Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Stirling engine integrated with thermal energy storage as residential cogeneration system Rynek135/12 6.00PLN
Badania średniotemperaturowych materiałów zmiennofazowych wykorzystywanych w procesie akumulacji ciepła Rynek135/11 6.00PLN
Model matematyczny elektrociepłowni Rynek135/10 6.00PLN
Integracja turbiny gazowej z silnikiem Stirlinga i odzyskiem ciepła Rynek135/9 6.00PLN
Funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Rynek134/6 6.00PLN
Optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych według kryterium sprawnościowego Rynek134/5 6.00PLN
Ocena możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią Rynek134/4 6.00PLN
Budowa scenariuszy zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie Rynek134/3 6.00PLN
Elektrociepłownia na rynku energii Rynek134/2 6.00PLN
Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce Rynek134/1 6.00PLN
Rola generacji wiatrowej w pokryciu zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek134/7 6.00PLN
Integracja elektrowni gazowo - parowej z silnikami Stirlinga w celu wykorzystania ciepła odpadowego Rynek134/8 6.00PLN
Project of using an in-home display as a graphical user interface for a home area network Rynek134/14 6.00PLN
Power load profile compression with the use of DCT and K-SVD method Rynek134/13 6.00PLN
Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego Rynek134/12 6.00PLN
Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Rynek134/11 6.00PLN
Rola biomasy toryfikowanej na rynku tradycyjnych paliw kopalnych Rynek134/10 6.00PLN
Analiza rozpływu pary w wymienniku ciepłowniczym Rynek134/9 6.00PLN
Małe turbiny parowe dla energetyki rozproszonej – uwarunkowania techniczno-ekonomiczne Rynek133/6 6.00PLN
Elektrownie gazowo-parowe z zaawansowanymi technologiami niskoemisyjnymi Rynek133/5 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania statystycznego sterowania procesem w sektorze energetycznym Rynek133/4 6.00PLN
Optymalizacja lokalizacji pomiarów w redundantnym systemie pomiarowym procesu konwersji energii – studium przypadku Rynek133/3 6.00PLN
Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce Rynek133/2 6.00PLN
Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń? Rynek133/1 6.00PLN
Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych Rynek133/7 6.00PLN
Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej Rynek133/8 6.00PLN
CHP plant thermal power increase options Rynek133/14 6.00PLN
Results of the use of a new design thermometer for measuring the transient temperature of superheated steam in the boiler Rynek133/13 6.00PLN
Utylizacja popiołów lotnych w niskokosztowe sorbenty Rynek133/12 6.00PLN
Zjawisko chłodzenia termoakustycznego – koncepcja stanowiska badawczego Rynek133/11 6.00PLN
Symulacje numeryczne spalania biomasy w pętli chemicznej Rynek133/10 6.00PLN
Stan rozwoju technologii spalania tlenowego Rynek133/9 6.00PLN
Szacowanie zapotrzebowania na gaz ziemny w obszarach inwestycyjnych Rynek132/6 6.00PLN
Wirtualny punkt przyłączenia użytkownika energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Rynek132/5 6.00PLN
Powiększenie efektywności energetycznej układów pompowych w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych Rynek132/4 6.00PLN
Modelowanie procesów cieplno – przepływowych w akumulatorze ciepła z materiałem zmiennofazowym Rynek132/3 6.00PLN
Techniczne i ekonomiczne aspekty integracji akumulatora ciepła z blokiem energetycznym Rynek132/2 6.00PLN
Analiza możliwości adaptacji skraplacza do roli wymiennika ciepłowniczego Rynek132/1 6.00PLN
Wykorzystanie kawernowych magazynów gazu ziemnego jako wysokopojemnościowych magazynów energii elektrycznej Rynek132/7 6.00PLN
Obowiązek dostępu do gazowej sieci dystrybucyjnej jako podstawowy warunek sprzedaży biometanu z polskich biogazowni rolniczych Rynek132/8 6.00PLN
Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (na przykładzie stanu Wyoming) Rynek132/9 6.00PLN
Energy aspect of vertical integration in agriculture Rynek132/15 6.00PLN
Analyzing of thermodynamic parameters of 300 MW power plant in four different methods of repowering using Gatecycle software Rynek132/14 6.00PLN
Reciprocating engines as a source of flexibility in a power system Rynek132/13 6.00PLN
Wstępne badania automatycznego kotła na pellet pod kątem wymagań normy PN-EN 303-5:2012 Rynek132/12 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła Rynek132/11 6.00PLN
Wykorzystanie energii z ciepła odpadowego do zasilania sieci czujnikowych Rynek132/10 6.00PLN
Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym Rynek131/6 6.00PLN
Współpraca symulatora złożonej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zewnętrznymi układami regulacji automatycznej Rynek131/5 6.00PLN
Zmiana struktury zużycia energii w gospodarstwach domowych w kontekście stosowanych nośników energii Rynek131/4 6.00PLN

Strony