4. Ryzyko przekroczenia normalnych warunków pracy sieci niskiego napięcia z dużym udziałem prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych

Risk of exceeding normal operating conditions of low-voltage network with high saturation of photovoltaic sources
 Marcin Smołka, Roman Korab, Marcin Połomski
mikroinstalacja fotowoltaiczna, prosument, sieć niskiego napięcia, ocena ryzyka
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wpływ prosumenckich źródeł fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), przez analizę wybranych parametrów charakteryzujących jej pracę. Obiektem badań była rzeczywista terenowa sieć dystrybucyjna. Symulacje pracy sieci zostały przeprowadzone w programie OpenDSS. W ich wyniku określono roczne ryzyko przekroczenia normalnych warunków pracy sieci dla różnego stopnia nasycenia źródłami PV.