Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Ocena zmian wartości ciepła spalania, wilgotności i zawartości części lotnych w zależności od wieku przyrostów dla biomasy niektórych gatunków drzew szybkorosnących Rynek130/13 6.00PLN
Analiza termodynamiczna zeroemisyjnej elektrowni gazowo-parowej ze spalaniem tlenowym i suchą recyrkulacją spalin Rynek130/12 6.00PLN
Metodyka i modele matematyczne doboru optymalnej mocy turbozespołu gazowego do dwupaliwowych gazowo-parowych elektrowni i elektrociepłowni Rynek130/11 6.00PLN
Planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem Rynek130/10 6.00PLN
Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV Rynek129/6 6.00PLN
Wykorzystanie podejścia probabilistycznego w planowaniu rozwoju na podstawie doświadczeń operatorów sieciowych Rynek129/5 6.00PLN
Rozproszona dostawa usług systemowych Rynek129/4 6.00PLN
„Pakiet zimowy” komisji europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku Rynek129/3 6.00PLN
Prognozy popytu na nośniki energii w Polsce do roku 2030 oraz emisje CO2 z sektorów non-ETS Rynek129/2 6.00PLN
Konkurencyjność rynku energii elektrycznej w Polsce Rynek129/1 6.00PLN
Ile powinien kosztować magazyn energii? Rynek129/7 6.00PLN
Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia Rynek129/8 6.00PLN
Preparation of the cargo system for LNG discharge from a membrane steam turbine LNG vessel at an offshore LNG terminal Rynek129/14 6.00PLN
Transactive energy and Internet of Everything Rynek129/13 6.00PLN
Thermal analysis of erythritol as phase change material Rynek129/12 6.00PLN
Ekonomiczna ocena zasadności zastosowania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym opartym na zgazowaniu biomasy Rynek129/11 6.00PLN
Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę organicznego obiegu Rankine'a Rynek129/10 6.00PLN
Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej Rynek129/9 6.00PLN
Wykorzystanie opisu zmienności obciążenia w modelowaniu bilansu energii dla sekcji „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną” Rynek127/6 6.00PLN
Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Rynek127/5 6.00PLN
Znaczenie importu dla rynku mocy – doświadczenia rynków amerykańskich Rynek127/4 6.00PLN
Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy Nord Pool i TGE Rynek127/3 6.00PLN
Straty energii na izolatorach elektroenergetycznych linii napowietrznych Rynek127/2 6.00PLN
Planowe wyłączenia wiejskich linii niskiego i średniego napięcia Rynek127/1 6.00PLN
Sposób wyznaczenia i kontroli opłacalności kogeneracyjnej pracy bloków parowych ze źródłami OZE Rynek127/7 6.00PLN
Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek127/8 6.00PLN
Enhancement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water Rynek127/14 6.00PLN
Analiza jakościowa strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w zależności od wybranych czynników atmosferycznych Rynek127/13 6.00PLN
Modernizacja systemu chłodzenia serwerowni o dużej mocy obliczeniowej – studium przypadku Rynek127/12 6.00PLN
Usługa bilansowania lokalnego – business case dla platformy e-balance Rynek127/11 6.00PLN
Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn Rynek127/10 6.00PLN
Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy Rynek127/9 6.00PLN
Książka - Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego Książka/Planowanie 30.00PLN
Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo do kotłów węglowych c.o. Rynek127/17 6.00PLN
Analiza strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w ujęciu rocznym Rynek127/16 6.00PLN
Analiza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej Rynek127/15 6.00PLN
Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania pompy ciepła dla budynku jednorodzinnego – studium przypadku Rynek127/14 6.00PLN
Korozja naprężeniowa po stronie wodno-parowej na przykładzie awarii rury ekranowej ścian parownika Rynek127/13 6.00PLN
Odzysk ciepła odpadowego za pomocą silnika Stirlinga Rynek127/12 6.00PLN
Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga Rynek127/11 6.00PLN
Wielodomenowy model silnika Stirlinga z wolnym tłokiem - studium przypadku Rynek127/10 6.00PLN
Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układach z silnikiem tłokowym oraz kotłem i turbiną parową Rynek127/9 6.00PLN
Badania wpływu atmosfery oraz temperatury paleniska na proces erozji i zawartość części palnych w popiołach lotnych w paleniskach fluidalnych Rynek127/8 6.00PLN
Wpływ strumienia objętości spalin na strumień niskotemperaturowego ciepła odpadowego odzyskanego w kondensacyjnym wymienniku ciepła Rynek127/7 6.00PLN
Porównanie termodynamiczne zeroemisyjnych elektrowni gazowo - parowych ze spalaniem tlenowym Rynek127/6 6.00PLN
Efektywność energetyczna budynków - wybrane zagadnienia problemowe Rynek127/5 6.00PLN
Wykorzystanie układów pomiaru energii elektrycznej stosowanych w przemyśle do rozliczania podatku akcyzowego Rynek127/4 6.00PLN
Inteligentne sieci gazowe na zintegrowanym rynku energii w Polsce Rynek127/3 6.00PLN
Model szacowania potencjału przyłączeń odbiorców do dystrybucyjnej sieci gazowej Rynek127/2 6.00PLN
Rozwój handlu gazem ziemnym na giełdzie energii w Polsce Rynek127/1 6.00PLN

Strony