9. Problemy napotykane w diagnostyce materiałowej eksploatowanych elementów instalacji przemysłowych

Problems encountered in material diagnostics of exploited elements of industrial installations
 Dariusz Mężyk, Bogdan Zając
kotły energetyczne, badania NDT, koncentracja naprężeń, wyznaczanie trwałości eksploatacyjnej
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Podczas długotrwałej eksploatacji bloków energetycznych materiały konstrukcyjne stosowane w przemyśle energetycznym pracują w warunkach zmiennych pól naprężeń i zmiennych temperatur. Materiały te są narażone na oddziaływanie środowiska gazów i cieczy oraz na działanie obciążeń mechanicznych. Czynniki te powodują pogorszenie ich własności mechanicznych. Jedną z metod rozpoznania aktualnego stanu materiału są badania diagnostyczne, zarówno nieniszczące, jak i niszczące. W referacie omówiono niektóre aspekty badań kilku elementów długo eksploatowanego kotła energetycznego i problemy związane z oceną ich aktualnego stanu technicznego