1. Społecznie odpowiedzialna energetyka

The socially responsible energy sector
 Małgorzata Jacyno, Jolanta Korkosz-Gębska, Mieszko Maj, Jarosław Milewski, Dominika Trębacz, Grażyna Wójcik

2. Czy gaz łupkowy zmienia polską sytuację?

Shale gas as a game changer for Poland?
 Marek Garbicz, Hanna Sokół

3. Mechanizm formowania cen benzyny i oleju napędowego w Polsce

Price mechanism of diesel oil and petrol in Poland
 Robert Pater, Łukasz Cywiński

4. Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2010 - 2012

Some economic aspects of Polish power sector in 2010-2012
 Henryk Kaproń, Zbigniew Połecki

5. Wspomaganie decyzji menedżera systemu z uwzględnieniem kogeneracji na lokalnym rynku energii

Aiding decision of manager of power system considering co-generation on local market of energy
 Eugeniusz M. Sroczan

6. Wybrane aspekty problematyki podnoszenia efektywności energetycznej procesu uzyskiwania mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych

Some aspects of the increase of energy efficiency in electric power network in the context of reactive power problems
 Sławomir Bielecki

7. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła

Impact of implementation of smart power grid solutions on heat market
 Krzysztof Billewicz

8. Analiza potencjału efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa w perspektywie do 2030 roku

An analysis of the potential for energy savings in the housing sector: the 2030 perspective
 Tomasz Mirowski, Jacek Kamiński, Adam Szurlej

9. Rozliczanie kosztów ogrzewania lokali uzależnione od rzeczywistego zużycia energii dla ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

Accounting for space heating costs depend on actual energy consumption for heating in multifamily buildings
 Paweł Michnikowski, Edward Szczechowiak

10. Wodno-powietrzny układ ogrzewania budynku z ceramicznym akumulatorem ciepła

Water-air ceramic heat accumulator heating system for building
 Dawid Taler, Piotr Cisek, Jarosław Tokarczyk

11. Aproksymacyjny model cieplno-przepływowy podgrzewacza regeneracyjnego

An approximate thermal-flow model of a regenerative heater
 Rafał Laskowski, Adam Smyk

12. Analiza wskaźników energetycznych układu kogeneracyjnego zintegrowanego z budynkiem

Analysis of the reference values for combined heat and power integrated with building
 Maciej Miniewicz, Piotr Ziembicki

13. Analiza uwarunkowań stosowania paliwa alternatywnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w warunkach przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Refuse derived fuel as a fuel for CHP plant in a heating plant conditions
 Piotr Krawczyk, Jacek Szczygieł

14. Termodynamiczne oraz ekologiczne skutki zintegrowania elektrociepłowni węglowej z instalacją separacji dwutlenku węgla

Thermodynamic and ecological effects of integratoion of a coal-fired combined heat and power plant with carbon dioxide separation installation
 Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Janusz Kotowicz

15. Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze

Optimization of a load distribution between power units operating in parallel
 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Marcin Szega

16. Wpływ stopnia odzysku tlenu w tlenowni z zastosowaną jonową membraną separacyjną na efektywność ekonomiczną bloku oxy

Influence of oxygen recovery rate in air separation unit with ionic separation membrane on economic effectiveness of oxy-type power plant
 Janusz Kotowicz, Sebastian Michalski

17. Analiza wpływu wybranego modelu konwekcji na wartość straty promieniowania kotłów wodnych

Analysis of impact of selected model convection to radiation losses of water boilers
 Rafał Wyczółkowski, Dariusz Urbaniak, Tomasz Wyleciał

18. Cogeneration in a power plant with 370 MW power units operating in Polish power system

Kogeneracja w elektrowni z blokami 370 MW pracującymi w krajowym systemie elektroenergetycznym
 Ryszard Bartnik, Zbigniew Buryn

19. Market potential for small reciprocating-engine based CHP systems in Polish towns

Potencjał rynku małych silników kogeneracyjnych w polskich miastach
 Jan A. Błaszczyk, Adam Dominiak, Paweł Błaszczyk, Marcin Bugaj, Roman Domański, Adam Rajewski, Arkadiusz Węglarz

20. The numerical modeling of a church window power plant condenser

Symulacje numeryczne skraplacza energetycznego typu “church window”
 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec