1. Autokonsumpcja i samowystarczalność w aspekcie doboru wielkości magazynu energii prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej

Self-consumption and self-sufficiency in aspect of energy storage sizing of prosumer photovoltaic micro-installation
Mariusz Sarniak
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

2. Grawitacyjne magazynowanie energii z wykorzystaniem szybów pogórniczych

Gravity energy storage using post-mining shafts
Dominik Hulak, Leszek Remiorz
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

3. Estymacja miary ryzyka w ekonomicznej ocenie efektywności inwestycji w elektroenergetyce – analiza przypadku budowy instalacji wychwytu CO2

Estimation of the risk measure in economic assesment of efficiency of investments in electric power sector – case analysis of construction of CO2 capture installation
Robert Tomaszewski, Janusz Sowiński
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

4. Ryzyko przekroczenia normalnych warunków pracy sieci niskiego napięcia z dużym udziałem prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych

Risk of exceeding normal operating conditions of low-voltage network with high saturation of photovoltaic sources
Marcin Smołka, Roman Korab, Marcin Połomski
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

5. Analiza ekonomiczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań wynikających z programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)

Economic analysis for multi-family residential building to meet requirements of social and municipal housing program (BSK)
Bartosz Radomski
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

6. Perspektywy funkcjonowania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych w Polsce

Prospects for operation of thermal disposal plant for medical, veterinary and hazardous waste in Poland
Michał Kozioł
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

7. Badanie wpływu generacji z OZE na zmianę ceny energii elektrycznej

Study on the impact of renewable energy generation on the change in electricity price
Jakub Bank, Krzysztof Badyda
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

8. Właściwości cieplne materiałów izolacyjnych wykonanych w technologii druku 3D – wpływ optymalizacji struktury opartej na modelu piany Kelvina

Thermal properties of insulating materials manufactured with 3d printing technology – impact of optimization of structure based on Kelvin foam model
Anna Piwowar, Beata Anwajler, Piotr Szulc
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

9. Wpływ rodzaju popiołu na wybrane właściwości wytworzonych na ich bazie mieszanin wodnych

Influence of ash type on selected properties of aqueous mixtures produced on their basis
Piotr Pierzyna
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

10. Management of fly ash from biomass combustion

Wykorzystanie popiołów ze spalania biomasy
Izabella Maj
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024

12. Improvement of the low-temperature properties of vegetable oils


Stefan Ptak, Wojciech Krasodomski, Artur Antosz, Magdalena Żółty
opublikowany w: Rynek Energii 1(170)/2024