1. Rola IT w nowej rzeczywistości rynkowej – analogie rynków gazu i energii elektrycznej

It in the new power sector reality – synergy between it and power sector
 Konrad Świrski, Arkadiusz Piłat, Urszula Kwiatkowska

2. System komunikacji wykorzystujący bezprzewodowe sieci niespójne w sytuacjach kryzysowych

Communication system dedicated to crisis situation based on the concept of wireless delay and disruptive tolerant network
 Radosław Schoeneich, Piotr Pałka

3. Modele wygładzania wykładniczego do krótkoterminowego prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych

Exponential smoothing models for short-term load forecasting
 Grzegorz Dudek

4. Metodyka oceny ekonomicznej opłacalności magazynowania energii elektrycznej

Methodology of economic assessment of electricity storage profitability
 Mariusz Kłos, Józef Paska

5. Bonifikaty za złą jakość dostarczanej energii w świetle uregulowań prawnych

Bonuses for a poor quality of energy supplied to consumers in the light of regulations
 Szymon Ciura

6. Akcje spółek indeksu WIG-Energia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Shares of companies included in WIG-Energia index on the Warsaw Stock Exchange
 Jerzy Gajdka, Tomasz Schabek

7. Metody badania stabilności SEE w planowaniu długoterminowym rozwoju KSE

Methods for testing power system stability as an element of long-term planning of the national power system development
 Piotr Miller, Marek Wancerz

8. Metoda optymalizacji rozmieszczenia generacji nieregulowanej w systemie elektroenergetycznym wykorzystująca zmodyfikowany algorytm Tabu Search

The optimization method of unregulated dispersed generation using the modified Tabu Search algorithm
 Sebastian Słabosz, Marian Sobierajski

9. Makrorestrukturyzacja krajowego systemu energetycznego pilną koniecznością w Złotym Wieku Gazu

Urgent need of macrorestructuring of national energy system in the Golden Age of Gas
 Zdzisław Trzaska

10. Eksploatacja i rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Exploitation and development of wind power in Poland
 Krzysztof Badyda, Henryk Kaproń

11. Praca elektrowni gazowych w systemie elektroenergetycznym

Gas power plant operation in power system
 Sylwester Robak, Désiré Dauphin Rasolomampionona, Łukasz Szymankiewicz

12. Wpływ wybranych parametrów pracy układu turbiny gazowej zainstalowanej w tlenowni na sprawność nadkrytycznego bloku oxy

Influance of chosen working parameters of gas turbine unit used in air separation unit on efficiency of oxy-fuel supercritical power plant
 Janusz Kotowicz, Sebastian Michalski

13. Wpływ instalacji CCS na sprawność układów gazowo - parowych

Influence of CCS on efficiency of combined cycle power plants
 Leszek Remiorz, Mateusz Brzęczek

14. Skraplanie gazu ziemnego metodami termoakustycznymi

Thermoacoustic methods for liquefaction of natural gas
 Andrzej Grzebielec, Artur Rusowicz

15. Technologiczne uwarunkowania ewolucji układów napędowych zbiornikowców LNG

Technological conditions of power system evolution on LNG carriers
 Andrzej Adamkiewicz, Cezary Behrendt

16. Uwarunkowania wzrostu znaczenia gazu ziemnego w Danii

The conditions for increasing the importance of natural gas in Denmark
 Maciej Kaliski, Paweł Frączek

17. Miarodajna temperatura zewnętrzna na potrzeby charakterystyki energetycznej budynku

Equivalent external temperature for energy performance of buildings
 Henryk Foit, Agata Świerc, Marcin Szewczyk

18. Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego

Analysis of accuracy determination of seasonal heat demand in public building based on short measurement period
 Joanna Ferdyn-Grygierek

19. Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji

The impact of the energy quality of the building on the seasonal heat demand determination accuracy using the energy signature method
 Dorota Bartosz

20. The thermodynamic analysis of CO2 separation installation in a supercritical 600 MW coal unit

Analiza termodynamiczna instalacji separacji CO2 w supernadkrytycznym bloku węglowym o mocy 600 MW
 Sylwia Berdowska, Anna Skorek-Osikowska