1. Wpływ wybranych parametrów na rzeczywisty uśredniony koszt energii z fotowoltaiki

Effect of selected parameters on the levelized cost of energy from photovoltaic (LCOE)
 Janusz Kotowicz, Kamila Szykowska
fotowoltaika, energia elektryczna, LCOE

2. Przegląd metod wytwarzania energii elektrycznej z wodoru i ocena potencjału ich zastosowania w krajowym systemie elektroenergetycznym

An overview of hydrogen electricity production methods and assessment of their potential for application in the national electricity system
 Jakub Łukasik, Marcin Jewartowski
energetyka wodorowa, ogniwa paliwowe, układy hybrydowe, kombinowane układy gazowo-parowe

3. Rozwój i potencjał energetyczny biogazu i biometanu

Development and energy potential of biogas and biomethane
 Magda Podgórska, Piotr Narloch
transformacja energetyczna, gospodarka odpadami, odnawialne źródła energii, biogaz, biometan

4. Aspekty ekonomiczne wytwarzania metanolu

Economic aspects of methanol production
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Aleksandra Walewska
ekonomia, metanol, oze, paliwa alternatywne

5. Metan z kopalń węgla kamiennego jako zagrożenie górnicze i źródło energii

Methane from hard coal mines as a mining threat and energy source
 Zygmunt Łukaszczyk, Henryk Badura
gaz cieplarniany, energia z metanu, ujęcie mieszaniny powietrznometanowej, ujęcie metanu

6. Problematyka interpretacji i wyznaczania mocy biernej na przykładzie analizy jednofazowych obwodów oświetleniowych

Problems of interpretation and determination of reactive power on example of single-phase lighting circuits analysis
 Tomasz Popławski, Bartosz Kurkowski, Marek Kurkowski
teoria Budeanu, teoria Czarneckiego, układy niesinusoidalne, jakość energii, źródła światła, składowe harmoniczne

7. Analiza wpływu akumulatora chłodu wykorzystującego zjawisko przemiany fazowej na efektywność systemu generacji chłodu w instalacjach o działaniu okresowym

Impact of thermal energy storage using phase change phenomena on efficiency of refrigeration system in periodically operated installations
 Katarzyna Chytrzyńska, Marcin Borcuch
chłodnictwo, akumulacja energii, materiały zmiennofazowe, magazynowanie chłodu, chiller

8. Możliwość wykorzystania w górnictwie ubocznego produktu spalania pochodzącego z energetyki stosującej węgiel brunatny

Possibility of using by-product of lignite coal combustion in mining industry
 Piotr Pierzyna
popiół lotny, UPS, cement, górnictwo, mieszaniny podsadzkowe

9. Estymacja kosztów energii elektrycznej w instalacjach z oprawami drogowymi LED

Estimation of electricity costs in installations with led road luminaires
 Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Bartosz Kurkowski
oświetlenie drogowe, LED, zużycie energii, estymacja

10. Wytwarzanie energii cieplnej ze zgazowania pomiotu drobiowego jako surowca energetycznego

Heat energy generation from gasifying poultry feed as an energy raw material
 Andrzej Sitka, Wiesław Jodkowski, Piotr Szulc, Daniel Smykowski, Romuald Redzicki, Tomasz Tietze
zgazowanie, pomiot drobiowy, obrotowa komora zgazowania, biomasa

11. Hałas przemysłowy jako źródło zagrożeń w dziale energomechanicznym kopalń węgla kamiennego

Industrial noise as a source of threats in the energy and mechanical department of hard coal mines
 Piotr Mocek
hałas, zakład górniczy, kopalnia, przesiewowe badania słuchu, pomiar hałasu

12. Improving the effectiveness of the teaching model in Poland in vocational schools: environmental protection technical and environmental engineering and land improvement technician in education for responsible environmental citizenship

Poprawa efektywności modelu nauczania w Polsce w zawodach: technik ochrony środowiska i technik inżynierii środowiska i melioracji dla edukacji odpowiedzialnego obywatelstwa środowiskowego
 Anna Duczkowska, Zbigniew Plutecki

13. Optimization of the design and operating characteristics of the boiler unit based on three-dimensional mathematical modeling

 Bulbul Ongar, Hristo Beloev, Iliya Iliev, Almagul Mergalimova, Zhaksylyk Akbota
burner, boiler plant, volatile substances, nitrogen oxide, combustion process