Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Analiza integracji instalacji wytwarzającej odnawialny metanol z nowoczesną elektrownią gazowo – parową z CCS w technologii oxy–combustion – efekty synergii Rynek156/7 6.00PLN
Wykorzystanie MST w ocenie potencjału biomasy dla ciepłownictwa i logistyce – studium przypadku Rynek156/8 6.00PLN
Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 Rynek156/9 6.00PLN
Bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z turbiny gazowej w przemyśle przetwórczym – przegląd zastosowań i możliwości wdrożenia na polskim rynku Rynek156/10 6.00PLN
Energetyczne aspekty pracy przepompowni ścieków po zastosowaniu systemu bezemisyjnego transportu ścieków BTS w kanalizacji tłocznej Rynek156/11 6.00PLN
Analysis of the use of catalytic additives for combustion with wood pellets in a low-power boiler Rynek155/12 6.00PLN
The experience of the island states of Oceania in greener energy (implications for Kamchatka and Kuril Islands) Rynek155/11 6.00PLN
Assessment of power supply energy efficiency by voltage quality criterion Rynek155/10 6.00PLN
Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału Rynek155/9 6.00PLN
Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 Rynek155/8 6.00PLN
Energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym Rynek155/7 6.00PLN
Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Oława Rynek155/6 6.00PLN
Zeroemisyjna produkcja wodoru – koncepcja stanowiska badawczego Rynek155/5 6.00PLN
Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040 Rynek155/4 6.00PLN
Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii Rynek155/3 6.00PLN
Transformacja ukraińskiego sektora energii Rynek155/2 6.00PLN
Optymalizacja kosztów transportu gazu skroplonego LNG pod względem lokalizacji magazynów na przykładzie Polski Rynek155/1 6.00PLN
Współczesne metody produkcji paliw alternatywnych Rynek154/4 6.00PLN
Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia Rynek154/3 6.00PLN
Analiza wybranych narzędzi pomocnych w realizacji inwestycji związanych z budową farm fotowoltaicznych na terenach wielkopowierzchniowych Rynek154/2 6.00PLN
Wpływ pandemii COVID-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w Polsce Rynek154/1 6.00PLN
Ujęcie metanu ze zlikwidowanej kopalni Moszczenica i jego energetyczne wykorzystanie Rynek154/5 6.00PLN
Ocena możliwości wykorzystania alkoholi OXO jako potencjalnych komponentów oleju napędowego Rynek154/6 6.00PLN
Wykorzystanie biomasy i węgla kamiennego w procesach współspalania paliw w kotle z palnikiem retortowym Rynek154/7 6.00PLN
Możliwości wykorzystania zasobników z płynną solą w systemach energetycznych z redukowaną liczbą bloków węglowych Rynek154/8 6.00PLN
Teoretyczne i eksperymentalne badania akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym Rynek154/9 6.00PLN
Badanie ruchu generowanego w sieci transmisyjnej przez dane telemetryczne pod kątem zbieżności z rozkładem Poissona Rynek154/10 6.00PLN
Analiza numeryczna wpływu uwarunkowań architektonicznych na temperaturę gazów pożarowych Rynek154/11 6.00PLN
Carbon emissions futures price forecasting with random forest Rynek153/12 6.00PLN
Legal conditions for the use of stationary and mobile energy storage facilities in distribution grids Rynek153/11 6.00PLN
Assessment of electric energy supply security level in Poland in period of 2015-2019 Rynek153/10 6.00PLN
Koncepcja modelu matematycznego do optymalnego doboru urządzeń drukujących z uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej Rynek153/9 6.00PLN
Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej Rynek153/8 6.00PLN
Analiza właściwości termicznych i mechanicznych polietylenu z dodatkiem mączki drzewnej Rynek153/7 6.00PLN
Modelowanie numeryczne wpływu rodzaju materiału zmiennofazowego na parametry pracy akumulatora ciepła Rynek153/6 6.00PLN
Analiza współpracy kolektorów słonecznych ze źródłem geotermalnym – studium przypadku Rynek153/5 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki instalacji produkującej odnawialny metanol Rynek153/4 6.00PLN
Wodór i współczesne metody jego produkcji oraz wykorzystania Rynek153/3 6.00PLN
Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych w aspekcie nowych przepisów prawa Rynek153/2 6.00PLN
Wysokosprawna kogeneracja a biały certyfikat Rynek153/1 6.00PLN
Nowe otwarcie rynku biomasy dla ciepłownictwa systemowego Rynek152/5 6.00PLN
Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce – modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego Tomyśla Rynek152/4 6.00PLN
Analiza kształtowania się wydajności otworów drenażowych metanu ze ścian eksploatacyjnych węgla kamiennego jako źródła energii– studium przypadku Rynek152/3 6.00PLN
Analiza charakterystyki energetycznej wielkopowierzchniowych budynków handlowych Rynek152/2 6.00PLN
Rola sieci gazowej w transformacji energetycznej Rynek152/1 6.00PLN
Ocena wpływu hałasu turbiny wiatrowej na wydajność pracy człowieka – badania pilotażowe Rynek152/6 6.00PLN
Badanie wyników pomiarów dyspersji polaryzacyjnej włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPPC pod kątem zbieżności z rozkładem normalnym Rynek152/7 6.00PLN
Visualization and numerical simulation of three dimensional flow over a vertical pillar Rynek152/12 6.00PLN
Experimental studies of thermomechanical properties of polyethylene, impact of force and load time on strains of polyethylene pipe Rynek152/11 6.00PLN
Combined energy source for simultaneous production of cooling, heating, power and desalinated water Rynek152/10 6.00PLN

Strony