1. Wizja przyszłości - trzy punkty widzenia

Vision of the future – three points of view
 Jacek Malko

2. Przyszłość polskiej energetyki w świetle badań foresight

Polish energy future in the light of foresight studies
 Katarzyna Halicka

3. Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa elektroenergetycznego i niezawodności zasilania

Economic dimension of power supply safety and reliability
 Józef Paska

4. Potrzeby inwestycyjne sektora elektroenergetycznego i możliwości ich sfinansowania przez koncerny energetyczne

Investment needs in the electrical power engineering sector and potential investment of power industry concerns
 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor, Zbigniew Połecki

5. Koszty wytwarzania energii elektrycznej a ryzyko inwestycyjne

Electricity generation costs and the risk of investment
 Henryk Kocot

6. Praktyczne aspekty statycznej estymacji stanu pracy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w warunkach krajowych

Practical aspects of static state estimation of power distribution networks in polish conditions
 Jacek Wasilewski

7. Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych

Evaluation of connection possibilities of the national transmission grid as it is planned for the years 2020 -2025 from the viewpoint of possible scenarios concerning constr of new generation units
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski

8. Systemy wsparcia jako istotny element optymalizacji wpływu nowych, ekologicznych źródeł energii elektrycznej na system elektroenergetyczny

Support systems as an essential element of the impact optimization of new, green sources of electricity on the power system
 Józef Paska, Karol Pawlak, Tomasz Surma

9. Analiza termodynamiczna i ekonomiczna nadkrytycznej elektrowni na węgiel kamienny z jonową membraną do separacji powietrza

Thermodynamic and economic analysis of hard coal fired supercritical power plant with ionic membrane for air separation
 Sebastian Michalski

10. Odporność wybranych powłok ochronnych na korozję płomieniową w kotłach pyłowych niskoemisyjnych

Resistance of selected protection coatings to hot corrosion in low-emission coal-fired boilers
 Janusz Ćwiek, Jerzy Łabanowski, Maria Sozańska, Santina Topolska

11. Ocena modeli do określania właściwości kalorycznych paliw stałych pod kątem ich zastosowania w bilansowaniu obiektów energetyki zawodowej – cz. II bilansowanie obiektów współspalających biomasę

Evaluation of models for estimation of heating values of solid fuels and their test in full-scale combustion chambers. part II: analysis of co-firing combustion chambers
 Stanisław Tokarski, Krzysztof Głód, Janusz Lasek, Jarosław Zuwała, Marcin Kopczyński

12. Koncepcja biogazowni wykorzystującej odpady komunalne

The concept of municipal organic waste biogas plant
 Małgorzata Jacyno, Jolanta Korkosz-Gębska, Ewa Krasuska, Jarosław Milewski, Anna Oniszk-Popławska, Dominika Trębacz, Grażyna Wójcik

13. Sieci inteligentne w Polsce – opłacalne czy nie?

Smart grids in Poland – profitable or not?
 Katarzyna Łabinowicz, Zygmunt Parczewski

14. Bezpieczeństwo systemów akwizycji danych warunkiem rozwoju rozwiązań smart metering

Security of data acquisition systems, the expansion of smart metering
 Robert Lis, Artur Wilczyński

15. Systemy kontroli zużycia energii w instalacjach oświetleniowych

Energy consumption control systems in installations of lighting
 Lech Borowik, Marek Kurkowski

16. Dynamika akumulacji ciepła kul PCM

Dynamics of heat storage in PCM-filled balls
 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs

17. Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych

Software for dynamic simulation of gas networks
 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński

18. Market-based information systems challenges and opportunities

Systemy informacyjne dla rozwiązań rynkowych wyzwania i możliwości
 Mariusz Kaleta

19. An alternative view at energy efficiency

Alternatywne spojrzenie na efektywność energetyczną
 Krzysztof Billewicz

20. Analysis of unreliability of rail traction electric power networks

Analiza zawodności sieci elektroenergetycznych trakcji kolejowej
 Jan C. Stępień

21. Optimization model for electric power generation mix in the Czech Republic

Optymalizacyjny model wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł w Republice Czeskiej
 Diana Oprea, Ondřej Grünwald