1. Przyszłość przedsiębiorstwa energetycznego -spostrzeżenia prowokujące do myślenia

Power utility of the future: a provocative look
 Robert Lis, Jacek Malko

2. Źródła kryzysu rynku „zielonych certyfikatów” w Polsce

The origin of the „green certificates” market crisis in polaNd
 Andrzej Wędzik

3. System wsparcia odnawialnych źródeł energii na Ukrainie na tle systemów stosowanych w UE – proces zarządzania systemem i stosowane taryfy

Support system for renewable energy in Ukraine compared to the systems used in the EU – management of system and applied tariffs
 Bartosz Soliński

4. Wysokość wieży a okres zwrotu nakładów w energetyce wiatrowej

Hub height and wind turbine power plant payback period
 Piotr Wais

5. Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w Polsce i Republice Czeskiej

The use of alternative energy sources in Poland and Europe
 Anna Konstanciak, Silvie Brožová, Pavlina Pustějovská

6. Wykorzystanie kształtek betonowych lub ceramicznych do magazynowania ciepła pozyskiwanego w instalacji solarnej

Application of concrete or ceramic ventilated units for energy storage in solar heating systems
 Jacek Sacharczuk, Dawid Taler

7. Wykorzystanie metody Servqual do badania satysfakcji klientów punktu obsługi indywidualnego klienta dystrybucji gazu

The use of Servqual method for customer satisfaction research in the individual customer service center of the gas distribution
 Manuela Ingaldi, Simona Jursová

8. Optymalizacja parametrów części parowej układu gazowo-parowego ze spalaniem tlenowym i instalacją wychwytu CO2

Optimization of the steam part parameters in the GTCC unit with oxy-combustion and the carbon capture installation
 Janusz Kotowicz, Marcin Job

9. Analiza możliwości integracji elektrociepłowni na parametry supernadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla

Analysis of integration possibilities of a supercritical combined heat and power plant with a carbon capture facility
 Janusz Kotowicz, Piotr Łukowicz

10. Elektrociepłownia z silnikiem spalinowym zasilanym gazem drzewnym

Combined heat and power plant with internal combustion engine fuelled by wood gas
 Jan Taler, Andrzej Mruk, Jerzy Cisek, Karol Majewski

11. Ślad węglowy związany z transportem paliw na cele energetyczne

Carbon footprint related with transport of fuels for energy production
 Maria Bałazińska, Jarosław Zuwała, Stanisław Tokarski

12. Okna w budynkach – zyski czy straty ciepła?

Windows in buildings - losses or profits of heat?
 Arkadiusz Kępa

13. Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej

Problems of determining air heater power in mechanical ventilation systems
 Małgorzata Król, Monika Blaszczok

14. Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Impact of air exchange on the heat consumption in dwelling houses and public buildings
 Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek

15. Economic instruments as a way of introducing the concept of green economy into the energy market

Instrumenty ekonomiczne jako środek wdrażania koncepcji zrównoważonej gospodarki na rynku energii
 Instrumenty ekonomiczne jako środek wdrażania koncepcji zrównoważonej gospodarki na rynku energiiMariusz Kudełko, Wojciech Suwała, Jacek Kamiński, Przemysław Kaszyński

16. Experiences from a pilot implementation of a gas metering system

Doświadczenia z pilotażowego wdrożenia systemu AMR w przedsiębiorstwie gazowym
 Krzysztof Billewicz

17. Natural gas as the fuel for engines of small ships sailing on restricted emission areas

Gaz paliwem do zasilania silników statków eksploatowanych w strefach ograniczonej emisji spalin
 Przemysław Rajewski, Cezary Behrendt

18. MARKAL long-term power generation scenarios for Poland – concept of the model

Długoterminowe scenariusze rozwoju podsystemu wytwarzania energii elekrtycznej w Polsce z wykorzystaniem modelu MARKAL – koncepcja modelu
 Marcin Jaskólski, Paweł Bućko