Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
The usage of solar energy for electricity production on example of Andalusia (Spain) Rynek116/19 6.00PLN
Globalne zmiany i adaptacja Rynek115/1 6.00PLN
Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczego Rynek115/2 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału oze w krajowych mocach wytwórczych Rynek115/3 6.00PLN
Optymalizacja technologii wytwarzania energii elektrycznej – symulacje programem eMix Rynek115/4 6.00PLN
Rozwój energetyki gazowej w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Rynek115/5 6.00PLN
Duobloki energetyczne jako potencjalny element strategii rewitalizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce Rynek115/6 6.00PLN
Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii Rynek115/7 6.00PLN
Wpływ zmienności dostarczonej mocy cieplnej na temperaturę pomieszczeń ogrzewanych Rynek115/8 6.00PLN
Aspekty ekologiczne współspalania paliw w postaci brykietów Rynek115/9 6.00PLN
Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 dzięki budowie w Polsce dużego bloku kogeneracyjnego zintegrowanego z instalacją separacji Rynek115/10 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego Rynek115/11 6.00PLN
Przydatność zasobów energii odpadowej w skojarzonej gospodarce energetycznej kontenerowca Rynek115/12 6.00PLN
Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło Rynek115/13 6.00PLN
Wyznaczanie przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych na podstawie pomiarów w aparacie płytowym Rynek115/14 6.00PLN
Ocena efektów ekologicznych substytucji paliw nieodnawialnych przez odnawialne źródła energii Rynek115/15 6.00PLN
Zmiana właściwości fizykochemicznych biomasy w procesie zgazowania Rynek115/16 6.00PLN
Cooperation of energy sources in distributed generation Rynek115/18 6.00PLN
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification Rynek115/19 6.00PLN
Numerical analysis of the impact of parameters of urea solution injection on reagent penetration inside the combustion chamber of a WR 25 boiler Rynek115/20 6.00PLN
Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku Rynek114/1 6.00PLN
Wstępna koncepcja budowy elektrociepłowni przemysłowej zasilanej gazem koksowniczym Rynek114/2 6.00PLN
Optymalizacja krajowego miksu energetycznego w kontekście polityki energetycznej Rynek114/3 6.00PLN
Ciemna strona efektywności energetycznej Rynek114/4 6.00PLN
Koncepcja cyfrowego symulatora układów elektrycznych pracującego w czasie rzeczywistym opartego na procesorach sygnałowych Rynek114/5 6.00PLN
Strata ciepła na wentylację i sposoby jej zmniejszenia Rynek114/6 6.00PLN
Możliwości wykorzystania solarów na przykładzie ciepłowni akademickiej Rynek114/7 6.00PLN
Modelowanie procesów redukcji tlenków azotu w spalinach bloków węglowych Rynek114/8 6.00PLN
Analiza warunków cieplnych funkcjonowania podziemnej linii kablowej 400 kV do wyprowadzenia mocy z elektrowni Rynek114/9 6.00PLN
Kontrola napięcia i mocy biernej w niestabilnych źródłach wytwarzania pracujących w sieciach wysokiego napięcia Rynek114/10 6.00PLN
Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? Rynek114/11 6.00PLN
Legislacyjne wsparcie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Republice Czeskiej i w Polsce Rynek114/12 6.00PLN
Aspekty wsparcia i rozwoju mikrokogeneracji rozproszonej na terenie Polski Rynek114/13 6.00PLN
Badania eksperymentalne niskotemperaturowej minisiłowni parowej z czynnikiem organicznym Rynek114/14 6.00PLN
Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC Rynek114/15 6.00PLN
Wykorzystanie wykładnika Hursta do przewidywania niestabilności generacji wiatrowej Rynek114/16 6.00PLN
Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowego Rynek114/17 6.00PLN
Economic evaluation of business opportunities in a local heat market - a simulation approach Rynek114/18 6.00PLN
The impact of the delta work mode of wind power generation on electrical energy costs Rynek114/19 6.00PLN
Profitability criteria of partial cogeneration in nuclear power plant Rynek114/20 6.00PLN
Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej Rynek113/1 6.00PLN
Rynek ciepłowniczy w Polsce Rynek113/2 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty w metodyce planowania rozwoju sieci przesyłowej Rynek113/3 6.00PLN
Utrudnienia i bariery społeczne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej Rynek113/4 6.00PLN
Koszty usuwania uszkodzeń wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia ponoszone przez dystrybutora energii Rynek113/5 6.00PLN
Rynki i usługi w zliberalizowanym sektorze gazowym Rynek113/6 6.00PLN
Określenie wpływu jakości danych wejściowych na poziom niezbilansowania gazowego układu przesyłowego Rynek113/7 6.00PLN
Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego Rynek113/8 6.00PLN
Probabilistyczna ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji niekon-wencjonalnych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo Rynek113/9 6.00PLN
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe Rynek113/10 6.00PLN

Strony