1. Transformacja krajowego rynku gazu ziemnego – aspekty strukturalne i regulacyjne

Transformation of national natural gas market – structural and regulatory aspects
 Paweł Pikus, Aneta Korda-Burza, Adam Szurlej
gaz ziemny, rynek gazu, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne

2. Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna

Renewable energy sources in Poland – local and regional perspective
 Krzysztof Tomaszewski, Arkadiusz Sekściński
odnawialne źródła energii, klimat, multi-level governance, prosument, regiony

3. Rozwój energetyki rozproszonej w oparciu o klastry, elektrownie wirtualne i mikrosieci energetyczne

Development of distributed energy generation through energy clusters, virtual power plants and microgrids
 Adam Adamek, Łukasz Kordas
mikrosieć, odnawialne źródła energii, klastry energii, energetyka rozproszona, wirtualne elektrownie

4. Wytwarzanie SNG i metanolu na bazie zielonego wodoru

Hydrogen and methanol production based on green hydrogen
 Janusz Kotowicz, Mateusz Brzęczek, Kamila Szykowska
źródła odnawialne, instalacja wychwytu CO2, produkcja SNG, produkcja metanolu

5. Koncepcja krótkoterminowego prognozowania warunków pogodowych na potrzeby sektora energetyki

Short-term weather forecasting concept for the energy sector
 Michał Pietrzak, Jacek Świderski
prognozowanie zagrożeń meteorologicznych, sztuczne sieci neuronowe, NAR, NARX

6. Ewaluacja układu mikrokogeneracyjnego współpracującego z zasobnikiem energii elektrycznej

Evaluation of micro-cogeneration system integrated with electrical energy storage
 Wojciech Uchman, Janusz Kotowicz
mikrokogeneracja, energetyka rozproszona, magazynowanie energii

7. Opłacalność ekonomiczna modernizacji ciepłowni do jednopaliwowej elektrociepłowni gazowo-parowej

Economic profitability of modernization of heating plant to single-fuel gas-steam combined heat and power plant
 Aleksandra Otawa

8. Porównanie parametrów fazy gazowej poruszającej się w przepływie łańcuchowym w ciekłym metalu w polu i bez pola magnetycznego

Comparison of gas phase parameters moving in the chain flow in liquid metal in the field and without magnetic field
 Artur Andruszkiewicz
przepływ dwufazowy, metoda ultradźwiękowa, parametry fazy gazowej

9. Wybrane techniki monitorowania stanu przenośników taśmowych

Selected techniques for monitoring condition of belt conveyors
 Przemysław Rumin, Janusz Kotowicz, Anna Zastawna-Rumin
przenośnik taśmowy, monitoring, sztuczna inteligencja

10. Assessment of the development of demand side response services in European Union countries

Ocena rozwoju usług demand side response w państwach Unii Europejskiej
 Justyna Modliborska, Krzysztof Zagrajek, Józef Paska
demand side resources, demand side response, resources aggregation, aggregator, energy market

11. Cold storage in a sorption beds as an effective solution enabling averaging of daily energy consumption

Magazynowanie chłodu w złożach sorpcyjnych jako efektywne rozwiązanie umożliwiające uśrednienie zużycia energii w ciągu doby
 Andrzej Grzebielec, Adam Szelągowski
energy storage, sorption systems, refrigeration, STES

12. Application of expeller vanes for balancing axial force in centrifugal pumps

Zmniejszanie siły osiowej za pomocą łopatek odciążajacych w pompach odśrodkowych
 Marek Szlaga
centrifugal pumps, expeller vanes, rotation factor