Artykuły


Analysis of variability of payback time of investments in various types of RES micro-installations for enterprises purchasing electricity and gas at the TGE on micro-installation scale

Analiza zmienności czasu zwrotu inwestycji w różnego typu mikroinstalacje OZE dla przedsiębiorstw dokonujących zakupu energii elektrycznej i gazu na TGE w skali mikroinstalacji
Sylwester Kaczmarzewski, Jarosław Kulpa, Piotr Olczak
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Optymalizacja wykorzystania kanału informacyjnego do transmisji danych pomiarowych

Optimizing the use of the information channel for transmitting measurement data
Sławomir Andrzej Torbus, Karolina Mroczyńska
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Analiza zamienności paliw stałych dla kotłów grzewczych małej mocy w aspekcie ich wskaźników ekonomicznych i ekologicznych

Analysis of solid fuel substitution for low power boilers in terms of economic and ecological indicators
Dobrosława Kinalska, Bartosz Ciupek, Jarosław Bartoszewicz
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Bilansowanie lokalne w systemie elektroenergetycznym

Local balancing in the power system
Paweł Bućko
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Zanieczyszczenie powietrza w opiniach młodzieży na podstawie badań z użyciem metod i narzędzi statystyki matematycznej

Calculations of heat pump condenser – case study of 5 MWt compressor heat pump
Jolanta Kosman, Karolina Mroczyńska
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Dobór parametrów magazynów energii do pokrycia rocznej krzywej zapotrzebowania we współpracy z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi

Energy storage parameters selection to cover annual demand curve in cooperation with wind and photovoltaic farms
Sylwester Adamek, Marek Wancerz
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Obliczenia skraplacza pompy ciepła – studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWt

Calculations of heat pump condenser – case study of 5 MWt compressor heat pump
Antoni Kalukiewicz, Piotr Gospodarczyk, Jerzy Wojciechowski, Grzegorz Stopka, Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek
opublikowany w: Rynek Energii 6(169)/2023

Koncepcja prognozowania bilansu mocy elektrycznej na potrzeby sektora energetyki

Concept of forecasting electric power balance for needs of energy sector
Michał Pietrzak, Tomasz Samotyjak
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Ocena systemów wsparcia nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji w Polsce

Assessment of the support schemes for new high-efficiency cogeneration units in Poland
Artur Leśniak, Tomasz Surma, Krzysztof Zamasz
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Koncepcja zintegrowanego systemu fermentacji beztlenowej i kompostowania z wykorzystaniem odpadowego tlenu pochodzącego z procesu elektrolizy

Concept of integrated anaerobic digestation and composting system using waste oxygen from water electrolysis process
Michał Jurczyk, Jakub Ochmann, Towhid Gholizadeh, Anna Skorek-Osikowska
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Wykorzystanie kawern solnych do wielkoskalowego magazynowania wodoru w kontekście dalszego rozwoju wykorzystania energii wytwarzanej z OZE

Use of salt caverns for large-scale hydrogen storage in context of further development of use of energy generated from renewable energy sources
Monika Piech, Adam Szurlej
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Wytwarzanie materiału BCT o właściwościach piezoelektrycznych w celu zastąpienia zawierającego ołów materiału PZT

Production of BCT material with piezoelectric properties to replace lead-containing PZT material
Magdalena Gromada
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Produkcja zielonego wodoru stabilizatorem gospodarki energetycznej

Green hydrogen production as a stabilizer of the energy economy
Krzysztof Dresler, Piotr Biczel
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Online electricity theft detection based on energy consumption during winter holidays

Wykrywanie kradzieży energii elektrycznej online na podstawie zużycia energii podczas przerw zimowych
Krzysztof Billewicz
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Doświadczenia z rocznej eksploatacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej

Experience from year operation of first Polish microgrid
Łukasz Kordas, Adam Adamek
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Recycling of photovoltaic modules - legal status, technology, market prospects

Recykling modułów fotowoltaicznych – stan prawny, technologia, perspektywy rynku
Jakub Lukasik, Jan Wajs
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Urea injection: new method for reducing NOX emissions from CFB boilers

Wtrysk mocznika: nowa metoda redukcji emisji NOx z kotłów CFB
Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Wyzwania stojące przed bilansowaniem energii elektrycznej w związku ze zmianami w polskim mixie energetycznym

Challenges of electricity balancing due to changes in the Polish energy mix
Michał Rybiński, Piotr Dzierwa, Sebastian Kowalczyk, Katarzyna Kamińska
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Wpływ temperatury na proces spalania paliw typu RDF w warstwie fluidalnej

Influence of temperature on combustion of RDF fuels in fluidized bed
Konrad Kaczyński, Piotr Pełka
opublikowany w: Rynek Energii 5(168)/2023

Strategia wodorowa w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich

Hydrogen strategy in Poland and in selected European countries
Oliwia Baszczeńska, Kamil Niesporek
opublikowany w: Rynek Energii 4(167)/2023