1. Rynkowe mechanizmy zapewniania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii

Market mechanisms for ensuring long-term security of energy supply
 Henryk Majchrzak, Andrzej Midera, Tomasz Sikorski
wystarczalność zasobów wytwórczych, mechanizmy mocowe, rynek mocy, rezerwa strategiczna

2. Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej

The assessment of energy security in selected European Union countries
 Joanna Mazurkiewicz, Piotr Lis
bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii elektrycznej, zrównoważony rozwój energetyki

3. Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną

A need for change in reactive power pricing
 Sławomir Bielecki, Tadeusz Skoczkowski
moc bierna, rynek energii elektrycznej, taryfy, opłaty za energię bierną, prosument

4. Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano-instalacyjnym

The need to reorganize district heating systems in the light of changes taking place in the building sector
 Michał Turski, Robert Sekret
systemy ciepłownicze, budownictwo niskoenergetyczne, efektywność energetyczna, systemy rozproszone

5. Możliwości zmniejszenia wydatków związanych z ciepłą wodą użytkową

The possibility of reducing the costs associated with the domestic hot water
 Arkadiusz Kępa
ogrzewanie, zapotrzebowanie na ciepło dla cwu, zużycie wody, woda szara i deszczowa

6. Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Część I

Research on the micro cogeneration system with Stirling engine. Part I
 Adrian Chmielewski, Robert Gumiński, Kamil Lubikowski, Jędrzej Mączak, Przemysław Szulim
Silnik Stirlinga, układ mikrokogeneracyjny, badania stanowiskowe

7. Wyznaczenie sprawności diabatycznych instalacji CAES

Efficiency of diabatic CAES INSTALLATION
 Janusz Kotowicz, Michał Jurczyk
magazynowanie energii, modelowanie instalacji CAES, sprawność

8. Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego

Active monitoring of street lighting process
 Kazimierz S. Bieliński
monitorowanie czynne, systemy pomiarowe, efektywność energetyczna, oświetlenie uliczne

9. Komercyjne suszarki węgla brunatnego

Commercial lignite dryers
 Janusz Lichota
suszarka węgla brunatnego

10. Roczne wyniki pomiaru sprawności amorficznych kolektorów fotowoltaicznych w Rzeszowie

Annual performance measurements of amorphous PV modules in Rzeszow
 Paweł Gil
ogniwo cienkowarstwowe, krzem amorficzny, moduł fotowoltaiczny, sprawność systemu fotowoltaicznego, nasłonecznienie

11. Reducing the electric utility death spiral

 Mark B. Lively
electricity, retail pricing, rooftop solar, load research, demand charges, revenue declines, responsive pricing

12. Expansion of power transmission network in aspect of energy supply security

Rozwój sieci przesyłowej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii
 Waldemar Dołęga
power transmission network, expansion, energy supply security

13. Molten carbonate fuel cell (MCFC) fueled by ash free coal (AFC)

Węglanowe ogniwo paliwowe (mcfc) zasilane węglem bezpopiołowym (AFC)
 Marcin Wołowicz, Lee Choong-Gon, Kim Yu-Jeong, Lee Sang-Woo, Kim Tae-Kyun
molten carbonate fuel cell, ash free coal (AFC), gasification

14. The safety of use of hydrogen-powered cars

Bezpieczeństwo uzytkowania samochodów zasilanych wodorem
 Katarzyna Stolecka, Andrzej Rusin
hydrogen, safety, cars

15. Study of combustion efficiency and pollutant emissions in a miniature gas turbine with the combustion chamber of variable geometry

Badania wpływu zmian geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej
 Maciej Chmielewski, Marian Gieras
miniature gas turbine, measurement of emission, efficiency of combustion, variable geometry, combustion chamber