1. Wpływ pandemii COVID-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w Polsce

The impact of covid-19 pandemic on natural gas consumption by commercial customers in a selected city in Poland
 Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Krzysztof Kogut, Adam Szurlej
rynek gazu, prognozowanie zużycia gazu, sieci neuronowe, lockdown

2. Analiza wybranych narzędzi pomocnych w realizacji inwestycji związanych z budową farm fotowoltaicznych na terenach wielkopowierzchniowych

Analysis of selected tools to assist in implementation of investments related to construction of photovoltaic farms in large areas
 Maria Bałazińska, Lucyna Cichy
odnawialne źródła energii (OZE), fotowoltaika (PV), tereny poprzemysłowe, tereny kopalniane

3. Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia

Cost-effectiveness of prosumer photovoltaic micro-installations in terms of the application of polish support schemes
 Damian Gajdecka, Mirosław Kiełboń
mikroinstalacja fotowoltaiczna, prosument, rentowność, systemy wsparcia

4. Współczesne metody produkcji paliw alternatywnych

Modern methods of production of alternative fuels
 Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia
metanol, SNG, paliwa alternatywne

5. Ujęcie metanu ze zlikwidowanej kopalni Moszczenica i jego energetyczne wykorzystanie

Methane intake from the liquidated Moszczenica mine and its energy use
 Zygmunt Łukaszczyk
energia, metan, odmetanowanie, kopalnia zlikwidowana

6. Ocena możliwości wykorzystania alkoholi OXO jako potencjalnych komponentów oleju napędowego

Assessment of the possibility of using oxo alcohols as potential diesel fuel components
 Kornel Dybich, Agnieszka Wieczorek, Tomasz Łaczek
alkohole OXO, synteza OXO, oleje napędowe, Oktanol F, właściwości fizykochemiczne i użytkowe olejów napędowych

7. Wykorzystanie biomasy i węgla kamiennego w procesach współspalania paliw w kotle z palnikiem retortowym

Use of biomass and coal in process of co-firing fuels in boiler with retort burner
 Rafał Kozdrach, Andrzej Stępień
pestki z wiśni, ekogroszek, współspalanie paliw, kocioł retortowy

8. Możliwości wykorzystania zasobników z płynną solą w systemach energetycznych z redukowaną liczbą bloków węglowych

Possible applications of molten salt storages to a power grid with reduced number of carbon units
 Wojciech Kosman
źródła odnawialne, magazynowanie energii, sól

9. Teoretyczne i eksperymentalne badania akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym

Computational and experimental studies of a heat storage unit with phase change material
 Piotr Szulc, Daniel Smykowski, Tomasz Tietze, Andrzej Sitka, Romuald Redzicki
akumulacja ciepła, materiał zmiennofazowy

10. Badanie ruchu generowanego w sieci transmisyjnej przez dane telemetryczne pod kątem zbieżności z rozkładem Poissona

Testing of motion generated in a transmission network by telemetric data for the contracting of the Poisson distribution
 Sławomir Andrzej Torbus, Joanna Kreft, Maksym Wałaszewski, Patrycja Woźniak
system telemetryczny, transmisja bezprzewodowa, ruch telekomunikacyjny, nieparametryczny test zgodności chi-kwadrat Pearsona, rozkład Poissona

11. Analiza numeryczna wpływu uwarunkowań architektonicznych na temperaturę gazów pożarowych

Numerical modelling of the influence of thermal effects on the exhaust fans in fire ventilation systems
 Adam Dorsz, Artur Rusowicz
wentylacja pożarowa, klasa odporności temperaturowej wentylatorów wyciągowych, FDS