1. Porównanie energetyki gazowej i wiatrowej z uwzględnieniem wykorzystania zielonego wodoru do magazynowania energii elektrycznej

Comparison of gas and wind energy including the use of green hydrogen for electricity storage
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
gaz ziemny, energia z wiatru, zielony wodór, magazynowanie energii

2. Ceny energii elektrycznej w Polsce – analiza wpływu zmniejszenia podatku akcyzowego na przedsiębiorstwa energochłonne

Electricity prices in Poland – analysis of impact of excise duty reductions on energy-intensive enterprises
 Pola Ronkiewicz-Majkowska, Józef Paska, Karol Pawlak
zakład energochłonny, energia elektryczna, akcyza, cena energii elektrycznej

3. Rozwój elektromobilności i jego wpływ na pracę GPZ w aglomeracji miejskiej

Key words: Smart Grid, elektromobility, charging station, distribution network
 Robert Jędrychowski
Smart Grid, elektromobilność, stacje ładowania, sieć dystrybucyjna

4. Praca zabezpieczeń nadnapięciowych instalacji fotowoltaicznych w sieci niskiego napięcia

Operation of overvoltage protection of photovoltaic installations in low-voltage networks
 Klara Janiga
zabezpieczenia nadnapięciowe, rozproszona generacja, mikroinstalacje fotowoltaiczne

5. Ocena środowiskowa zastosowania odpadu w kolektorze słonecznym

Environmental assessment of the use of waste in a solar collector
 Agnieszka Jachura, Michał Turski
oddziaływanie na środowisko, odpad, kolektor rurowo-próżniowy, LCA

6. Zastosowanie materiału zmiennofazowego do wygładzania wahań strumienia ciepła

Application of a phase change material to smoothing heat flux fluctuations
 Piotr Szulc, Tomasz Tietze, Daniel Smykowski, Romuald Redzicki, Andrzej Sitka
akumulacja ciepła, materiał zmiennofazowy

7. Analiza integracji instalacji wytwarzającej odnawialny metanol z nowoczesną elektrownią gazowo – parową z CCS w technologii oxy–combustion – efekty synergii

Analysis of integration of renewable methanol installation with a modern CCPP with CCS in oxy-combustion technology - synergy effects
 Mateusz Brzęczek, Janusz Kotowicz
synergia, wytwarzanie metanolu, technologie wodorowe, OZE, magazynowanie energii

8. Wykorzystanie MST w ocenie potencjału biomasy dla ciepłownictwa i logistyce – studium przypadku

The use of MST in the assessment of biomass potential for heating industry - a case study
 Anna Duczkowska, Zbigniew Plutecki
potencjał energetyczny biomasy, systemy ciepłownicze, MST- minimalne drzewo rozpinające

9. Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

The economic analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021
 Bartosz Radomski, Lawrence Drojetzki, Tomasz Mróz
budynek mieszkalny wielorodzinny, analiza ekonomiczna

10. Bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z turbiny gazowej w przemyśle przetwórczym – przegląd zastosowań i możliwości wdrożenia na polskim rynku

Gas turbine direct exhaust gas integration in process industry – review of applications and opportunities to implement in the Polish market
 Marek Cichocki, Ilona Salamonik, Marcin Bielecki, Ever Fadlun, Artur Rusowicz
turbina gazowa, odzysk ciepła, poligeneracja, piece przemysłowe, energochłonność

11. Energetyczne aspekty pracy przepompowni ścieków po zastosowaniu systemu bezemisyjnego transportu ścieków BTS w kanalizacji tłocznej

Energy aspects of sewage pumping station after application of the BTS - emission-free sewage transport system in the pressure sewage system
 Rafał Wojciechowski, Krzysztof Piaskowski
oszczędzanie energii, kanalizacja tłoczna, przepompownia, eliminacja odorów

12. Assessment of possible reductions in electricity consumed by circulation corridor lighting in a selected facility

Ocena możliwości redukcji zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie korytarzy komunikacyjnych w wybranym obiekcie
 Łukasz Mazur, Kazimierz S. Bieliński
active monitoring, lighting installations, energy efficiency, energy management

13. Impact of MV network reconfiguration with distributed generation on voltage values

Wpływ rekonfiguracji sieci SN z generacją rozproszoną na wartości napięcia
 Jakub Kaak, Zbigniew Kłosowski
photovoltaic farm, electricity quality, network reconfiguration