Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Struktura wiekowa polskiej infrastruktury energetycznej Rynek147/2 6.00PLN
Realizacja usługi DSR na przykładzie domów jednorodzinnych Rynek147/3 6.00PLN
Koncepcja uwzględnienia kosztów emisji w modelu matematycznym wspomagającym proces zakupu węgla w przedsiębiorstwie energetycznym Rynek147/4 6.00PLN
Analiza efektywności energetycznej oraz rozkładu mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej w aspekcie procesu projektowania Rynek147/5 6.00PLN
Analiza wpływu wybranych parametrów ekonomicznych na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej dwupaliwowej z turbiną upustowo-kondensacyjną Rynek147/6 6.00PLN
SmartX - platforma do zarządzania urządzeniami IoT Rynek147/7 6.00PLN
Gospodarka cyfrowa i jej narzędzia pomiaru efektywności przedsiębiorstw energetycznych Rynek147/8 6.00PLN
Kompensacja algorytmiczna dynamicznych właściwości przyrządów do pomiaru prędkości przepływu Rynek147/9 6.00PLN
One belt and road as a diplomatic tool for Chinese energy security in importing oil Rynek147/10 6.00PLN
Smart Grid, artificial intelligence and new informatics tools Rynek147/11 6.00PLN
Porównanie poszczególnych faz LCA kolektora słonecznego bez i z magazynem ciepła Rynek146/5 6.00PLN
Wykorzystanie analizy fraktalnej oraz adaptacyjnej krzywej mocy do krótkoterminowych prognoz mocy elektrowni wiatrowych Rynek146/4 6.00PLN
Zarządzanie pracą minisystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia ze względu na minimalną moc strat Rynek146/3 6.00PLN
Autokonsumpcja energii elektrycznej w prosumenckiej osłonie kontrolnej Rynek146/2 6.00PLN
Polityka klimatyczno-energetyczna a ubóstwo energetyczne w Polsce Rynek146/1 6.00PLN
Przegląd wybranych konstrukcji silników cieplnych małej mocy wykorzystywanych w procesach utylizacji ciepła odpadowego Rynek146/6 6.00PLN
Analiza wpływu jakości węgla na efektywność pracy kotła fluidalnego Rynek146/7 6.00PLN
Zjawisko lewitacji akustycznej – badania wstępne Rynek146/8 6.00PLN
Problems and perspectives of wind energy development in Poland Rynek146/9 6.00PLN
Estimation of peak loads in residential electricity by means of a coincidence factor method Rynek146/10 6.00PLN
The impact of fire on changing the strength of the underground shelter structure Rynek146/11 6.00PLN
Possibility of the electric vehicle-to-home charging using renewable energy sources Rynek146/12 6.00PLN
Modernizacja skraplacza energetycznego z wymianą rur na tytanowe Rynek145/5 6.00PLN
Ogrzewnictwo i chłodnictwo systemowe jako nowy kierunek rozwoju w energetyce cieplnej Rynek145/4 6.00PLN
Zmiany w konfiguracjach źródeł wytwarzania ciepła szansą dla rozwoju sektora ciepłowniczego Rynek145/3 6.00PLN
Mechanizm optymalizacyjny i negocjacyjny ustalania cen usług aktywnego popytu dla drobnych prosumentów Rynek145/2 6.00PLN
Rynek mocy jako nowy mechanizm rozliczeń w systemie elektroenergetycznym Rynek145/1 6.00PLN
Badania instalacji odazotowania spalin w kotle rusztowym w celu dostosowania emisji NOx do ustawowych wymagań Rynek145/6 6.00PLN
Modelowanie matematyczne obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym Rynek145/7 6.00PLN
Rozproszona generacja PV w miejskich sieciach niskiego napięcia Rynek145/8 6.00PLN
Generacja energii elektrycznej z wykorzystaniem płynów geotermalnych Rynek145/9 6.00PLN
Review of recovery methods of waste from industry and power plant service Rynek145/10 6.00PLN
Research and analysis of simulation models of solar cells and PV modules Rynek145/11 6.00PLN
Phasor measurement unit in transmission, distribution and microgrid Rynek145/12 6.00PLN
Książka - Uwarunkowania rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem/biometanem Książka/Wojciech Grządzielski 30.00PLN
OZE i efektywność energetyczna w kontekście wyzwań dla wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej w Polsce Rynek144/1 6.00PLN
Koncepcja stanowiska badawczego wyposażonego w turbinę wiatrową małej mocy o poziomej osi obrotu Rynek144/2 6.00PLN
Redukowanie zmienności przebiegu obciążenia netto systemu elektroenergetycznego w ramach planowania jego pracy w horyzoncie krótkoterminowym Rynek144/3 6.00PLN
Wpływ zakłóceń występujących w sieci elektroenergetycznej na pracę małej elektrowni wodnej wyposażonej w generator indukcyjny Rynek144/4 6.00PLN
Czynniki warunkujące adaptacyjną regulację powierzchni wymiany ciepła w odniesieniu do projektowania i eksploatacji skraplacza turbiny parowej Rynek144/5 6.00PLN
Koncepcja odzysku ciepła odpadowego powstałego w wyniku procesu zestudzenia wody technologicznej w kopalni „BOGDANKA” Rynek144/6 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów operacyjnych lancy wtryskowej na dystrybucję reagenta w komorze paleniskowej kotła energetycznego Rynek144/7 6.00PLN
Opracowanie modelu dynamicznego stosu węglanowych ogniw paliwowych Rynek144/8 6.00PLN
Prowadzenie ruchu elektrowni gazowej w zakładzie przemysłowym według kryterium ekonomicznego Rynek144/9 6.00PLN
Wpływ prędkości obrotowej na pracę dezintegratora kawitacyjnego Rynek144/10 6.00PLN
Estimation of thermal diffusivity of building elements based on temperature measurement for periodically changing boundary conditions Rynek144/11 6.00PLN
Research on impact of reducing energy consumption of processing on thermal and mechanical properties of polyacetal composites with glass fibers, by lowering process temperature Rynek144/12 6.00PLN
Skrubery Venturiego - przegląd literatury i analiza CFD Rynek143/5 6.00PLN
Prognozowanie prawidłowego funkcjonowania obiektów w sektorze energetycznym Rynek143/4 6.00PLN
Optymalizacja konstrukcji akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym Rynek143/3 6.00PLN

Strony