Artykuły


Ocena środowiskowa zastosowania odpadu w kolektorze słonecznym

Environmental assessment of the use of waste in a solar collector
Agnieszka Jachura, Michał Turski
opublikowany w: Rynek Energii 5(156)/2021

Analiza integracji instalacji wytwarzającej odnawialny metanol z nowoczesną elektrownią gazowo – parową z CCS w technologii oxy–combustion – efekty synergii

Analysis of integration of renewable methanol installation with a modern CCPP with CCS in oxy-combustion technology - synergy effects
Mateusz Brzęczek, Janusz Kotowicz
opublikowany w: Rynek Energii 5(156)/2021

Analysis of the use of catalytic additives for combustion with wood pellets in a low-power boiler


Błażej Gaze, Bernard Knutel, Mateusz Jajczyk, Aleksandra Wacławek, Przemysław Bukowski, Marcin Dębowski
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Assessment of power supply energy efficiency by voltage quality criterion


Gennadiy Pivnyak, Oleksandr Azukovskiy, Yurii Papaika, Edgar Caseres Cabana, Piotr Olczak, Artur Dyczko
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału

Effect of metallographic research method on material life assessment
Marcin Maternicki, Jacek Grodzicki, Krzysztof Romaniuk, Marek Rusiniak
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

The energy analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021
Bartosz Radomski, Lawrence Drojetzki, Tomasz Mróz
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym

Energy, economic and environmental aspects of heat storage in district heating system
Michał Turski, Agnieszka Jachura
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Oława

Proposal for use of geothermal energy in greater Poland province – modernization of the Oława city heating system
Jacek Zimny, Mieczysław Struś, Jakub Szymiczek, Marek Gmiterek, Krzysztof Szczotka, Piotr Michalak
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Zeroemisyjna produkcja wodoru – koncepcja stanowiska badawczego

Zeroemission of hydrogen - concept of an experimental rig
Karolina Zaik, Sebastian Werle
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040

Characteristics of photovoltaic generation in Poland in perspective of 2030-2040
Sylwester Adamek
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii

Management of the debt level of energy companies in the context of changes in the energy market
Małgorzata Kowalik
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Transformacja ukraińskiego sektora energii

Transformation of the Ukrainian energy sector
Oleksandr Boiko, Rafał Biały, Tymoteusz Pruchnik, Adam Szurlej
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Optymalizacja kosztów transportu gazu skroplonego LNG pod względem lokalizacji magazynów na przykładzie Polski

LNG transport costs optimization in terms of storage location on the example of Poland
Tomasz Popławski, Bartosz Kurkowski
opublikowany w: Rynek Energii 4(155)/2021

Teoretyczne i eksperymentalne badania akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym

Computational and experimental studies of a heat storage unit with phase change material
Piotr Szulc, Daniel Smykowski, Tomasz Tietze, Andrzej Sitka, Romuald Redzicki
opublikowany w: Rynek Energii 3(154)/2021

Wpływ pandemii COVID-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w Polsce

The impact of covid-19 pandemic on natural gas consumption by commercial customers in a selected city in Poland
Tomasz Cieślik, Piotr Narloch, Krzysztof Kogut, Adam Szurlej
opublikowany w: Rynek Energii 3(154)/2021

Ocena możliwości wykorzystania alkoholi OXO jako potencjalnych komponentów oleju napędowego

Assessment of the possibility of using oxo alcohols as potential diesel fuel components
Kornel Dybich, Agnieszka Wieczorek, Tomasz Łaczek
opublikowany w: Rynek Energii 3(154)/2021

Wykorzystanie biomasy i węgla kamiennego w procesach współspalania paliw w kotle z palnikiem retortowym

Use of biomass and coal in process of co-firing fuels in boiler with retort burner
Rafał Kozdrach, Andrzej Stępień
opublikowany w: Rynek Energii 3(154)/2021

Współczesne metody produkcji paliw alternatywnych

Modern methods of production of alternative fuels
Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia
opublikowany w: Rynek Energii 3(154)/2021

Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia

Cost-effectiveness of prosumer photovoltaic micro-installations in terms of the application of polish support schemes
Damian Gajdecka, Mirosław Kiełboń
opublikowany w: Rynek Energii 3(154)/2021