1. Wytwarzanie w Polsce 100% energii elektrycznej z OZE – cel realny czy utopia?

Production of 100% electricity in Poland from RES - a real purpose or utopia?
 Waldemar Jędral
OZE, wytwarzanie energii elektrycznej, magazynowanie energii

2. Awarie krajowych linii napowietrznych SN – wybrane aspekty

Failures of MV overhead lines in national electric power system – selected aspects
 Waldemar Dołęga
sieć dystrybucyjna, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej

3. Mechanizm decyzyjny do oceny zasadności partycypowania mikrosystemów elektroenergetycznych w rynku technicznym

Decision making mechanism for assessing rightness for participation of power microsystems in technical market
 Anna Wronka
mikrosystem elektroenergetyczny, algorytm decyzyjny, rynek techniczny, rynek bilansujący

4. Wpływ wybranych parametrów na jednostkowy koszt produkcji ciepła w elektrociepłowni w technologii gazowo-parowej dwupaliwowej

Influence of selected parameters on the unit cost of heat production in a gas-steam double-fuel technology
 Aleksandra Otawa
koszt ciepła, modele matematyczne, skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

5. Badanie wpływu składu materiału ZSC–TGA oraz laboratoryjnego akumulatora ciepła

Testing influence of composition of PCM material on its thermophysical properties using DSC-TGA measurements and a laboratory heat accumulator
 Daniel Smykowski, Andrzej Sitka, Piotr Szulc, Tomasz Tietze, Romuald Redzicki
akumulacja ciepła, materiał zmiennofazowy, PCM

6. Możliwości wykorzystania zasobników z płynną solą w systemach energetycznych z redukowaną liczbą bloków węglowych

Possible applications of molten salt storages to power grid with reduced number of carbon units
 Wojciech Kosman
źródła odnawialne, magazynowanie energii, sól

7. Współczynnik oporu warstwy fluidalnej

Fluidized bed drag coefficient
 Jolanta Ziaja, Janusz Lichota
warstwa fluidalna, kocioł fluidalny OE700, węgiel brunatny

8. Koszty wytwarzania metanolu na bazie odnawialnego wodoru

Costs of methanol production on basis of renewable hydrogen
 Janusz Kotowicz, Kamila Szykowska
metanol, koszt produkcji, OZE

9. Możliwości substytucji węgla paliwami z odpadów w warunkach polskich

Possibilities of substitution of coal by fuels from waste under polish conditions
 Michał Kozioł
energetyka komunalna, paliwa, RDF, spalarnie odpadów, cementownie, gospodarka obiegu zamkniętego

10. Osady denne w zastosowaniach energetycznych na podstawie analiz fizyko-chemicznych i petrograficznych

Bottom sediments in energy applications based on physico-chemical and petrographic analyzes
 Iwona Jelonek, Sebastian Kuś, Zbigniew Jelonek
paliwa alternatywne, pierwiastki toksyczne, analiza petrograficzna

11. Analiza niepewności wskaźnika emisji metanu z wydobycia węgla kamiennego w Polsce

Uncertainty analysis of the methane air emission factor from coal mining in Poland
 Damian Zasina, Jarosław Zawadzki
metan, wskaźnik emisji, wydobycie węgla kamiennego, symulacja Monte Carlo

12. Development of wind farms in Poland in the context of climate change

Rozwój farm wiatrowych w Polsce w kontekście zmian klimatycznych
 Rafał Hyrzyński, Marta Jaroszewska, Janusz Badur, Paweł Ziółkowski, Sylwia Gotzman, Marcin Froissart, Sebastian Bykuć, Waldemar Dudda
wind farms, climate change, Life Cycle Assessment, megatrends, Full Load Equivalent Operating Hours Factor

13. Analysis of the properties of selected boiler catalyst carriers

Analiza właściwości wybranych nośników katalizatorów kotłowych
 Błażej Gaze, Bernard Knutel, Mateusz Jajczyk, Przemysław Bukowski, Leszek Romański
analysis, catalyst, carrier, boiler, combustion