1. Autokonsumpcja i samowystarczalność w aspekcie doboru wielkości magazynu energii prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej

Self-consumption and self-sufficiency in aspect of energy storage sizing of prosumer photovoltaic micro-installation
 Mariusz Sarniak
fotowoltaika, system fotowoltaiczny, autokonsumpcja, samowystarczalność, magazyn energii

2. Grawitacyjne magazynowanie energii z wykorzystaniem szybów pogórniczych

Gravity energy storage using post-mining shafts
 Dominik Hulak, Leszek Remiorz
magazynowanie energii, magazyn grawitacyjny, szyb górniczy, odnawialne źródła energii

3. Estymacja miary ryzyka w ekonomicznej ocenie efektywności inwestycji w elektroenergetyce – analiza przypadku budowy instalacji wychwytu CO2

Estimation of the risk measure in economic assesment of efficiency of investments in electric power sector – case analysis of construction of CO2 capture installation
 Robert Tomaszewski, Janusz Sowiński
efektywność ekonomiczna, dekarbonizacja energetyki, instalacje CCS i CCU

4. Ryzyko przekroczenia normalnych warunków pracy sieci niskiego napięcia z dużym udziałem prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych

Risk of exceeding normal operating conditions of low-voltage network with high saturation of photovoltaic sources
 Marcin Smołka, Roman Korab, Marcin Połomski
mikroinstalacja fotowoltaiczna, prosument, sieć niskiego napięcia, ocena ryzyka

5. Analiza ekonomiczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań wynikających z programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK)

Economic analysis for multi-family residential building to meet requirements of social and municipal housing program (BSK)
 Bartosz Radomski
budynek wielorodzinny, analiza ekonomiczna, efektywność energetyczna

6. Perspektywy funkcjonowania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych w Polsce

Prospects for operation of thermal disposal plant for medical, veterinary and hazardous waste in Poland
 Michał Kozioł
odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady medyczne, piece obrotowe, spalarnie odpadów niebezpiecznych

7. Badanie wpływu generacji z OZE na zmianę ceny energii elektrycznej

Study on the impact of renewable energy generation on the change in electricity price
 Jakub Bank, Krzysztof Badyda
system elektroenergetyczny, odnawialne źródła energii (OZE), cena energii elektrycznej

8. Właściwości cieplne materiałów izolacyjnych wykonanych w technologii druku 3D – wpływ optymalizacji struktury opartej na modelu piany Kelvina

Thermal properties of insulating materials manufactured with 3d printing technology – impact of optimization of structure based on Kelvin foam model
 Anna Piwowar, Beata Anwajler, Piotr Szulc
izolacja cieplna, izolacje komórkowe, komórka Kelvina, stereolitografia (SLA), selektywne spiekanie laserowe (SLS)

9. Wpływ rodzaju popiołu na wybrane właściwości wytworzonych na ich bazie mieszanin wodnych

Influence of ash type on selected properties of aqueous mixtures produced on their basis
 Piotr Pierzyna
popiół lotny, UPS, górnictwo, mieszaniny podsadzkowe

10. Management of fly ash from biomass combustion

Wykorzystanie popiołów ze spalania biomasy
 Izabella Maj
biomass, ash, fly ash, waste management

11. Innovations in power generation. The UNITS 200+ project in Poland

 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
coal units, maximizing efficiency

12. Improvement of the low-temperature properties of vegetable oils

 Stefan Ptak, Wojciech Krasodomski, Artur Antosz, Magdalena Żółty
biofuels, vegetable oils, solvent dewaxing, low-temperature properties