Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Metody obniżania napięcia w sieciach z mikroinstalacjami PV – symulacje w programie PowerFactory Rynek162/1 6.00PLN
Dry ice blasting as an effective way of industrial pollutants removal Rynek162/12 6.00PLN
Analiza wstępna wybranych aspektów krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w kontekście dynamicznego rozwoju źródeł odnawialnych Rynek162/2 6.00PLN
Doświadczenia z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej Rynek162/3 6.00PLN
Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego Rynek162/4 6.00PLN
Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC Oława Rynek162/5 6.00PLN
Emisja tlenków azotu podczas współspalania biomasy stałej i RDF w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Rynek162/6 6.00PLN
Wpływ butanolu lub butanolu i etanolu wprowadzonych do benzyny na właściwości przeciwstukowe paliwa Rynek162/7 6.00PLN
Analiza uciążliwości hałasu turbin wiatrowych w środowisku pracy Rynek162/8 6.00PLN
Ponoszone opłaty za wodę a konieczność jej oszczędzania Rynek162/9 6.00PLN
Conceptual approach to valuation of climate change in EU countries through the prism of economic activities Rynek162/10 6.00PLN
Thermal studies of polymer waste and coal sludge Rynek162/11 6.00PLN
Koncepcja systemu zbiorników izobarycznych na dwutlenek węgla Rynek161/5 6.00PLN
Ocena zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych Rynek161/4 6.00PLN
Ewolucja stanowiska reaktora metanizacji podczas procesu prowadzenia badań laboratoryjnych Rynek161/3 6.00PLN
Magazynowanie energii i energetyka wodorowa jako wynik transformacji energetycznej Rynek161/2 6.00PLN
Zdolność odkształceniowa otworów wielkośrednicowych wspomagających drogi doprowadzenia powietrza w aspekcie deformacji spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej Rynek161/6 6.00PLN
Review of heat management systems for high voltage accumulator in electric vehicles and its perspectives Rynek161/7 6.00PLN
Performance comparison of the off-grid photovoltaic mini-system designed to power selected residential building circuits using AGM and Li-Ion batteries for energy storage Rynek161/8 6.00PLN
ISHTAR thermostatic irradiation device for advanced nuclear technologies research in the MARIA reactor Rynek161/9 6.00PLN
Forecasting wind capacity using gauss regression models based on nuclear functions Rynek161/10 6.00PLN
Artificial intelligence in energy industry – latest trends, technological innovations and scientific discoveries Rynek161/11 6.00PLN
Ensuring the continuity of operation of critical energy infrastructure Rynek161/12 6.00PLN
Gazociąg BALTIC PIPE w perspektywie europejskiej po wybuchu wojny na Ukrainie Rynek161/1 6.00PLN
Badanie wpływu składu materiału ZSC–TGA oraz laboratoryjnego akumulatora ciepła Rynek160/5 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni w technologii gazowo-parowej dwupaliwowej Rynek160/4 6.00PLN
Mechanizm decyzyjny do oceny zasadności partycypowania mikrosystemów elektroenergetycznych w rynku technicznym Rynek160/3 6.00PLN
Awarie krajowych linii napowietrznych SN – wybrane aspekty Rynek160/2 6.00PLN
Wytwarzanie w Polsce 100% energii elektrycznej z OZE – cel realny czy utopia? Rynek160/1 6.00PLN
Możliwości wykorzystania zasobników z płynną solą w systemach energetycznych z redukowaną liczbą bloków węglowych Rynek160/6 6.00PLN
Współczynnik oporu warstwy fluidalnej Rynek160/7 6.00PLN
Koszty wytwarzania metanolu na bazie odnawialnego wodoru Rynek160/8 6.00PLN
Możliwości substytucji węgla paliwami z odpadów w warunkach polskich Rynek160/9 6.00PLN
Osady denne w zastosowaniach energetycznych na podstawie analiz fizyko-chemicznych i petrograficznych Rynek160/10 6.00PLN
Analiza niepewności wskaźnika emisji metanu z wydobycia węgla kamiennego w Polsce Rynek160/11 6.00PLN
Development of wind farms in Poland in the context of climate change Rynek160/12 6.00PLN
Analysis of the properties of selected boiler catalyst carriers Rynek160/13 6.00PLN
Metan z kopalń węgla kamiennego jako zagrożenie górnicze i źródło energii Rynek159/5 6.00PLN
Aspekty ekonomiczne wytwarzania metanolu Rynek159/4 6.00PLN
Rozwój i potencjał energetyczny biogazu i biometanu Rynek159/3 6.00PLN
Przegląd metod wytwarzania energii elektrycznej z wodoru i ocena potencjału ich zastosowania w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek159/2 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na rzeczywisty uśredniony koszt energii z fotowoltaiki Rynek159/1 6.00PLN
Problematyka interpretacji i wyznaczania mocy biernej na przykładzie analizy jednofazowych obwodów oświetleniowych Rynek159/6 6.00PLN
Analiza wpływu akumulatora chłodu wykorzystującego zjawisko przemiany fazowej na efektywność systemu generacji chłodu w instalacjach o działaniu okresowym Rynek159/7 6.00PLN
Możliwość wykorzystania w górnictwie ubocznego produktu spalania pochodzącego z energetyki stosującej węgiel brunatny Rynek159/8 6.00PLN
Improving the effectiveness of the teaching model in Poland in vocational schools: environmental protection technical and environmental engineering and land improvement technician in education for responsible environmental citizenship Rynek159/12 6.00PLN
Hałas przemysłowy jako źródło zagrożeń w dziale energomechanicznym kopalń węgla kamiennego Rynek159/11 6.00PLN
Wytwarzanie energii cieplnej ze zgazowania pomiotu drobiowego jako surowca energetycznego Rynek159/10 6.00PLN
Estymacja kosztów energii elektrycznej w instalacjach z oprawami drogowymi LED Rynek159/9 6.00PLN
Polityka fiskalna a ubóstwo energetyczne w Polsce Rynek158/1 6.00PLN

Strony