2. Analiza wstępna wybranych aspektów krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną w kontekście dynamicznego rozwoju źródeł odnawialnych

Preliminary analysis of selected aspects of short-term electricity demand forecasts in the context of the dynamic development of renewable sources
 Paweł Machał, Leszek Remiorz, Dariusz Bukowiec
OZE, prosument, rynek energii elektrycznej, prognozowanie, kontraktacja, fotowoltaika
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Od 2015 roku notowany jest dynamiczny przyrost ilościowy różnych instalacji odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza prosumenckich systemów fotowoltaicznych. Dalszy wykładniczy rozwój rynku nowych instalacji został zatrzymany wraz ze zmianą ustawy o OZE, jednakże wysokie ceny energii elektrycznej, wpływają korzystnie na ponowny wzrost opłacalności tego typu inwestycji. Energia elektryczna produkowana przez prosumentów jest zwykle zużywana na bieżąco, lub w przypadku jej nadmiaru kierowana jest do odbiorców przyłączonych do tej samej sieci niskiego napięcia. Dopiero w dalszej kolejności jest transformowana z niskiego na średnie napięcie. Takie uporządkowanie dystrybucji umożliwia lokalne obniżanie cen, co z kolei poprawia atrakcyjność inwestycji. W harmonogramie kontraktacji energii elektrycznej od przygotowania prognozy do jej realizacji mija zwykle od 16 do 40 godzin. Tak krótki czas stawia wysokie wymagania, co do jakości predykcji zapotrzebowania na energię elektryczną co przy wzrastającym udziale produkcji z OZE uzależnia ten rynek również od jakości prognoz pogody. Zwłaszcza niepewność związana z powstawaniem zachmurzenia, zwiększa ryzyko niezbilansowania dostawcy energii elektrycznej (sprzedawcy). W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia wynikające z wzrostu udziału produkcji energii elektrycznej z źródeł o dużej niepewności, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych.