Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Termodynamiczny model elektrociepłowni gazowo-parowej Rynek138/4 6.00PLN
Dezintegracja substratów biologicznych przed procesem fermentacji. Przegląd stosowanych technologii Rynek138/3 6.00PLN
Greening gas – element rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu Rynek138/2 6.00PLN
Perspektywy rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce Rynek138/1 6.00PLN
Problemy wykonywania audytów energetycznych w obiektach przemysłowych Rynek138/7 6.00PLN
Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej Rynek138/8 6.00PLN
Biofuel cluster: reasons for action and benefit Rynek138/14 6.00PLN
Natural gas demand forecasting for business customers Rynek138/13 6.00PLN
Future benefits offered by smart grids require new energy market development Rynek138/12 6.00PLN
Funkcjonowanie wielu wyznaczonych operatorów na krajowym rynku energii elektrycznej Rynek138/11 6.00PLN
Specyfika formuły naliczania opłat za użytkowanie energii biernej w Polsce Rynek138/10 6.00PLN
Energetyczna infrastruktura krytyczna w Polsce – perspektywy i zagrożenia Rynek138/9 6.00PLN
Metody analizy termicznej w badaniach paliw Rynek137/6 6.00PLN
Ocena możliwości wykorzystania paliwa RDF na cele energetyczne Rynek137/5 6.00PLN
Produkcja i zużycie głównych pochodnych nośników energii w Polsce Rynek137/4 6.00PLN
Nowe podejście do oceny stanu technicznego obiektów złożonych z sektora energetycznego Rynek137/3 6.00PLN
Potencjał terminalu LNG w Świnoujściu w aspekcie redystrybucji LNG do celów transportu morskiego Rynek137/2 6.00PLN
Baltic Pipe a polska polityka gazowa Rynek137/1 6.00PLN
Modelowanie matematyczne sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z elementami nieliniowymi na potrzeby symulacji w czasie rzeczywistym Rynek137/7 6.00PLN
Modelowanie parametrów operacyjnych silnika Stirlinga zasilanego wodorem – analiza wstępna Rynek137/8 6.00PLN
Comparison of eddy dissipation concept and finite-rate/eddy dissipation models in case of coal gasification in a two-stage entrained flow gasifier and their relation to the experimental results Rynek137/14 6.00PLN
Preliminary specification of the dry ice blasting converging-divergent nozzle parameters basing on the standard (analytical) methods Rynek137/13 6.00PLN
Analiza numeryczna pracy ekspandera krzywkowego zasilanego sprężonym powietrzem Rynek137/12 6.00PLN
Tor a bezpieczeństwo energetyczne. Reaktory torowe Rynek137/11 6.00PLN
Wyniki optymalizacji pracy elektrociepłowni Rynek137/10 6.00PLN
Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego Rynek137/9 6.00PLN
Funkcja celu elektrociepłowni i jej ograniczenia Rynek136/6 6.00PLN
Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Rynek136/5 6.00PLN
Oczekiwania użytkowników w Portugalii, Holandii i Polsce wobec domowego systemu zarządzania energią i usługi active demand Rynek136/4 6.00PLN
Analiza wpływu ruchu próbnego nowobudowanych jednostek wytwórczych na ceny godzinowe na rynku bilansującym Rynek136/3 6.00PLN
Wybrane zagadnienia optymalizacyjne w klastrach energii Rynek136/2 6.00PLN
Metody behawioralne w ocenie zachowań konsumentów na rynku energii elektrycznej Rynek136/1 6.00PLN
Usługi systemowe realizowane przez energetykę wiatrową o różnym stopniu integracji z systemem elektroenergetycznym Rynek136/7 6.00PLN
Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia Rynek136/8 6.00PLN
Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements Rynek136/14 6.00PLN
Powłoki natryskiwane plazmowo dla potrzeb gospodarki cieplnej Rynek136/13 6.00PLN
Analiza porównawcza przydatności energetycznej wybranych gatunków biomasy Rynek136/12 6.00PLN
Analiza techniczna i elementarna wybranych rodzajów biomasy oraz węgla kamiennego Rynek136/11 6.00PLN
Koszty eksploatacji pomp ciepła Rynek136/10 6.00PLN
Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych Rynek136/9 6.00PLN
Systemy IT wspierające polski sektor energetyczny w działaniach proekologicznych Rynek135/6 6.00PLN
Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy Rynek135/5 6.00PLN
Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Rynek135/4 6.00PLN
Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych Rynek135/3 6.00PLN
Wykorzystanie odnawialnych zasobów energii w krajach Unii Europejskiej – stan obecny oraz perspektywy realizacji celów roku 2020 Rynek135/2 6.00PLN
Analiza efektów rynkowych połączonych systemów elektroenergetycznych Rynek135/1 6.00PLN
Metodyka analizy wpływu tzw. derogacji na efektywność modernizacji energetyki Rynek135/7 6.00PLN
Porównanie struktur i parametrów obiegów nadkrytycznych z dwutlenkiem węgla jako czynnikiem roboczym Rynek135/8 6.00PLN
Spatial prediction models of wireless network efficiency estimated by Kriging method Rynek135/14 6.00PLN
Hosting capacity influence on management in the power system Rynek135/13 6.00PLN

Strony