Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę organicznego obiegu Rankine'a Rynek129/10 6.00PLN
Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej Rynek129/9 6.00PLN
Wykorzystanie opisu zmienności obciążenia w modelowaniu bilansu energii dla sekcji „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną” Rynek127/6 6.00PLN
Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Rynek127/5 6.00PLN
Znaczenie importu dla rynku mocy – doświadczenia rynków amerykańskich Rynek127/4 6.00PLN
Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy Nord Pool i TGE Rynek127/3 6.00PLN
Straty energii na izolatorach elektroenergetycznych linii napowietrznych Rynek127/2 6.00PLN
Planowe wyłączenia wiejskich linii niskiego i średniego napięcia Rynek127/1 6.00PLN
Sposób wyznaczenia i kontroli opłacalności kogeneracyjnej pracy bloków parowych ze źródłami OZE Rynek127/7 6.00PLN
Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek127/8 6.00PLN
Enhancement of power unit flexibility using pressure accumulation of hot water Rynek127/14 6.00PLN
Analiza jakościowa strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w zależności od wybranych czynników atmosferycznych Rynek127/13 6.00PLN
Modernizacja systemu chłodzenia serwerowni o dużej mocy obliczeniowej – studium przypadku Rynek127/12 6.00PLN
Usługa bilansowania lokalnego – business case dla platformy e-balance Rynek127/11 6.00PLN
Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn Rynek127/10 6.00PLN
Charakterystyki dynamiczne przebiegu procesu elektrolizy Rynek127/9 6.00PLN
Karbonizat ślazowca pensylwańskiego jako paliwo do kotłów węglowych c.o. Rynek127/17 6.00PLN
Analiza strat ciepła z powierzchni wody otwartej niecki basenowej w ujęciu rocznym Rynek127/16 6.00PLN
Analiza opłacalności ekonomicznej mikrobiogazowni rolniczej Rynek127/15 6.00PLN
Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania pompy ciepła dla budynku jednorodzinnego – studium przypadku Rynek127/14 6.00PLN
Korozja naprężeniowa po stronie wodno-parowej na przykładzie awarii rury ekranowej ścian parownika Rynek127/13 6.00PLN
Odzysk ciepła odpadowego za pomocą silnika Stirlinga Rynek127/12 6.00PLN
Stanowisko badawcze układu mikrokogeneracyjnego opartego na silniku Stirlinga Rynek127/11 6.00PLN
Wielodomenowy model silnika Stirlinga z wolnym tłokiem - studium przypadku Rynek127/10 6.00PLN
Ocena energetyczna wykorzystania energii gazu koksowniczego w układach z silnikiem tłokowym oraz kotłem i turbiną parową Rynek127/9 6.00PLN
Badania wpływu atmosfery oraz temperatury paleniska na proces erozji i zawartość części palnych w popiołach lotnych w paleniskach fluidalnych Rynek127/8 6.00PLN
Wpływ strumienia objętości spalin na strumień niskotemperaturowego ciepła odpadowego odzyskanego w kondensacyjnym wymienniku ciepła Rynek127/7 6.00PLN
Porównanie termodynamiczne zeroemisyjnych elektrowni gazowo - parowych ze spalaniem tlenowym Rynek127/6 6.00PLN
Efektywność energetyczna budynków - wybrane zagadnienia problemowe Rynek127/5 6.00PLN
Wykorzystanie układów pomiaru energii elektrycznej stosowanych w przemyśle do rozliczania podatku akcyzowego Rynek127/4 6.00PLN
Inteligentne sieci gazowe na zintegrowanym rynku energii w Polsce Rynek127/3 6.00PLN
Model szacowania potencjału przyłączeń odbiorców do dystrybucyjnej sieci gazowej Rynek127/2 6.00PLN
Rozwój handlu gazem ziemnym na giełdzie energii w Polsce Rynek127/1 6.00PLN
Fractal theory application for heat demand forecasting in district heating system Rynek126/14 6.00PLN
Application of thermal analysis methods of in researches of fuels Rynek126/13 6.00PLN
Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią. Cz. I. Opis koncepcji i symulacja numeryczna Rynek126/12 6.00PLN
Wykorzystanie odpadowych tworzyw sztucznych jako składnika paliw alternatywnych Rynek126/11 6.00PLN
Wykorzystanie GIS i danych klimatycznych do obliczeń potencjału solarnego możliwego do wykorzystania w systemach c.w.u. i c.o. Rynek126/10 6.00PLN
Modelowanie matematyczne obiegu parowo-wodnego w układzie skojarzonym z turbiną gazową dla potrzeb diagnostyki cieplnej Rynek126/9 6.00PLN
Instalacja skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (μCHP) – badania eksperymentalne parametrów energetycznych Rynek126/8 6.00PLN
Koszty wytwarzania c.w.u. za pomocą 2-funkcyjnego kotła gazowego w budownictwie wielorodzinnym Rynek126/7 6.00PLN
Modelowo - wsparte badania elektrochemicznych magazynów energii Rynek126/6 6.00PLN
Wpływ wybranych regulacji środowiskowych na dezaktualizację prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną Rynek126/5 6.00PLN
Analiza teoretycznej marży wytwórcy energii zasilanego paliwem gazowym - model clean spark spread w warunkach bieżących cen TGE Rynek126/4 6.00PLN
Rynek gazu ziemnego w kontekście umowy TTIP Rynek126/3 6.00PLN
Czy Polsce potrzebny jest gazociąg norweski? Rynek126/2 6.00PLN
Polityka energetyczna w gazownictwie Rynek126/1 6.00PLN
Influence of outside air design parameters on design cooler capacity Rynek125/10 6.00PLN
The impact of sewage sludge properties on the combustion process Rynek125/9 6.00PLN
Operational optimization in district heating systems using thermal inertia of buildings Rynek125/8 0.00PLN

Strony