Analiza odporności na brak zasilania z krajowej sieci energetycznej w zmodernizowanej pompowni wód kopalnianych

Analysis of resistance to lack of power supply from the national power grid in a modernized mine water pumping station
Andrzej Chmiela, Sebastian Guja, Adam Smoliński

    Streszczenie
    Postępujące globalne ocieplenie stwarza rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii w postaci zjawisk „blackoutu”. Celem artykułu jest ocena celowości inwestycyjnej projektów bezpieczeństwa energetycznego przepompowni wód dołowych. Połączenie problematyki odwadniania opuszczonych kopalń, wykorzystania OZE i magazynowania energii dla poprawy bezpieczeństwa zasilania przepompowni nie było dotychczas przedmiotem badań naukowych. Zaprzestanie odpompowywania wód dołowych naraziłoby sąsiednie kopalnie i niżej położone tereny na zalanie. W artykule przeanalizowano cztery technicznie wykonalne warianty modernizacji przepompowni wód kopalnianych. Każdą z opcji charakteryzuje inny poziom bezpieczeństwa dostaw energii i inny poziom zaspokojenia zapotrzebowania na energię. Wszystkie warianty modernizacji przepompowni uwzględniają wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby.

    Wkrótce.