1. Gazociąg BALTIC PIPE w perspektywie europejskiej po wybuchu wojny na Ukrainie

Baltic pipe gas pipeline in European perspective after outbreak of the war in Ukraine
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
gaz ziemny, polityka gazowa, dywersyfikacja podaży gazu

2. Magazynowanie energii i energetyka wodorowa jako wynik transformacji energetycznej

Energy storage and hydrogen power engineering in Poland as a result of the power engineering transformation
 Waldemar Jędral
OZE, magazynowanie energii, magazyny wodoru, transformacja energetyczna

3. Ewolucja stanowiska reaktora metanizacji podczas procesu prowadzenia badań laboratoryjnych

Evolution of the methanation reactor stand during laboratory research process
 Michał Jurczyk, Daniel Węcel, Daria Katla, Anna Skorek-Osikowska
reaktor metanizacji, syntetyczny gaz ziemny, magazyny energii

4. Ocena zasadności podjęcia badań nad procesem pozyskiwania paliw wykorzystaniu instalacji zgazowania biomasy oraz elektrolizerów wysokotemperaturowych

Assessment of validity of undertaking research on fuel production process with the use of biomass gasification installations and high-temperature electrolysers
 Jakub Ochmann, Michał Jurczyk, Hamed Ghiasirad, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska
metanol, zgazowanie, biomasa, elektroliza, wodór

5. Koncepcja systemu zbiorników izobarycznych na dwutlenek węgla

Concept of isobaric tanks system for carbon dioxide
 Michał Brzuszkiewicz, Sebastian Waniczek, Jakub Ochmann, Bartosz Stanek, Łukasz Bartela
magazynowanie energii, dwutlenek węgla, koncepcja technologiczna

6. Zdolność odkształceniowa otworów wielkośrednicowych wspomagających drogi doprowadzenia powietrza w aspekcie deformacji spowodowanych wpływami eksploatacji górniczej

Deformation capacity of large-diameter holes supporting air supply routes in terms of deformation caused by the effects of mining exploitation
 Ryszard Mielimąka, Henryk Kleta
górotwór, otwór wielkośrednicowy, wpływy eksploatacji górniczej, obudowa stalowa

7. Review of heat management systems for high voltage accumulator in electric vehicles and its perspectives

Przegląd systemów zarządzania ciepłem akumulatorów wysokiego napięcia w pojazdach elektrycznych i ich perspektywy
 Krzysztof Dolecki, Jakub Kapuściński, Roman Domański
electric vehicles, battery thermal management system, battery cooling

8. Performance comparison of the off-grid photovoltaic mini-system designed to power selected residential building circuits using AGM and Li-Ion batteries for energy storage

Porównanie wydajności minisystemu fotowoltaicznego off-grid przeznaczonego do zasilania wydzielonych obwodów budynku mieszkalnego z wykorzystaniem akumulatorów agm i li-ion do magazynowania energii
 Mariusz Sarniak
photovoltaics, photovoltaic system, photovoltaic module, inverter, energy storage

9. ISHTAR thermostatic irradiation device for advanced nuclear technologies research in the MARIA reactor

Sonda do napromieniań ISHTAR - badania zaawansowanych technologii jądrowych w reaktorze maria
 Marek Migdal, Maciej Lipka, Anna Talarowska, Grzegorz Wojtania
irradiation technology, high-temperature reactors, MARIA reactor, thermostatic irradiation device, ISHTAR

10. Forecasting wind capacity using gauss regression models based on nuclear functions

Prognozowanie mocy wiatrowej przy wykorzystaniu modeli regresji procesu gaussa opartych na funkcjach jądra
 Maiusz Niekurzak
wind energy forecasting, machine learning, renewable energy

11. Artificial intelligence in energy industry – latest trends, technological innovations and scientific discoveries

Sztuczna inteligencja w energetyce – najnowsze trendy, innowacje technologiczne i odkrycia naukowe
 Artur Tokarczyk, Krzysztof Badyda, Krzysztof Woszczak
artificial intelligence, machine learning, energy sector, emerging technology, Industry 4.0

12. Ensuring the continuity of operation of critical energy infrastructure

Zapewnienie ciągłości działania krytycznej infrastruktury energetycznej
 Paweł Szczeszek
safety of processes, continuity of operation, critical infrastructure, legal security