1. Jutro energetyki

Tomorrow of power engineering
 Janusz Lichota

2. Elektroenergetyka w warunkach zachodzących procesów globalizacji i regionalizacji

Power sector under the processes of globalization and regionalization
 Artur Wilczyński

3. Narastający dylemat: OZE vs elastyczność i wystarczalność generacji

Rising dilemma: renewables vs. generation’s elasticity and adequacy
 Jacek Malko

4. Użycie metod grupowania do prognozowania generacji wiatrowej

The use of grouping methods for forecasting wind generation
 Tomasz Popławski, Piotr Szeląg, Dariusz Całus, Cezary Głowiński, Łukasz Adamowicz

5. Trendy, uwarunkowania i perspektywy budowy nowych bloków gazowo‑parowych w Polsce

Trends, conditions and prospects for the construction of new gas turbine combined cycle plants in Poland
 Krzysztof Badyda

6. Projektowanie, eksploatacja i monitorowanie kotłów o parametrach nadkrytycznych

Design, operation and monitoring of boilers with supercritical parameters
 Jan Taler, Piotr Dzierwa, Marcin Trojan

7. Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100

economic analysis of profitability of low temperature heat use in CHP plant
 Rafał Bernat, Wojciech Bujalski, Kamil Futyma, Jan Kucowski, Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz

8. Stan aktualny i perspektywy dla stałopalnych kotłów wielopaliwowych małej mocy

Current status and prospects for solid multi-fuel boilers of low power
 Wiesław Zima, Grzegorz Ojczyk

9. Diagnostyka wymienników ciepła z uwiarygodnieniem wyników pomiarów eksploatacyjnych

Application of data reconciliation for diagnostics of heat exchangers
 Henryk Rusinowski, Marcin Plis, Adam Milejski

10. Analiza zmienności zużycia ciepła w przedszkolu w Białymstoku

The energy consumption for heating in a kindergarten located in Białystok
 Dorota Anna Krawczyk, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk

11. Efektywność suszenia węgla brunatnego w suszarkach o zróżnicowanej ekspansji złoża fluidalnego

The efficiency of lignite drying in fluidized bed dryers with different expansion
 Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki, Halina Pawlak – Kruczek, Michał Czerep

12. Innowacyjne metody suszenia węgli

Innovative methods for drying of coals
 Krzysztof Knaś, Krzysztof Sławiński, Barbara Balt, Michał Gandor, Wojciech Nowak

13. Badania membran polimerowych celem wykorzystania ich do wzbogacenia powietrza w tlen do celów energetycznych

Research goal of polymer membrane to use their air oxygen enrichment in energy power plant
 Katarzyna Janusz-Szymańska

14. Analiza założeń konstrukcyjnych sezonowego zasobnika energii słonecznej

Analysis of architecture assumptions for seasonal thermal energy storage
 Jarosław Milewski, Marcin Wołowicz, Wojciech Bujalski

15. Fotometryczne oznaczanie pozostałości węgla w lotnych popiołach pochodzących z kotłów energetyki zawodowej

Photometric measurement of unburned carbon in fly ash from professional power station boilers
 Jarosław Molenda, Elżbieta Siwiec, Monika Makowska

16. Metoda oceny wyznaczania parametrów modułu termoelektrycznego z wykorzystaniem termografii w podczerwieni

Method of evaluation thermoelectric module parameters by infrared thermography
 Konrad Nering, Przemysław Daniel Pastuszak

17. Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznych

Data security improvement with electronics cooling
 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Piotr A. Baranowski

18. Prognozy zapotrzebowania na podziemne magazynowanie gazu w Polsce na tle sytuacji bieżącej i scenariuszy rozwoju rynku gazowego

Forecasts of demand for the underground gas storage in Poland on the background of the current situation and scenarios of the gas market development
 Piotr Kosowski, Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki

19. Analysis of environmental burdens in automatic solid fuel fired boilers

Analiza obciążeń środowiskowych pracy automatycznych kotłów na paliwa stałe
 Rafał Urbaniak, Jarosław Bartoszewicz