Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040 Rynek155/4 6.00PLN
Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii Rynek155/3 6.00PLN
Transformacja ukraińskiego sektora energii Rynek155/2 6.00PLN
Optymalizacja kosztów transportu gazu skroplonego LNG pod względem lokalizacji magazynów na przykładzie Polski Rynek155/1 6.00PLN
Wpływ pandemii COVID-19 na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców komercyjnych w wybranym mieście w Polsce Rynek154/1 6.00PLN
Analiza wybranych narzędzi pomocnych w realizacji inwestycji związanych z budową farm fotowoltaicznych na terenach wielkopowierzchniowych Rynek154/2 6.00PLN
Opłacalność prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania polskich programów wsparcia Rynek154/3 6.00PLN
Współczesne metody produkcji paliw alternatywnych Rynek154/4 6.00PLN
Ujęcie metanu ze zlikwidowanej kopalni Moszczenica i jego energetyczne wykorzystanie Rynek154/5 6.00PLN
Ocena możliwości wykorzystania alkoholi OXO jako potencjalnych komponentów oleju napędowego Rynek154/6 6.00PLN
Wykorzystanie biomasy i węgla kamiennego w procesach współspalania paliw w kotle z palnikiem retortowym Rynek154/7 6.00PLN
Możliwości wykorzystania zasobników z płynną solą w systemach energetycznych z redukowaną liczbą bloków węglowych Rynek154/8 6.00PLN
Teoretyczne i eksperymentalne badania akumulatora ciepła z materiałem zmiennofazowym Rynek154/9 6.00PLN
Badanie ruchu generowanego w sieci transmisyjnej przez dane telemetryczne pod kątem zbieżności z rozkładem Poissona Rynek154/10 6.00PLN
Analiza numeryczna wpływu uwarunkowań architektonicznych na temperaturę gazów pożarowych Rynek154/11 6.00PLN
Carbon emissions futures price forecasting with random forest Rynek153/12 6.00PLN
Legal conditions for the use of stationary and mobile energy storage facilities in distribution grids Rynek153/11 6.00PLN
Assessment of electric energy supply security level in Poland in period of 2015-2019 Rynek153/10 6.00PLN
Koncepcja modelu matematycznego do optymalnego doboru urządzeń drukujących z uwzględnieniem kosztów zużycia energii elektrycznej Rynek153/9 6.00PLN
Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznej Rynek153/8 6.00PLN
Analiza właściwości termicznych i mechanicznych polietylenu z dodatkiem mączki drzewnej Rynek153/7 6.00PLN
Modelowanie numeryczne wpływu rodzaju materiału zmiennofazowego na parametry pracy akumulatora ciepła Rynek153/6 6.00PLN
Analiza współpracy kolektorów słonecznych ze źródłem geotermalnym – studium przypadku Rynek153/5 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki instalacji produkującej odnawialny metanol Rynek153/4 6.00PLN
Wodór i współczesne metody jego produkcji oraz wykorzystania Rynek153/3 6.00PLN
Perspektywy wykorzystania gazu ziemnego w budynkach mieszkalnych w aspekcie nowych przepisów prawa Rynek153/2 6.00PLN
Wysokosprawna kogeneracja a biały certyfikat Rynek153/1 6.00PLN
Nowe otwarcie rynku biomasy dla ciepłownictwa systemowego Rynek152/5 6.00PLN
Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce – modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego Tomyśla Rynek152/4 6.00PLN
Analiza kształtowania się wydajności otworów drenażowych metanu ze ścian eksploatacyjnych węgla kamiennego jako źródła energii– studium przypadku Rynek152/3 6.00PLN
Analiza charakterystyki energetycznej wielkopowierzchniowych budynków handlowych Rynek152/2 6.00PLN
Rola sieci gazowej w transformacji energetycznej Rynek152/1 6.00PLN
Ocena wpływu hałasu turbiny wiatrowej na wydajność pracy człowieka – badania pilotażowe Rynek152/6 6.00PLN
Badanie wyników pomiarów dyspersji polaryzacyjnej włókien światłowodowych w kablach OPGW i OPPC pod kątem zbieżności z rozkładem normalnym Rynek152/7 6.00PLN
Visualization and numerical simulation of three dimensional flow over a vertical pillar Rynek152/12 6.00PLN
Experimental studies of thermomechanical properties of polyethylene, impact of force and load time on strains of polyethylene pipe Rynek152/11 6.00PLN
Combined energy source for simultaneous production of cooling, heating, power and desalinated water Rynek152/10 6.00PLN
Safe use of electrical power devices and equipment used on site Rynek152/9 6.00PLN
Influence of cooling water temperature on performance of EPR nuclear power plant Rynek152/8 6.00PLN
Wodór jako brakujące ogniwo? Rynek151/1 6.00PLN
Ekonomiczne i techniczne skutki przepływu mocy biernej z obiektów wyposażonych w zaawansowane układy elektroniczne Rynek151/2 6.00PLN
Optymalizacja przepływu wody chłodzącej dla niskich obciążeń bloku kondensacyjnego z uwzględnieniem bloków ciepłowniczych Rynek151/3 6.00PLN
Stanowisko pomiarowe do wyznaczania parametrów przepływu wody w rurociągach Rynek151/4 6.00PLN
Analiza przydatności różnych rodzajów filtrów do oczyszczania powietrza z pyłów w dużych aglomeracjach miejskich Rynek151/6 6.00PLN
Analiza wpływu cen pozwoleń do emisji CO2 oraz cen energii elektrycznej na koszty produkcji ciepła w źródłach skojarzonych Rynek151/7 6.00PLN
Analiza ryzyka i bezpieczeństwa pracy odpylacza elektrostatycznego jako elementu procesu rozpoznawania stanu technicznego Rynek151/5 6.00PLN
Innowacyjna oferta wielofunkcyjnych deemulgatorów do odsalania ropy naftowej w elektrodehydratorach w rafineriach Rynek151/8 6.00PLN
Technical diagnosis as an important engineering tool of electrical power facilities Rynek151/9 6.00PLN
On the issue of waste-free combustion of ekibastuz coal and utilization of carbon dioxide in waste gases Rynek151/10 6.00PLN
Biomass of natural floodplains as an eco-innovative element of civic energy in the context of social perception of prosumer Rynek151/11 6.00PLN

Strony