Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Zjawisko chłodzenia termoakustycznego – koncepcja stanowiska badawczego Rynek133/11 6.00PLN
Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej Rynek133/10 6.00PLN
Stan rozwoju technologii spalania tlenowego Rynek133/9 6.00PLN
Szacowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w obszarach inwestycyjnych Rynek132/6 6.00PLN
Wirtualny punkt przyłączenia użytkownika energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Rynek132/5 6.00PLN
Powiększenie efektywności energetycznej układów pompowych w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych Rynek132/4 6.00PLN
Modelowanie procesów cieplno – przepływowych w akumulatorze ciepła z materiałem zmiennofazowym Rynek132/3 6.00PLN
Techniczne i ekonomiczne aspekty integracji akumulatora ciepła z blokiem energetycznym Rynek132/2 6.00PLN
Analiza możliwości adaptacji skraplacza do roli wymiennika ciepłowniczego Rynek132/1 6.00PLN
Wykorzystanie kawernowych magazynów gazu ziemnego jako wysokopojemnościowych magazynów energii elektrycznej Rynek132/7 6.00PLN
Obowiązek dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej jako podstawowy warunek sprzedaży biometanu z polskich biogazowni rolniczych Rynek132/8 6.00PLN
Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (na przykładzie stanu Wyoming) Rynek132/9 6.00PLN
Energy aspect of vertical integration in agriculture Rynek132/15 6.00PLN
Analyzing of thermodynamic parameters of 300 MW power plant in four different methods of repowering using Gatecycle software Rynek132/14 6.00PLN
Reciprocating engines as a source of flexibility in a power system Rynek132/13 6.00PLN
Wstępne badania automatycznego kotła na pellet pod kątem wymagań normy PN-EN 303-5:2012 Rynek132/12 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła Rynek132/11 6.00PLN
Wykorzystanie energii z ciepła odpadowego do zasilania sieci czujnikowych Rynek132/10 6.00PLN
Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym Rynek131/6 6.00PLN
Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznymi układami regulacji automatycznej Rynek131/5 6.00PLN
Zmiana struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych w kontekście stosowanych nośników energii Rynek131/4 6.00PLN
Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w strukturze krajowego systemu elektroenergetycznego Rynek131/3 6.00PLN
Perspektywy energetyki węglowej w Polsce i w świecie Rynek131/2 6.00PLN
Rola rynku instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem cenowym energii elektrycznej Rynek131/1 6.00PLN
Analiza możliwości wykorzystania zimna odpadowego z procesu regazyfikacji LNG w terminalu Świnoujście Rynek131/7 6.00PLN
Potencjał techniczny i możliwości wykorzystania biogazu utylizacyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego Rynek131/8 6.00PLN
Thermographic analysis of losses to the surroundings from the WR-25 stoker boiler Rynek131/14 6.00PLN
Analysis of the combustion process of coal slurry pellets in a circulating fluidized bed Rynek131/13 6.00PLN
Thermal analysis of RT-82 paraffin, hydrated sodium sulphide and 4A zeolite Rynek131/12 6.00PLN
Wpływ dodatku wielocząsteczkowego polimeru na proces sedymentacji wieloskładnikowej mieszaniny popiołu i żużla z wodą w instalacjach hydraulicznego odpopielania bloków energetycznych Rynek131/11 6.00PLN
Wpływ awarii rurociągów ciepłowniczych na stan izolacji włóknistych Rynek131/10 6.00PLN
Chłodzenie termoakustyczne - model numeryczny urządzenia elementarnego Rynek131/9 6.00PLN
Straty energii w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z mikroinstalacjami prosumenckimi Rynek130/6 6.00PLN
Model decyzyjny inwestora OZE w warunkach rynkowych Rynek130/5 6.00PLN
Wpływ wprowadzenia ograniczenia generacji wiatrowej na koszty rozruchów elektrowni konwencjonalnych Rynek130/4 6.00PLN
Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Rynek130/3 6.00PLN
Krajowe poziomy wydobycia i zużycia pierwotnych nośników energii nieodnawialnej Rynek130/2 6.00PLN
Wybrane aspekty realizacji strategicznych energetycznych inwestycji infrastrukturalnych Rynek130/1 6.00PLN
Magazynowanie energii za pośrednictwem sprężonego powietrza Rynek130/7 6.00PLN
Sezonowy zasobnik ciepła dla domu jednorodzinnego Rynek130/8 6.00PLN
Ewolucja efektywności energetycznej turbinowych napędów parowych współczesnych zbiornikowców LNG Rynek130/9 6.00PLN
Schneider Electric na Hannover Messe 2017 Rynek130/15 6.00PLN
Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne Rynek130/14 6.00PLN
Ocena zmian wartości ciepła spalania, wilgotności i zawartości części lotnych w zależności od wieku przyrostów dla biomasy niektórych gatunków drzew szybkorosnących Rynek130/13 6.00PLN
Analiza termodynamiczna zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym i suchą recyrkulacją spalin Rynek130/12 6.00PLN
Metodyka i modele matematyczne doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego do dwupaliwowych gazowo-parowych elektrowni i elektrociepłowni Rynek130/11 6.00PLN
Planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem Rynek130/10 6.00PLN
Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV Rynek129/6 6.00PLN
Wykorzystanie podejścia probabilistycznego w planowaniu rozwoju na podstawie doświadczeń operatorów sieciowych Rynek129/5 6.00PLN
Rozproszona dostawa usług systemowych Rynek129/4 6.00PLN

Strony