1. Optymalizacja kosztów transportu gazu skroplonego LNG pod względem lokalizacji magazynów na przykładzie Polski

LNG transport costs optimization in terms of storage location on the example of Poland
 Tomasz Popławski, Bartosz Kurkowski
LNG, programowanie liniowe, optymalizacja, alokacja magazynów

2. Transformacja ukraińskiego sektora energii

Transformation of the Ukrainian energy sector
 Oleksandr Boiko, Rafał Biały, Tymoteusz Pruchnik, Adam Szurlej
gaz ziemny, energia elektryczna, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, OZE

3. Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii

Management of the debt level of energy companies in the context of changes in the energy market
 Małgorzata Kowalik
zarządzanie długiem, determinanty struktury długu, spółki energetyczne

4. Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040

Characteristics of photovoltaic generation in Poland in perspective of 2030-2040
 Sylwester Adamek
fotowoltaika, bilansowanie KSE, zmienność generacji, polityka energetyczna

5. Zeroemisyjna produkcja wodoru – koncepcja stanowiska badawczego

Zeroemission of hydrogen - concept of an experimental rig
 Karolina Zaik, Sebastian Werle
wodór, elektroliza, magazynowanie energii, odnawialne źródła energii

6. Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Oława

Proposal for use of geothermal energy in greater Poland province – modernization of the Oława city heating system
 Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Marek Gmiterek, Krzysztof Szczotka, Piotr Michalak
energia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy (SPCDM), ciepłownia geotermalna, samowystarczalność energetyczna, studium wykonalności, LCoH

7. Energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym

Energy, economic and environmental aspects of heat storage in district heating system
 Michał Turski, Agnieszka Jachura
magazynowanie ciepła, rozproszone akumulatory ciepła, miejskie systemy ciepłownicze

8. Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

The energy analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021
 Bartosz Radomski, Lawrence Drojetzki, Tomasz Mróz
budynek mieszkalny wielorodzinny, analiza energetyczna

9. Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału

Effect of metallographic research method on material life assessment
 Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki, Krzysztof Romaniuk, Marek Rusiniak
badania metalograficzne, stale energetyczne, uszkodzenia dekohezyjne, ocena stanu materiału

10. Assessment of power supply energy efficiency by voltage quality criterion

 Gennadiy Pivnyak, Oleksandr Azukovskiy, Yurii Papaika, Edgar Caseres Cabana, Piotr Olczak, Artur Dyczko
electric power quality, frequency converters, canonical harmonics, interharmonics

11. The experience of the island states of Oceania in greener energy (implications for Kamchatka and Kuril Islands)

 Elnur Mekhdiev, Igbal Guliev, Feiruz Baratov
Oceania, green energy, Russian Far East, barriers, development, energy

12. Analysis of the use of catalytic additives for combustion with wood pellets in a low-power boiler

 Błażej Gaze, Bernard Knutel, Mateusz Jajczyk, Aleksandra Wacławek, Przemysław Bukowski, Marcin Dębowski
wood pellets, combustion, catalyst, analysis