Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Analysis of the properties of selected boiler catalyst carriers Rynek160/13 6.00PLN
Development of wind farms in Poland in the context of climate change Rynek160/12 6.00PLN
Analiza niepewności wskaźnika emisji metanu z wydobycia węgla kamiennego w Polsce Rynek160/11 6.00PLN
Osady denne w zastosowaniach energetycznych na podstawie analiz fizyko-chemicznych i petrograficznych Rynek160/10 6.00PLN
Możliwości substytucji węgla paliwami z odpadów w warunkach polskich Rynek160/9 6.00PLN
Wpływ wybranych parametrów na rzeczywisty uśredniony koszt energii z fotowoltaiki Rynek159/1 6.00PLN
Przegląd metod wytwarzania energii elektrycznej z wodoru i ocena potencjału ich zastosowania w krajowym systemie elektroenergetycznym Rynek159/2 6.00PLN
Rozwój i potencjał energetyczny biogazu i biometanu Rynek159/3 6.00PLN
Aspekty ekonomiczne wytwarzania metanolu Rynek159/4 6.00PLN
Metan z kopalń węgla kamiennego jako zagrożenie górnicze i źródło energii Rynek159/5 6.00PLN
Problematyka interpretacji i wyznaczania mocy biernej na przykładzie analizy jednofazowych obwodów oświetleniowych Rynek159/6 6.00PLN
Analiza wpływu akumulatora chłodu wykorzystującego zjawisko przemiany fazowej na efektywność systemu generacji chłodu w instalacjach o działaniu okresowym Rynek159/7 6.00PLN
Możliwość wykorzystania w górnictwie ubocznego produktu spalania pochodzącego z energetyki stosującej węgiel brunatny Rynek159/8 6.00PLN
Estymacja kosztów energii elektrycznej w instalacjach z oprawami drogowymi LED Rynek159/9 6.00PLN
Wytwarzanie energii cieplnej ze zgazowania pomiotu drobiowego jako surowca energetycznego Rynek159/10 6.00PLN
Hałas przemysłowy jako źródło zagrożeń w dziale energomechanicznym kopalń węgla kamiennego Rynek159/11 6.00PLN
Improving the effectiveness of the teaching model in Poland in vocational schools: environmental protection technical and environmental engineering and land improvement technician in education for responsible environmental citizenship Rynek159/12 6.00PLN
Analiza możliwości badań procesu separacji wodoru z gazu ziemnego z zastosowaniem separacji membranowej Rynek158/5 6.00PLN
Analiza możliwości zastosowania palników plazmowych do spalania paliw nietypowych Rynek158/4 6.00PLN
Analiza potencjału technologii Power-to-Heat Rynek158/3 6.00PLN
Wydzielone struktury w zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym Rynek158/2 6.00PLN
Polityka fiskalna a ubóstwo energetyczne w Polsce Rynek158/1 6.00PLN
Badanie możliwości zastosowanie filtra ceramicznego oraz skuteczności jego odpylania w procesie zgazowania biomasy Rynek158/6 6.00PLN
Metan jako źródło energii elektrycznej i cieplnej w kopalni węgla kamiennego Rynek158/7 6.00PLN
Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH Rynek158/8 6.00PLN
Badania zbiorników adsorpcyjnych przeznaczonych do magazynowania wodoru przy wykorzystaniu systemu stabilizacji temperatury Rynek158/9 6.00PLN
Szacowanie wartości powierzchni BET węgla aktywnego na podstawie liczby jodowej Rynek158/10 6.00PLN
Models of formation of tariffs for heat energy and features of heat supply systems in the largest cities Rynek158/11 6.00PLN
Opportunities and challenges in addressing the global energy crisis Rynek158/12 6.00PLN
Technologia EWHR odzysku ciepła i redukcji emisji w kotłach Rynek157/5 6.00PLN
Zwiększenie sprawności instalacji produkujących metanol i amoniak przy zastosowaniu modułów ORC Rynek157/4 6.00PLN
Mikrosieci a otoczenie formalno-prawne w Polsce Rynek157/3 6.00PLN
Analiza pracy farmy wiatrowej i farmy fotowoltaicznej dla generacji wodoru Rynek157/2 6.00PLN
Analiza długookresowego działania układu grzewczego z gruntową pompą ciepła zasilanego panelami fotowoltaicznymi Rynek157/1 6.00PLN
Potencjał magazynowania ciepła akumulatorów PCM w miejskim systemie ciepłowniczym w układzie rozproszonym Rynek157/6 6.00PLN
Doświadczalne wyznaczenie właściwości cieplnych prototypowych materiałów izolacyjnych wykonanych technologią druku 3D Rynek157/7 6.00PLN
Analiza możliwości skrócenia czasu rozruchu kotła z paleniskiem pyłowym Rynek157/8 6.00PLN
System regulacji przepływu wody chłodzącej bloku kondensacyjnego zapewniający poprawę sprawności układu Rynek157/9 6.00PLN
Wysokosprawne wentylatory promieniowe jako urządzenia zmniejszające koszty wytwarzania energii i poprawiające ochronę środowiska Rynek157/10 6.00PLN
Zastosowanie dwutlenku cyrkonu jako materiału konstrukcyjnego Rynek157/11 6.00PLN
Experimental results and minimizing NOX emissions’ analysis from the fluidized bed boiler of type OE700 Rynek157/12 6.00PLN
Impact of MV network reconfiguration with distributed generation on voltage values Rynek156/13 6.00PLN
Assessment of possible reductions in electricity consumed by circulation corridor lighting in a selected facility Rynek156/12 6.00PLN
Porównanie energetyki gazowej i wiatrowej z uwzględnieniem wykorzystania zielonego wodoru do magazynowania energii elektrycznej Rynek156/1 6.00PLN
Ceny energii elektrycznej w Polsce – analiza wpływu zmniejszenia podatku akcyzowego na przedsiębiorstwa energochłonne Rynek156/2 6.00PLN
Rozwój elektromobilności i jego wpływ na pracę GPZ w aglomeracji miejskiej Rynek156/3 6.00PLN
Praca zabezpieczeń nadnapięciowych instalacji fotowoltaicznych w sieci niskiego napięcia Rynek156/4 6.00PLN
Ocena środowiskowa zastosowania odpadu w kolektorze słonecznym Rynek156/5 6.00PLN
Zastosowanie materiału zmiennofazowego do wygładzania wahań strumienia ciepła Rynek156/6 6.00PLN
Analiza integracji instalacji wytwarzającej odnawialny metanol z nowoczesną elektrownią gazowo – parową z CCS w technologii oxy–combustion – efekty synergii Rynek156/7 6.00PLN

Strony