Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Wpływ konfliktu gazowego z Ukrainą na zmianę polityki zewnętrznej Gazpromu Rynek118/5 6.00PLN
Rynek gazu w Hiszpanii i perspektywy jego rozwoju Rynek118/6 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne Danii Rynek118/7 6.00PLN
Technologie kriogeniczne w systemach uzdatniania gazów Rynek118/8 6.00PLN
Badania temperaturowe i analiza współpracy układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem gazowym Rynek118/9 6.00PLN
Analiza termo - ekonomiczna nadkrytycznego bloku węglowego typu oxy z modułami ORC Rynek118/10 6.00PLN
Elektrownia oxy z jonową membraną separacyjną - analiza techniczno-ekonomiczna z oszacowaniem ryzyka inwestycyjnego Rynek118/11 6.00PLN
Analiza układów napędowych zbiornikowców LNG w aspekcie spełnienia wymagań strefy kontroli emisji spalin Rynek118/12 6.00PLN
Próby wytwarzania brykietów z pyłu koksowego jako alternatywnego paliwa stałego Rynek118/13 6.00PLN
Biogazownie rolnicze w Polsce – stan aktualny, potencjał, analiza SWOT Rynek118/14 6.00PLN
Analiza opłacalności produkcji energii z mikroinstalacji OZE w budynku mieszkalnym Rynek118/15 6.00PLN
Hałas emitowany przez turbinę wiatrową podczas pracy Rynek118/16 6.00PLN
A simplified approach to determining thermodynamic parameters and performance of a single-shaft gas turbine engine in off-design conditions Rynek118/17 6.00PLN
Industrial development under the pressure of high natural gas prices: a case of Ukraine Rynek118/18 6.00PLN
Programy zarządzania popytem odbiorcy energii elektrycznej Rynek117/1 6.00PLN
Bezpieczeństwo energetyczne, dostępność energii i zrównoważony rozwój a strategia unii energetycznej Rynek117/2 6.00PLN
Ilościowe rynkowe systemy wynagradzania za utrzymywanie mocy wytwórczych w Unii Europejskiej Rynek117/3 6.00PLN
Zniekształcenia poznawcze gospodarstw domowych na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce Rynek117/4 6.00PLN
Problem energii w europejskich systemach ochrony zdrowia Rynek117/5 6.00PLN
Prosument - krajobraz po bitwie Rynek117/6 6.00PLN
Wpływ energetyki wiatrowej na system elektroenergetyczny Rynek117/7 6.00PLN
Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy? Rynek117/8 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka Rynek117/9 6.00PLN
Pre-komercyjne suszarki węgla brunatnego Rynek117/10 6.00PLN
Ocena żywotności elektrowni opalanych węglem brunatnym w kontekście podaży paliw i regulacji środowiskowych Rynek117/11 6.00PLN
Analiza efektywności ekonomicznej nadkrytycznej elektrowni oxy z kotłem CFB i instalacją separacji powietrza z membraną wysokotemperaturową Rynek117/12 6.00PLN
Dobór optymalnych pod względem ekonomicznym parametrów pracy membranowej tlenowni zintegrowanej z nadkrytycznym blokiem węglowym Rynek117/13 6.00PLN
Procedury uczenia sztucznych sieci neuronowych modelu węglanowego ogniwa paliwowego Rynek117/14 6.00PLN
Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej Rynek117/15 6.00PLN
Badanie charakterystyk użytkowych źródeł światła w kontekście sterowania inteligentnym systemem oświetlenia ulicznego Rynek117/16 6.00PLN
MARKAL long-term power generation scenarios for Poland: increasing the share of renewable energy sources by 2040 Rynek117/17 6.00PLN
Simulation of energy storage work and analysis of cooperation between micro combined heat and power ( mCHP) systems and energy storage Rynek117/18 6.00PLN
Nowa struktura europejskiego rynku energii - rynek strefowy Rynek116/1 6.00PLN
Oszacowanie wpływu ustaleń październikowego szczytu unijnego na przyszłe ceny energii elektrycznej Rynek116/2 6.00PLN
Modernizacja sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju Rynek116/3 6.00PLN
Wykorzystanie informacji o zmianach topologii sieci do dynamicznej korekty nastaw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej Rynek116/4 6.00PLN
Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego Rynek116/5 6.00PLN
Struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rozwoju „sieci inteligentnych” oraz instalacji prosumenckich Rynek116/6 6.00PLN
Optymalizacja struktury wytwórczo-zasobnikowej wielonośnikowej mikrosieci z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego Rynek116/7 6.00PLN
Wytwarzanie energii w blokach gazowo–parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna Rynek116/8 6.00PLN
Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC Rynek116/9 6.00PLN
Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2 Rynek116/10 6.00PLN
Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii Rynek116/11 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Rynek116/12 6.00PLN
Ocena propagacji pęknięć w oparciu o trójparametryczny diagram zniszczenia Rynek116/13 6.00PLN
Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii Rynek116/14 6.00PLN
Internet of Things in the e-balance project Rynek116/15 6.00PLN
Research and analysis of the network performance in data transmission aspect Rynek116/16 6.00PLN
LV network modelling for smart lighting control systems over PLC Rynek116/17 6.00PLN
Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces Rynek116/18 6.00PLN

Strony