Czasopismo - Arkusz recenzenta

Zasady recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji w Rynku Energii

1. Do oceny każdej publikacji zostają powołani co najmniej dwaj niezależni recenzenci spoza redakcji.

2. W przypadku tekstów przesłanych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora artykułu.

3. Recenzenci nie znają tożsamości autorów.

4. Recenzja ma formę pisemną i zakończona jest jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

6. W numerze grudniowym Rynku Energii danego roku jest publikowana aktualna lista recenzentów współpracujących z redakcją.