Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Automatyczny podajnik niesortowanego drewna jako element kotła ciągłego spalania Rynek125/7 6.00PLN
Zastosowanie filtrów koalescencyjnych do separacji układów gaz-ciecz w instalacji oczyszczania gazu procesowego ze zgazowania paliw stałych Rynek125/ 6.00PLN
Modele matematyczne kondensacyjnych wymienników ciepła typu spaliny-woda Rynek125/5 6.00PLN
Zagospodarowanie ciepła odpadowego z biogazowych agregatów kogeneracyjnych w oczyszczalni ścieków Rynek125/4 6.00PLN
Generacja rozproszona źródłem mocy biernej w sieciach średnich napięć o małej impedancji Rynek125/3 6.00PLN
Zastosowanie teorii szarych systemów do prognozy porównania pozyskiwania i zużycia energii pierwotnej w Polsce Rynek125/2 6.00PLN
Analiza ukraińskiego rynku energii elektrycznej Rynek125/1 6.00PLN
Ocena ekspozycji na hałas emitowany przez turbiny wiatrowe na stanowiskach pracy w pobliżu farmy wiatrowej Rynek124/14 6.00PLN
Sterowanie w instalacjach oświetlenia drogowego a koszty energii elektrycznej Rynek124/13 6.00PLN
Wstępna analiza potencjału zasobników energii typu UWCAES w Zatoce Gdańskiej Rynek124/12 6.00PLN
Spalanie biomasy agro i leśnej w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej Rynek124/11 6.00PLN
Analiza ilościowa strumieni odpadów komunalnych wytwarzanych w Polsce oraz prawne i rynkowe możliwości ich utylizacji w spalarniach – perspektywa 2020 Rynek124/10 6.00PLN
Analiza zapisów regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 w kontekście finansowania inwestycji z zakresu OZE Rynek124/9 6.00PLN
Analiza nowoczesnych technik chłodzenia turbiny gazowej z zastosowanym spalaniem sekwencyjnym i ich wpływu na pracę elektrowni gazowo - parowej Rynek124/8 6.00PLN
Wymagania w zakresie efektywności energetycznej szansą na wzrost skuteczności układów termoizolacyjnych Rynek124/7 6.00PLN
Analiza kosztów i korzyści wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce Rynek124/6 6.00PLN
Ocena zużycia ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 2006-2014 Rynek124/5 6.00PLN
Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej Rynek124/4 6.00PLN
Prognozowanie rocznej ilości i sezonowego rozkładu uszkodzeń elementów elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych Rynek124/3 6.00PLN
Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych Rynek124/2 6.00PLN
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - uwarunkowania rynkowe w Polsce Rynek124/1 6.00PLN
Wykluczeni – jednostki sektora finansów publicznych na straconej pozycji wśród wytwórców OZE? Rynek123/6 6.00PLN
Optymalizacja dostaw paliw do elektrociepłowni – studium przypadku Rynek123/7 6.00PLN
Niepewność i ryzyko w analizie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośników – studium przypadku Rynek123/5 6.00PLN
Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii Rynek123/4 6.00PLN
Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce Rynek123/3 6.00PLN
Zarządzanie systemem elektroenergetycznym w zagrożeniowych stanach pracy – wprowadzenie ciągłych miar ryzyka do oceny układu niespełniającego kryterium N-1 Rynek123/2 6.00PLN
Analiza funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej w okresie wprowadzenia stopni zasilania w 2015 roku Rynek123/1 6.00PLN
Akumulatory ciepła z przemianą fazową ciało stałe-ciecz Rynek123/8 6.00PLN
Wpływ magazynów energii elektrycznej na pracę sektora energetycznego Rynek123/9 6.00PLN
Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe Rynek123/10 6.00PLN
Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Rynek123/11 6.00PLN
Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną Rynek123/12 6.00PLN
Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym Rynek123/13 6.00PLN
Reliability and performance indexes in Polish power units Rynek123/14 6.00PLN
Dualism in approach to protecting personal data Rynek123/15 6.00PLN
Microgrids and resilience Rynek123/16 6.00PLN
Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry Rynek123/17 6.00PLN
Wybrane aspekty z zakresu analizy sektora biogazowni rolniczych w Polsce Rynek122/8 6.00PLN
Aspekty wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w polskiej energetyce zawodowej Rynek122/7 6.00PLN
Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Rynek122/6 6.00PLN
OZE na rynku energii elektrycznej Rynek122/5 6.00PLN
Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej Rynek122/4 6.00PLN
Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie- model biznesowy Rynek122/3 6.00PLN
Polityka klimatyczno-energetyczna a ceny detaliczne energii elektrycznej w wybranych krajach Unii Europejskiej Rynek122/2 6.00PLN
Porównanie funkcjonowania giełdy energii elektrycznej w Polsce z wybranymi giełdami w UE Rynek122/1 6.00PLN
Dynamika pracy elektrolizerów produkujących wodór Rynek122/9 6.00PLN
Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię Rynek122/10 6.00PLN
Performance analysis of access points of university wireless network Rynek122/18 6.00PLN
High reliable, low cost PLC transmission over 3‑phase LV network using single phase modem Rynek122/17 6.00PLN

Strony