1. Metody ograniczenia niekorzystnych skutków pracy prosumenckich mikroinstalacji wytwórczych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia

Methods to reduce adverse impact of prosumer microinstallations on lv distribution systems
 Sylwester Adamek
fotowoltaika, przekroczenia napięciowe, sieci niskiego napięcia, generacja rozproszona

2. Modelowanie i testowanie współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Modelling and testing interaction of photovoltaic installation with power grid in conditions similar to real ones
 Robert Jędrychowski
Smart Grid, instalacje PV, sieć dystrybucyjna

3. Przegląd metod oczyszczania biogazu do biometanu

Review of methods of purifying biogas to biomethane
 Magda Podgórska, Piotr Narloch
biogaz, biometan, stopnie oczyszczania biogazu, uzdatnianie biogazu do biometanu, rodzaje metod uzdatniania

4. Optymalizacja temperatury ładowania akumulatora ciepła

Optimization of the heat accumulator charging temperature
 Grzegorz Rymarski
optymalizacja, akumulator ciepła, elektrociepłownia

5. Strategia dalszej eksploatacji i obsługi turbin parowych z uwzględnieniem elastycznych warunków pracy bloku węglowego

Strategy of further operation and maintenance of steam turbines taking account flexible operating conditions of coal-fired unit
 Andrzej Rusin, Martyna Tomala
turbina parowa, planowanie obsługi, zarządzanie eksploatacją

6. Wielokryterialna ocena wariantów likwidacji „kopalni”, likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego, w aspekcie pozyskania metanu ze zrobów

Multicriterial assessment of variants of “mine” liquidation, its part in  aspect of gaining methane from cavities
 Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło
analiza wielokryterialna, restrukturyzacja przedsiębiorstw górniczych, likwidacja kopalni węgla kamiennego

7. Recykling zużytych łopat turbin wiatrowych – skala zjawiska dla Polski

Recycling of waste turbine’s blades – scope for Poland
 Kacper Wronka, Krzysztof Badyda
energetyka wiatrowa, odpady z łopat turbin wiatrowych, szacowanie ilości odpadów

8. Wykorzystanie widma szumu kawitacyjnego do badania wodnego roztworu wielkocząsteczkowego polimeru

Using spectrum of cavitation noise to test water solution of molecular polymerial polymer
 Romuald Redzicki, Piotr Szulc, Andrzej Sitka, Tomasz Tietze, Daniel Smykowski
kawitacja, roztwór wielkocząsteczkowy, fala ultradźwiękowa

9. Costs and environmental effects of exhaust gas treatment in large combustion plant, case study

Koszty, a efekt środowiskowy oczyszczania spalin w elektrociepłowni – studium przypadku
 Janusz Lewandowski, Krystian Szczepański, Krzysztof Melka, Marcin Kawka, Paweł Durka
electric energy production, emission costs, directive LCP and IED implementation, cross media effects

10. B75 biofuel as opportunity for development of Polish agriculture and transport

Biopaliwo B75 szansą na rozwój polskiego rolnictwa i transportu
 Mieczysław Struś, Wojciech Poprawski, Mohamad Hamid
biofuels, compression ignition engines, FAME, FAEE

11. Assessment of the potential for the use of local waste biomass from selected Polish golf courses in the process of anaerobic digestion

Ocena możliwości wykorzystania lokalnej biomasy odpadowej z wybranych polskich pól golfowych w procesie fermentacji beztlenowej
 Łukasz Sobol, Arkadiusz Dyjakon
turf mowing, biogas, local biomass potential, golf course, grass clippings

12. Factors shaping implementation of solutions aimed at using photovoltaic cells in large areas in light of Polish conditions

Czynniki kształtujące wdrażanie rozwiązań mających na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych na te-renach wielkopowierzchniowych w świetle polskich uwarunkowań
 Lucyna Cichy, Maria Bałazińska
renewable energy sources, photovoltaic, large surface area, mine