Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Mobilne dostawy ciepła do odbiorców końcowych zlokalizowanych w obszarze poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej Rynek150/3 6.00PLN
Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie Rynek150/2 6.00PLN
Porównanie parametrów pracy kilku wybranych instalacji PV zlokalizowanych w województwie zachodniopomorskim Rynek150/1 6.00PLN
Sprawność instalacji do produkcji amoniaku i metanolu Rynek150/6 6.00PLN
Wyznaczanie parametrów pojedynczego pęcherza gazowego wznoszącego się w ciekłym metalu i poprzecznym polu magnetycznym impulsową, ultradźwiękową metodą echa Rynek150/7 6.00PLN
Wpływ modyfikowanego gipsu budowlanego na poprawę termoizolacyjności przegród budowlanych i energooszczędność Rynek150/8 6.00PLN
Innowacyjny pakiet inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator, do wodnych instalacji chłodzących w przemyśle rafineryjnym, petrochemicznym, wydobywczym i energetycznym Rynek150/9 6.00PLN
Virtual power plants - types and development opportunities Rynek150/10 6.00PLN
Analysis of electric systems' structures in nuclear power plants with emphasis on ensuring operational reliability Rynek150/11 6.00PLN
Analysis of mode-adjustment tests of boiler TПП-312A Uglegirsk TPP with correction of mode maps Rynek150/12 6.00PLN
Koncepcja krótkoterminowego prognozowania warunków pogodowych na potrzeby sektora energetyki Rynek149/5 6.00PLN
Wytwarzanie SNG i metanolu na bazie zielonego wodoru Rynek149/4 6.00PLN
Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o klastry, elektrownie wirtualne i mikrosieci energetyczne Rynek149/3 6.00PLN
Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna Rynek149/2 6.00PLN
Transformacja krajowego rynku gazu ziemnego – aspekty strukturalne i regulacyjne Rynek149/1 6.00PLN
Ewaluacja układu mikrokogeneracyjnego współpracującego z zasobnikiem energii elektrycznej Rynek149/6 6.00PLN
Opłacalność ekonomiczna modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej Rynek149/7 6.00PLN
Porównanie parametrów fazy gazowej poruszającej się w przepływie łańcuchowym w ciekłym metalu w polu i bez pola magnetycznego Rynek149/8 6.00PLN
Wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych Rynek149/9 6.00PLN
Assessment of the development of demand side response services in European Union countries Rynek149/10 6.00PLN
Cold storage in a sorption beds as an effective solution enabling averaging of daily energy consumption Rynek149/11 6.00PLN
Application of expeller vanes for balancing axial force in centrifugal pumps Rynek149/12 6.00PLN
Zaktualizowane obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego i strefy klimatyczne Polski do wyznaczania projektowego obciążenia cieplnego dla ogrzewania budynków Rynek148/5 6.00PLN
Zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie modelu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie Rynek148/4 6.00PLN
Rynek gazu ziemnego na Ukrainie – wybrane aspekty Rynek148/3 6.00PLN
Analiza symulacyjna skutków działań aktywnego popytu z uwzględnieniem urządzeń domowych użytkownika Rynek148/2 6.00PLN
Modelowanie rynku energii elektrycznej dla analiz finansowych projektów inwestycyjnych w sektorze wytwórczym Rynek148/1 6.00PLN
Dobór strumienia masy wody chłodzącej przy zmiennym obciążeniu dla bloku 200 MW Rynek148/6 6.00PLN
Magazynowanie energii z prosumenckiej siłowni wiatrowej w cieple z wykorzystaniem zasobnika buforowego z PCM Rynek148/7 6.00PLN
A comparative study on electric and gas engine heat pump Rynek148/12 6.00PLN
Modelling electricity production structure in Poland Rynek148/11 6.00PLN
Analysis of a micro oxy gas turbine for variable oxidizer and fuel parameters Rynek148/10 6.00PLN
Analiza porównawcza efektywności procesu redukcji kwasowych gazów za pomocą metody wtrysku suchego sorbentu do kanału spalin Rynek148/9 6.00PLN
Quo vadis - dokąd zmierzasz - ludzkości? Rynek148/8 6.00PLN
Zmiana struktury systemu energetycznego i możliwości wytwórczych krajowych bloków energetycznych Rynek147/1 6.00PLN
Struktura wiekowa polskiej infrastruktury energetycznej Rynek147/2 6.00PLN
Realizacja usługi DSR na przykładzie domów jednorodzinnych Rynek147/3 6.00PLN
Koncepcja uwzględnienia kosztów emisji w modelu matematycznym wspomagającym proces zakupu węgla w przedsiębiorstwie energetycznym Rynek147/4 6.00PLN
Analiza efektywności energetycznej oraz rozkładu mocy wyjściowej falownika dla mikroinstalacji fotowoltaicznej w aspekcie procesu projektowania Rynek147/5 6.00PLN
Analiza wpływu wybranych parametrów ekonomicznych na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni gazowo-parowej dwupaliwowej z turbiną upustowo-kondensacyjną Rynek147/6 6.00PLN
SmartX - platforma do zarządzania urządzeniami IoT Rynek147/7 6.00PLN
Gospodarka cyfrowa i jej narzędzia pomiaru efektywności przedsiębiorstw energetycznych Rynek147/8 6.00PLN
Kompensacja algorytmiczna dynamicznych właściwości przyrządów do pomiaru prędkości przepływu Rynek147/9 6.00PLN
One belt and road as a diplomatic tool for Chinese energy security in importing oil Rynek147/10 6.00PLN
Smart Grid, artificial intelligence and new informatics tools Rynek147/11 6.00PLN
Porównanie poszczególnych faz LCA kolektora słonecznego bez i z magazynem ciepła Rynek146/5 6.00PLN
Wykorzystanie analizy fraktalnej oraz adaptacyjnej krzywej mocy do krótkoterminowych prognoz mocy elektrowni wiatrowych Rynek146/4 6.00PLN
Zarządzanie pracą minisystemu elektroenergetycznego niskiego napięcia ze względu na minimalną moc strat Rynek146/3 6.00PLN
Autokonsumpcja energii elektrycznej w prosumenckiej osłonie kontrolnej Rynek146/2 6.00PLN
Polityka klimatyczno-energetyczna a ubóstwo energetyczne w Polsce Rynek146/1 6.00PLN

Strony