3. Estymacja miary ryzyka w ekonomicznej ocenie efektywności inwestycji w elektroenergetyce – analiza przypadku budowy instalacji wychwytu CO2

Estimation of the risk measure in economic assesment of efficiency of investments in electric power sector – case analysis of construction of CO2 capture installation
 Robert Tomaszewski, Janusz Sowiński
efektywność ekonomiczna, dekarbonizacja energetyki, instalacje CCS i CCU
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Na podstawie dostępnych danych techniczno-ekonomicznych, głównie prezentowanych w raporcie US EIA, przedstawiono analizę przypadku wpływu technologii wychwytu CO2 na koszty wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka biorąc pod uwagę możliwości wynikające z handlu uprawnieniami do emisji. Opracowano koncepcję i zbudowano autorski model ekonomicznej oceny inwestycji polegającej na budowie instalacji wychwytu CO2 w elektrowni węglowej. Kluczowym elementem analizy jest metoda estymacji miary ryzyka w modelu wykorzystującym real options approach. Przedstawiono wyniki analiz i wnioski.