Regulamin

Regulamin
Obowiązujący od dnia 01.01.2012

1. Ogólne informacje o Sklepie

Sklep internetowy, działający pod adresem rynek-energii.pl, prowadzony jest przez Redakcję Rynku Energii z siedzibą w Warszawie, przy ul.Kondratowicza 59 lok.40, jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. Lublina, KRS pod numerem 558371, nr NIP 7121065700, nr REGON 430544649
Sklep zajmuje się sprzedażą publikacji, w tym także plików elektronicznych (e-artykułów) znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Dane kontaktowe:
KAPRINT
Redakcja Rynku Energii
ul. Kondratowicza 59 lok.40
tel. (+48) 503 848 847
adres poczty elektronicznej: info@kaprint.pl

2. Rejestracja

Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Redakcji zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Redakcję, zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.
Mogą Państwo także zalogować się na stronie Redakcji jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Redakcję. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.

Podczas rejestracji możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o nadchodzących konferencjach i specjalnych ofertach Redakcji.

3. Zasady zakupu plików elektronicznych

Przez pliki elektroniczne w niniejszym regulaminie należy rozumieć e-artykuły, które są oferowane do sprzedaży przez Redakcję w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Państwa urządzeniach elektronicznych. Wydawnictwo oferuje e-artykuły (cyfrowe wydania artykułów) w formacie pdf.

Zamówienie obejmujące e-artykuły może być łączone z zamówieniem obejmującym inne produkty dostępne w Sklepie, z tym, że w przypadku plików elektronicznych, po dokonaniu stosownych płatności, na wskazany przez Państwa e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego przez Państwa pliku elektronicznego.

Przy sprzedaży plików elektronicznych Sklep akceptuje jedynie formę płatności elektronicznej za pośrednictwem: operatora płatności tpay.com oraz PayPal.
Za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami płatniczymi lub szybkimi przelewami, przeprowadzonymi na stronach internetowych tpay.com lub PayPal, odpowiada wyłącznie tpay.com lub PayPal.
tpay.com i PayPal nie są stroną, ani w żaden inny sposób nie są objęte skutkami prawnymi umów zawieranych pomiędzy Państwem, a Sklepem, nie są również stroną ani w żaden inny sposób nie są objęte skutkami prawnymi umowy, które zawieracie Państwo z własnym bankiem w celu przekazania za pośrednictwem banku środków pieniężnych tpay.com lub PayPal na zapłatę za zakupione w Sklepie e-artykuły.
Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto, ustalonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia.
Realizacja zamówienia dotyczącego e-artykułu następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania przez Państwa zapłaty z wykorzystaniem płatności elektronicznych od operatora płatności: tpay.com lub PayPal.
Sklep po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności za zamówione pliki elektroniczne, w ciągu najwyżej 48 godzin prześle Państwu na wskazany w zamówieniu adres e-mail, informację o sposobie pobrania pliku elektronicznego.
W przypadku, kiedy z niezależnych od Redakcji powodów realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Państwa o tej okoliczności, przesyłając stosowną informację na wskazany przez Państwa adres e-mail, a w sytuacji dokonania już zapłaty przez Państwa za zamówienia, Sklep niezwłocznie podejmie wszelkie starania, aby zapewnić jak najszybszy zwrot wpłaconych środków na Państwa rachunek bankowy.
Prawo do odstąpienia od umowy zakupu pliku elektronicznego przez Państwa realizowane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres info@kaprint.pl w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
Wszelkie reklamacje dotyczące sprzedanych plików elektronicznych, w szczególności uszkodzenia plików elektronicznych, nieotwierające się linki, niekompletność zawartych w nich treści lub niezgodność z zamówieniem należy zgłosić na adres e-mail: info@kaprint.pl. Redakcja dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego załatwienia spraw reklamacyjnych i poinformowania Państwa o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Redakcja w celu ochrony praw autorskich autorów publikacji wydanych przez Redakcję zastrzega sobie możliwość oznaczania sprzedawanych plików elektronicznych oznaczeniami indywidualizującymi daną kopię pliku elektronicznego tzw. „znakiem wodnym”.

Nabywca e-artykułu od Redakcji ma prawo utrwalać go i odtwarzać na innych urządzeniach elektronicznych stanowiących jego własność. Jednakże zakup przez Państwa pliku elektronicznego od Redakcji umożliwia korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem - w celu zapoznania się z jego treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania, wyłącznie na własny Państwa (nabywców) użytek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa”).
Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, w związku z nabyciem przez Państwa plików elektronicznych od Redakcji w żadnym wypadku nie jesteście także Państwo, bez pisemnej zgody Redakcji, uprawnieni do:
● ich rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu, w całości ani we fragmentach, w rozumieniu Ustawy,
● jakiegokolwiek ingerowania w ich zawartość,
● ich publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania,
● usuwania z nich „znaków wodnych” lub innych technicznych zabezpieczeń oraz jakichkolwiek innych modyfikacji,
● oddawania ich w najem, do używania lub korzystania osobom trzecim,
● jakiegokolwiek ich komercyjnego wykorzystywania,
● ich udostępniania w jakikolwiek sposób innym osobom w sieci Internet.

4. Zasady zakupu książek i formy płatności

Sklep prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet. Redakcja prowadząc Sklep ma obowiązek dostarczać książki bez wad. W przypadku, kiedy dostarczony przez nas Państwu towar posiada wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd. prosimy o kontakt drogą mailową na adres info@kaprint.pl
Zamówienia przyjmowane są przez Redakcję za pośrednictwem strony internetowej rynek-energii.pl.
Zawartość koszyka można sprawdzić w każdym momencie po kliknięciu w link „Koszyk".
Cena towaru podana na stronie rynek-energii.pl jest wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Redakcji zawieracie Państwo z Redakcją umowę sprzedaży zamawianych książek. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe. Koszt wysyłki zakupionych książek ponosi Redakcja.
W ciągu kilku godzin od złożenia zamówienia otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający przyjęcie złożonego przez Państwa zamówienia.
Sklep akceptuje następujące formy płatności:
a) za pobraniem,
b) przelew
c)płatność elektroniczna za pośrednictwem operatora płatności tpay.com lub PayPal.

W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Redakcja ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Państwem i niezwłocznie zwrócić wpłacone już przez Państwa pieniądze. Podobnie prawo odstąpienia w tym przypadku przysługuje też Państwu.
Z chwilą przekazania przez Redakcję przesyłki z zamówionymi przez Państwa książkami Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej, akceptujecie Państwo odbiór tej przesyłki. Jednakże prawo (konsumenta) do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów, o którym mowa w art. 27 i następnymi ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługiwać będzie Państwu jako konsumentom w terminie 14 dni, liczonym od dnia przekazania Państwu zamawianych książek lub innych towarów przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, a w przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Państwa jako konsumentów dopiero z chwilą wydania Państwu towaru przez Pocztę Polską lub firmę kurierską dostarczające standardowo towary sprzedawane w Sklepie.

5. Ochrona danych osobowych

Rejestrując się na stronie rynek-energii.pl lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Redakcji i ich przetwarzanie przez Redakcję w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Redakcji do zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych, czemu służy w szczególności zakładka „Witaj, [nazwa użytkownika]” w prawym górnym rogu strony lub możliwość kontaktu mailowego z Redakcją.

6. Ochrona praw autorskich

W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sklep zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sklep ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.