6. Perspektywy funkcjonowania instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych w Polsce

Prospects for operation of thermal disposal plant for medical, veterinary and hazardous waste in Poland
 Michał Kozioł
odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady medyczne, piece obrotowe, spalarnie odpadów niebezpiecznych
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W ostatnich latach sytuacja na szeroko rozumianym rynku energetycznym ulega dynamicznym zmianom. Zmiany te obejmują również sektor energetycznego wykorzystania odpadów. W artykule zwięźle przedstawiono wpływ przewidywanych zmian otoczenia prawno-ekonomicznego na perspektywy rozwoju w Polsce zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Perspektywy te, m.in. ze względu na zaostrzającą się politykę klimatyczno-energetyczną UE, uległy w ostatnim czasie pogorszeniu. Równocześnie wskazano na niewystarczający istniejący, krajowy potencjał w zakresie termicznego unieszkodliwiania odpadów: medycznych, weterynaryjnych i niebezpiecznych. Wyszczególniono główne strumienie odpadów niebezpiecznych mogące zostać unieszkodliwionymi metodami termicznymi. Przedstawiono także dominującą technologię pieców obrotowych, wykorzystywaną w przypadku unieszkodliwiania tych odpadów. Jak wynika z przedstawionych analiz, pomimo niewielkiego potencjału energetycznego tego typu instalacji, za ich realizacją przemawiają długoterminowe perspektywy stabilnej ich eksploatacji.