Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Perspektywy funkcjonowania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych w Polsce Rynek170/6 6.00PLN
Autokonsumpcja i samowystarczalność w aspekcie doboru wielkości magazynu energii prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej Rynek170/1 6.00PLN
Grawitacyjne magazynowanie energii z wykorzystaniem szybów pogórniczych Rynek170/2 6.00PLN
Estymacja miary ryzyka w ekonomicznej ocenie efektywności inwestycji w elektroenergetyce – analiza przypadku budowy instalacji wychwytu CO2 Rynek170/3 6.00PLN
Ryzyko przekroczenia normalnych warunków pracy sieci niskiego napięcia z dużym udziałem prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych Rynek170/4 6.00PLN
Analiza ekonomiczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań wynikających z programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) Rynek170/5 6.00PLN
Improvement of the low-temperature properties of vegetable oils Rynek170/12 6.00PLN
Innovations in power generation. The UNITS 200+ project in Poland Rynek170/11 6.00PLN
Management of fly ash from biomass combustion Rynek170/10 6.00PLN
Wpływ rodzaju popiołu na wybrane właściwości wytworzonych na ich bazie mieszanin wodnych Rynek170/9 6.00PLN
Właściwości cieplne materiałów izolacyjnych wykonanych w technologii druku 3D – wpływ optymalizacji struktury opartej na modelu piany Kelvina Rynek170/8 6.00PLN
Badanie wpływu generacji z OZE na zmianę ceny energii elektrycznej Rynek170/7 6.00PLN
Dobór parametrów magazynów energii do pokrycia rocznej krzywej zapotrzebowania we współpracy z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi Rynek169/2 5.00PLN
Optymalne wykorzystanie energii elektrycznej do oświetlenia dróg szybkiego ruchu Rynek169/3 6.00PLN
Optymalizacja wykorzystania kanału informacyjnego do transmisji danych pomiarowych Rynek169/4 6.00PLN
Analiza energetyczna dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wymagań wynikających z programu budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK) Rynek169/5 6.00PLN
Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym Rynek169/1 6.00PLN
Obliczenia skraplacza pompy ciepła – studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWt Rynek169/7 6.00PLN
Zastosowanie algorytmu MPPT wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe do optymalizacji pracy systemu fotowoltaicznego Rynek169/8 6.00PLN
Problemy napotykane w diagnostyce materiałowej eksploatowanych elementów instalacji przemysłowych Rynek169/9 6.00PLN
Zanieczyszczenie powietrza w opiniach młodzieży na podstawie badań z użyciem metod i narzędzi statystyki matematycznej Rynek169/10 6.00PLN
Analysis of variability of payback time of investments in various types of RES micro-installations for enterprises purchasing electricity and gas at the TGE on micro-installation scale Rynek169/11 6.00PLN
Analysis of energy consumption of the process of composting dairy sludge in hyperbaric conditions Rynek169/12 6.00PLN
Analiza zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy w aspekcie ich wskaźników ekonomicznych i ekologicznych Rynek169/6 6.00PLN
Produkcja zielonego wodoru stabilizatorem gospodarki energetycznej Rynek168/5 6.00PLN
Ocena systemów wsparcia nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Rynek168/4 6.00PLN
Doświadczenia z rocznej eksploatacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej Rynek168/3 6.00PLN
Koncepcja prognozowania bilansu mocy elektrycznej na potrzeby sektora energetyki Rynek168/2 6.00PLN
Wyzwania stojące przed bilansowaniem energii elektrycznej w związku ze zmianami w polskim mixie energetycznym Rynek168/1 6.00PLN
Wykorzystanie kawern solnych do wielkoskalowego magazynowania wodoru w kontekście dalszego rozwoju wykorzystania energii wytwarzanej z OZE Rynek168/6 6.00PLN
Wytwarzanie materiału BCT o właściwościach piezoelektrycznych w celu zastąpienia zawierającego ołów materiału PZT Rynek168/7 6.00PLN
Online electricity theft detection based on energy consumption during winter holidays Rynek168/12 6.00PLN
Recycling of photovoltaic modules - legal status, technology, market prospects Rynek168/11 6.00PLN
Urea injection: new method for reducing NOX emissions from CFB boilers Rynek168/10 6.00PLN
Koncepcja zintegrowanego systemu fermentacji beztlenowej i kompostowania z wykorzystaniem odpadowego tlenu pochodzącego z procesu elektrolizy Rynek168/9 6.00PLN
Wpływ temperatury na proces spalania paliw typu RDF w warstwie fluidalnej Rynek168/8 6.00PLN
Zmiana profilu rynkowej ceny energii elektrycznej w Polsce w okresie intensywnej ekspansji instalacji odnawialnych źródeł energii Rynek167/1 6.00PLN
Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich Rynek167/2 6.00PLN
Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORC Rynek167/3 6.00PLN
Analiza cieplna i wytrzymałościowa niskociśnieniowych zbiorników do magazynowania wodoru Rynek167/4 6.00PLN
Projekt autonomicznej stacji do doraźnej naprawy rowerów zasilanej instalacją paneli fotowoltaicznych Rynek167/5 6.00PLN
Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej Rynek167/6 6.00PLN
Bezpośredni wychwyt dwutlenku węgla z powietrza aktualny stan i kierunek badań Rynek167/7 6.00PLN
Optymalizacja procesu wywozu węgla poprzez przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym – studium przypadku Rynek167/8 6.00PLN
Środki smarowe dla elektrowni wiatrowych Rynek167/9 6.00PLN
Modeling of supercritical boiler by neural network Rynek167/10 6.00PLN
Determinants of the use of fuels in road transport in Poland - current state and assumptions until 2030 Rynek167/11 6.00PLN
Perspektywy rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce w świetle pakietu regulacji Fit for 55 Rynek166/5 6.00PLN
Wodorowe ogniwa paliwowe wykonane z wykorzystaniem technologii przyrostowych (druku 3D Rynek166/4 6.00PLN
Sieci gazowe wsparciem dla rozwoju OZE Rynek166/3 6.00PLN

Strony