Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Operational parameters influence on the dry-ice blasting cleaning efficiency Rynek143/13 6.00PLN
Analiza czasu trwania zakłóceń i wynikających z nich ograniczeń mocy w bloku energetycznym spalającym biomasę Rynek143/6 6.00PLN
Analiza potencjału wytwórczego farmy wiatrowej Rynek143/7 6.00PLN
Analiza procesu toryfikacji przy użyciu mikrofal jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy Rynek143/8 6.00PLN
Determining the thermal diffusivity of the material based on the measurement of the temperature profile in the wall Rynek143/9 6.00PLN
Development of technology for wasteless processing of rice husk Rynek143/10 6.00PLN
Possible applications of supercritical carbon dioxide cycles – a review Rynek143/11 6.00PLN
Experimental studies on influence of ceramic catalysts on the quality of combustion process of low power boiler Rynek143/12 6.00PLN
Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacji Rynek142/5 6.00PLN
Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2 Rynek142/4 6.00PLN
Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii Rynek142/3 6.00PLN
Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej Rynek142/2 6.00PLN
Po co Niemcom Nord Stream 2? Rynek142/1 6.00PLN
Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych Rynek142/6 6.00PLN
Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę Rynek142/7 6.00PLN
Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym Rynek142/8 6.00PLN
Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych Rynek142/9 6.00PLN
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym Rynek142/10 6.00PLN
Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym Rynek142/11 6.00PLN
What is the Distance between the Power Energy Sector of European Developing Countries and the World that is Aiming at the Information Society? Rynek142/12 6.00PLN
Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych Rynek141/6 6.00PLN
Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim Rynek141/5 6.00PLN
Grid parity technologii OZE w Polsce Rynek141/4 6.00PLN
Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego Rynek141/3 6.00PLN
Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych Rynek141/2 6.00PLN
Rynek mocy – wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej Rynek141/1 6.00PLN
Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017 Rynek141/7 6.00PLN
Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli Rynek141/8 6.00PLN
Direct current in transmission, distribution and microgrid Rynek141/14 6.00PLN
Prevention of chloride corrosion in biomass boilers by means of SO3 injection Rynek141/13 6.00PLN
Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności Rynek141/12 6.00PLN
Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla Rynek141/11 6.00PLN
Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych Rynek141/10 6.00PLN
Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego Rynek141/9 6.00PLN
Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej Rynek139/6 6.00PLN
Wykorzystanie akumulacji ciepła do zmniejszenia minimum technicznego bloku energetycznego Rynek139/5 6.00PLN
Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej - perspektywa długoterminowa dla Polski Rynek139/4 6.00PLN
Analiza porównawcza lokalizacji mikrosieci energetycznych na obszarach wiejskich i miejskich na przykładzie Bytomia oraz Tylmanowej Rynek139/3 6.00PLN
Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV Rynek139/2 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu matematycznego do analizy skutków wdrożenia rynku mocy z wykorzystaniem podejścia dynamiki systemowej Rynek139/1 6.00PLN
Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe Rynek139/7 6.00PLN
Wykorzystanie sieci ciepłowniczych w systemach chłodzenia słonecznego Rynek139/8 6.00PLN
Coal-water fuels combustion in fluidised bed Rynek139/14 6.00PLN
Zastosowanie sieci neuronowych do oceny krytycznej wilgoci w procesie suszenia Rynek139/13 6.00PLN
Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM Rynek139/12 6.00PLN
Metody genezowania stanu technicznego elektrofiltru w celu lokalizacji uszkodzeń Rynek139/11 6.00PLN
Stanowisko pomiarowe do badania i kalibracji czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach Rynek139/10 6.00PLN
Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów Rynek139/9 6.00PLN
Produkcja chłodu z ciepła sieciowego Rynek138/6 6.00PLN
Pomiary na stanowisku laboratoryjnym układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga zasilanym gazem ziemnym Rynek138/5 6.00PLN

Strony