1. Metody ograniczenia niekorzystnych skutków pracy prosumenckich mikroinstalacji wytwórczych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia

Methods to reduce adverse impact of prosumer microinstallations on lv distribution systems
 Sylwester Adamek
fotowoltaika, przekroczenia napięciowe, sieci niskiego napięcia, generacja rozproszona
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono metody ograniczania przekroczeń napięciowych w sieciach niskiego napięcia powodowane pracą mikroinstalacji wytwórczych. Wzrost liczby pracujących instalacji, głównie fotowoltaicznych spowodował problemy polegające na przekraczaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia, co z kolei prowadzi do wyłączenia instalacji przez zabezpieczenia oraz utraty możliwości produkowania energii elektrycznej. Wyłączenie instalacji ze względu na występowanie przekroczeń napięciowych powoduje reklamacje prosumentów ze względu na niedotrzymanie przez OSD wymaganych warunków jakości energii w sieci. W artykule omówiono dostępne metody ograniczania tych przekroczeń oraz podjęto próbę wskazania praktycznych działań uzasadnionych technicznie i optymalnych ekonomicznie zarówno dla prosumentów jak i spółek zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej.