6. Wielokryterialna ocena wariantów likwidacji „kopalni”, likwidowanej oznaczonej części zakładu górniczego, w aspekcie pozyskania metanu ze zrobów

Multicriterial assessment of variants of “mine” liquidation, its part in  aspect of gaining methane from cavities
 Andrzej Chmiela, Janusz Smoliło
analiza wielokryterialna, restrukturyzacja przedsiębiorstw górniczych, likwidacja kopalni węgla kamiennego
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Likwidacja kopalni jest ostatnim i naturalnym etapem działalności górniczej. Proces prowadzący do likwidacji kopalni jest skomplikowany i kosztowny. W publikacji przeprowadzono analizę możliwości obniżenia kosztów likwidacji kopalni w aspekcie pozyskania metanu ze zrobów. Przedstawiono możliwe do przeprowadzenia warianty rozwiązań technicznych i wskazano wnioski wynikające z każdego z wariantów. Przy pomocy analizy jednokryterialnej i wielokryterialnej z zaproponowanych wariantów likwidacji wybrano warianty optymalne. Analiza ujawniła główne czynniki wpływające na przebieg procesu likwidacji kopalni i odmetanowania.