1. Wyzwania stojące przed bilansowaniem energii elektrycznej w związku ze zmianami w polskim mixie energetycznym

Challenges of electricity balancing due to changes in the Polish energy mix
 Michał Rybiński, Piotr Dzierwa, Sebastian Kowalczyk, Katarzyna Kamińska
odnawialne źródła energii, bilansowanie systemu, elektrownie szczytowo-pompowe

2. Koncepcja prognozowania bilansu mocy elektrycznej na potrzeby sektora energetyki

Concept of forecasting electric power balance for needs of energy sector
 Michał Pietrzak, Tomasz Samotyjak
prognozowanie bilansu mocy elektrycznej, sztuczne sieci neuronowe

3. Doświadczenia z rocznej eksploatacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej

Experience from year operation of first Polish microgrid
 Łukasz Kordas, Adam Adamek
mikrosieć, odnawialne źródła energii, praca wyspowa, bilans energetyczny, samowystarczalność energetyczna, decentralizacja

4. Ocena systemów wsparcia nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji w Polsce

Assessment of the support schemes for new high-efficiency cogeneration units in Poland
 Artur Leśniak, Tomasz Surma, Krzysztof Zamasz
systemy wsparcia, rynek mocy, aukcje, wysokosprawna kogeneracja, odnawialne źródła energii – OZE

5. Produkcja zielonego wodoru stabilizatorem gospodarki energetycznej

Green hydrogen production as a stabilizer of the energy economy
 Krzysztof Dresler, Piotr Biczel
wodór zielony, magazynowanie energii, optymalizacja gospodarki energetycznej, transformacja energetyczna, elektrolizer

6. Wykorzystanie kawern solnych do wielkoskalowego magazynowania wodoru w kontekście dalszego rozwoju wykorzystania energii wytwarzanej z OZE

Use of salt caverns for large-scale hydrogen storage in context of further development of use of energy generated from renewable energy sources
 Monika Piech, Adam Szurlej
wodór, magazynowanie, kawerny solne, transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii

7. Wytwarzanie materiału BCT o właściwościach piezoelektrycznych w celu zastąpienia zawierającego ołów materiału PZT

Production of BCT material with piezoelectric properties to replace lead-containing PZT material
 Magdalena Gromada
piezoelektryki, ceramika funkcjonalna, materiały perowskitowe, tytanian wapniowo-barowy, BCT

8. Wpływ temperatury na proces spalania paliw typu RDF w warstwie fluidalnej

Influence of temperature on combustion of RDF fuels in fluidized bed
 Konrad Kaczyński, Piotr Pełka
spalanie, fluidyzacja, Refuse Derived Fuel, pelety

9. Koncepcja zintegrowanego systemu fermentacji beztlenowej i kompostowania z wykorzystaniem odpadowego tlenu pochodzącego z procesu elektrolizy

Concept of integrated anaerobic digestation and composting system using waste oxygen from water electrolysis process
 Michał Jurczyk, Jakub Ochmann, Towhid Gholizadeh, Anna Skorek-Osikowska
biogaz, fermentacja beztlenowa, stanowisko laboratoryjne, elektroliza

10. Urea injection: new method for reducing NOX emissions from CFB boilers

Wtrysk mocznika: nowa metoda redukcji emisji NOx z kotłów CFB
 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
NOx emissions, CFB boiler

11. Recycling of photovoltaic modules - legal status, technology, market prospects

Recykling modułów fotowoltaicznych – stan prawny, technologia, perspektywy rynku
 Jakub Lukasik, Jan Wajs
photovoltaic (PV) recycling, recycling methods, silicon photovoltaic module

12. Online electricity theft detection based on energy consumption during winter holidays

Wykrywanie kradzieży energii elektrycznej online na podstawie zużycia energii podczas przerw zimowych
 Krzysztof Billewicz
electricity theft, advanced metering infrastructure, smart meter, energy balance difference, data mining