6. Wpływ mikrogeneracji prosumenckich na straty mocy czynnej w elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

 Sławomir Cieślik
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł dotyczy problemów wpływu mikroinstalacji prosumenckich na pracę elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia. Problemy te są w korelacji z zagadnieniem zarządzania jednostkami wytwórczymi w tego typu źródłach energii elektrycznej. Podano przykład, który pokazuje, że straty mocy czynnej w poszczególnych elementach sieci z generacją rozproszoną mogą się zmniejszać lub zwiększać, powodując zmniejszanie się sumarycznych strat, ale istnieje graniczny stan pracy sieci, po osiągnięciu którego sumaryczne straty mocy czynnej zwiększają się. W artykule scharakteryzowano parametry tego granicznego stanu pracy sieci.