1. Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym

Local balancing in the power system
Paweł Bućko
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

2. Dobór parametrów magazynów energii do pokrycia rocznej krzywej zapotrzebowania we współpracy z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi

Energy storage parameters selection to cover annual demand curve in cooperation with wind and photovoltaic farms
Sylwester Adamek, Marek Wancerz
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

3. Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej do oświetlenia dróg szybkiego ruchu

Optimal use of energy for lighting high traffic roads
Robert Jędrychowski
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

4. Optymalizacja wykorzystania kanału informacyjnego do transmisji danych pomiarowych

Optimizing the use of the information channel for transmitting measurement data
Sławomir Andrzej Torbus, Karolina Mroczyńska
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

5. Analiza energetyczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań wynikających z programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)

Energy analysis for multi-family residential building to meet requirements of social and municipal housing program (BSK)
Bartosz Radomski
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

6. Analiza zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy w aspekcie ich wskaźników ekonomicznych i ekologicznych

Analysis of solid fuel substitution for low power boilers in terms of economic and ecological indicators
Dobrosława Kinalska, Bartosz Ciupek, Jarosław Bartoszewicz
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

7. Obliczenia skraplacza pompy ciepła – studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWt

Calculations of heat pump condenser – case study of 5 MWt compressor heat pump
Antoni Kalukiewicz, Piotr Gospodarczyk, Jerzy Wojciechowski, Grzegorz Stopka, Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

8. Zastosowanie algorytmu MPPT wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe do optymalizacji pracy systemu fotowoltaicznego

Use of MPPT algorithm based on artificial neural networks to optimize operation of photovoltaic system
Bartłomiej Borkowski, Tadeusz Mączka, Piotr Szulc, Tomasz Tietze
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

9. Problemy napotykane w diagnostyce materiałowej eksploatowanych elementów instalacji przemysłowych

Problems encountered in material diagnostics of exploited elements of industrial installations
Dariusz Mężyk, Bogdan Zając
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

10. Zanieczyszczenie powietrza w opiniach młodzieży na podstawie badań z użyciem metod i narzędzi statystyki matematycznej

Calculations of heat pump condenser – case study of 5 MWt compressor heat pump
Jolanta Kosman, Karolina Mroczyńska
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

11. Analysis of variability of payback time of investments in various types of RES micro-installations for enterprises purchasing electricity and gas at the TGE on micro-installation scale

Analiza zmienności czasu zwrotu inwestycji w różnego typu mikroinstalacje OZE dla przedsiębiorstw dokonujących zakupu energii elektrycznej i gazu na TGE w skali mikroinstalacji
Sylwester Kaczmarzewski, Jarosław Kulpa, Piotr Olczak
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

12. Analysis of energy consumption of the process of composting dairy sludge in hyperbaric conditions

Analiza energochłonności procesu kompostowania osadów mleczarskich w warunkach hiperbarycznych
Bryan Romankiewicz, Michał Reguła, Rafał Różański, Marta Potempska, Błażej Gaze, Bernard Knutel, Paulina Wojtko, Iryna Drozdovych, Krzysztof Kawa
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023