1. Metody obniżania napięcia w sieciach z mikroinstalacjami PV – symulacje w programie PowerFactory

Methods of reducing voltage in power grids with PV microinstallations – simulations in PowerFactory
 Klara Janiga
generacja rozproszona, mikroinstalacje fotowoltaiczne, wzrost napięcia

2. Analiza wstępna wybranych aspektów krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w kontekście dynamicznego rozwoju źródeł odnawialnych

Preliminary analysis of selected aspects of short-term electricity demand forecasts in the context of the dynamic development of renewable sources
 Paweł Machał, Leszek Remiorz, Dariusz Bukowiec
OZE, prosument, rynek energii elektrycznej, prognozowanie, kontraktacja, fotowoltaika

3. Doświadczenia z realizacji pierwszej w Polsce mikrosieci energetycznej

Experiences from implementation of first Polish microgrid
 Adam Adamek, Łukasz Kordas
mikrosieć, odnawialne źródła energii, inwestycja, projektowanie, budowa

4. Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnego

Analysis of impact application of renewable energy sources on energy characteristics of a single-family building
 Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek, Piotr Michalak
charakterystyka energetyczna, odnawialne źródła energii, energia pierwotna, końcowa, użytkowa

5. Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC Oława

Technical and economical analysis of geothermal heat utilization in Oława’s heating plant
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Krzysztof Szczotka, Piotr Michalak
energia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), ciepłownia geotermalna, samowystarczalność energetyczna, studium wykonalności, LCoH

6. Emisja tlenków azotu podczas współspalania biomasy stałej i RDF w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej

Nirogen oxides emission from biomass and RDF co-combustion in the circulating fluidized bed
 Rafał Rajczyk
tlenki azotu, RDF, paliwa alternatywne, biomasa stała, współspalanie, cyrkulacyjna warstwa fluidalna

7. Wpływ butanolu lub butanolu i etanolu wprowadzonych do benzyny na właściwości przeciwstukowe paliwa

Effect of butanol or butanol and ethanol included in gasoline on the anti-knock properties of fuel
 Kornel Dybich, Tomasz Łaczek
benzyna, butanol, etanol, liczba oktanowa badawcza i motorowa, właściwości użytkowe benzyn

8. Analiza uciążliwości hałasu turbin wiatrowych w środowisku pracy

Analysis of wind turbine noise annoyance in the working environment
 Dariusz Pleban
hałas, turbina wiatrowa, uciążliwość, stanowisko pracy, badanie ankietowe

9. Ponoszone opłaty za wodę a konieczność jej oszczędzania

Water charges and necessity to save it
 Arkadiusz Kępa
zużycie wody, woda szara i deszczowa, opłaty za wodę

10. Conceptual approach to valuation of climate change in EU countries through the prism of economic activities

 Jelena Stankevičienė, Jelena Borisova
climate change, climate finance, multi-criteria decision-making methods (MCDM), technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS)

11. Thermal studies of polymer waste and coal sludge

Badania termiczne odpadów polimerowych i osadów węglowych
 Kijo-Kleczkowska Agnieszka, Gnatowski Adam, Kwiatkowski Dariusz, Szumera Magdalena, Madej Dominika, Leśniak Magdalena, Otwinowski Henryk
thermal analysis DSC/QMS, coal, coal sludge

12. Dry ice blasting as an effective way of industrial pollutants removal

Dry ice blasting jako metoda efektywnego usuwania zabrudzeń przemysłowych
 Aleksandra Dzido, Piotr Krawczyk, Piotr Chondrokostas
dry ice blasting, industrial pollution, surface cleaning methods