Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Fractal theory application for heat demand forecasting in district heating system Rynek126/14 6.00PLN
Application of thermal analysis methods of in researches of fuels Rynek126/13 6.00PLN
Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią. Cz. I. Opis koncepcji i symulacja numeryczna Rynek126/12 6.00PLN
Wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych jako składnika paliw alternatywnych Rynek126/11 6.00PLN
Wykorzystanie GIS i danych klimatycznych do obliczeń potencjału solarnego możliwego do wykorzystania w systemach c.w.u. i c.o. Rynek126/10 6.00PLN
Modelowanie matematyczne obiegu parowo-wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej Rynek126/9 6.00PLN
Instalacja skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (μCHP) – badania eksperymentalne parametrów energetycznych Rynek126/8 6.00PLN
Koszty wytwarzania c.w.u. za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym Rynek126/7 6.00PLN
Modelowo - wsparte badania elektrochemicznych magazynów energii Rynek126/6 6.00PLN
Wpływ wybranych regulacji środowiskowych na dezaktualizację prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną Rynek126/5 6.00PLN
Analiza teoretycznej marży wytwórcy energii zasilanego paliwem gazowym - model clean spark spread w warunkach bieżących cen TGE Rynek126/4 6.00PLN
Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy TTIP Rynek126/3 6.00PLN
Czy Polsce potrzebny jest gazociąg norweski? Rynek126/2 6.00PLN
Polityka energetyczna w gazownictwie Rynek126/1 6.00PLN
Influence of outside air design parameters on design cooler capacity Rynek125/10 6.00PLN
The impact of sewage sludge properties on the combustion process Rynek125/9 6.00PLN
Operational optimization in district heating systems using thermal inertia of buildings Rynek125/8 0.00PLN
Automatyczny podajnik niesortowanego drewna jako element kotła ciągłego spalania Rynek125/7 6.00PLN
Zastosowanie filtrów koalescencyjnych do separacji układów gaz-ciecz w instalacji oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania paliw stałych Rynek125/ 6.00PLN
Modele matematyczne kondensacyjnych wymienników ciepła typu spaliny-woda Rynek125/5 6.00PLN
Zagospodarowanie ciepła odpadowego z biogazowych agregatów kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków Rynek125/4 6.00PLN
Generacja rozproszona źródłem mocy biernej w sieciach średnich napięć o małej impedancji Rynek125/3 6.00PLN
Zastosowanie teorii szarych systemów do prognozy porównania pozyskiwania i zużycia energii pierwotnej w Polsce Rynek125/2 6.00PLN
Analiza ukraińskiego rynku energii elektrycznej Rynek125/1 6.00PLN
Ocena ekspozycji na hałas emitowany przez turbiny wiatrowe na stanowiskach pracy w pobliżu farmy wiatrowej Rynek124/14 6.00PLN
Sterowanie w instalacjach oświetlenia drogowego a koszty energii elektrycznej Rynek124/13 6.00PLN
Wstępna analiza potencjału zasobników energii typu UWCAES w Zatoce Gdańskiej Rynek124/12 6.00PLN
Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Rynek124/11 6.00PLN
Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020 Rynek124/10 6.00PLN
Analiza zapisów regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 w kontekście finansowania inwestycji z zakresu OZE Rynek124/9 6.00PLN
Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej z zastosowanym spalaniem sekwencyjnym i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo - parowej Rynek124/8 6.00PLN
Wymagania w zakresie efektywności energetycznej szansą na wzrost skuteczności układów termoizolacyjnych Rynek124/7 6.00PLN
Analiza kosztów i korzyści wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce Rynek124/6 6.00PLN
Ocena zużycia ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2006-2014 Rynek124/5 6.00PLN
Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej Rynek124/4 6.00PLN
Prognozowanie rocznej ilości i sezonowego rozkładu uszkodzeń elementów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych Rynek124/3 6.00PLN
Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych Rynek124/2 6.00PLN
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - uwarunkowania rynkowe w Polsce Rynek124/1 6.00PLN
Książka - Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych Książka/EfektywnośćWytwarzania 40.00PLN
Wykluczeni – jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE? Rynek123/6 6.00PLN
Optymalizacja dostaw paliw do elektrociepłowni – studium przypadku Rynek123/7 6.00PLN
Niepewność i ryzyko w analizie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośników – studium przypadku Rynek123/5 6.00PLN
Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii Rynek123/4 6.00PLN
Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce Rynek123/3 6.00PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w zagrożeniowych stanach pracy – wprowadzenie ciągłych miar ryzyka do oceny układu niespełniającego kryterium N-1 Rynek123/2 6.00PLN
Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku Rynek123/1 6.00PLN
Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz Rynek123/8 6.00PLN
Wpływ magazynów energii elektrycznej na pracę sektora energetycznego Rynek123/9 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Rynek123/10 6.00PLN
Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Rynek123/11 6.00PLN

Strony