Czasopismo Rynek EnergiiCzasopismo Rynek Energii jest dwumiesięcznikiem, wydawanym od 1995 roku. Jego tematyka związana jest głównie z obrotem energią cieplną i elektryczną pomiędzy ich wytwórcą i dystrybutorem, a odbiorcą i użytkownikiem. W piśmie poruszane są zagadnienia dotyczące: rynku paliw pierwotnych, ekonomiki pracy urządzeń technologicznych, aspektów ekonomicznych i sposobów finansowania małych i dużych projektów inwestycyjnych, sposobu opomiarowania zużycia energii u odbiorców hurtowych i indywidualnych, oszczędności energii, termo-renowacji budynków, budownictwa inteligentnego i emisji zanieczyszczeń.

Rynek Energii uzyskał afiliację International Association for Energy Economics (IAEE). Czasopismo jest indeksowane w Science Citation Index Expanded (znany jako SciSearch) i Journal Citation Reports/Science Edition.
Fakt ten został oficjalnie potwierdzony pismem z dnia 4.06.2008.

Rynek Energii jest na 38. pozycji wśród 101 polskich czasopism, którym został przyznany Impact Factor. IF za 2009 rok wynosił 0,626. Tym samym wydawca i jego redaktor naczelny spełnili wszystkie wymagania stawiane przez MNiSW dotyczące przyznania 20 punktów za publikacje w nim zawarte.

Rynek Energii ma szerokie grono odbiorców. Dociera do elektrociepłowni, elektrowni, przedsiębiorstw energetyki cieplnej, zakładów energetycznych, firm związanych z branżą ciepłowniczą i energetyczną, banków, biur konsultingowych, fundacji i towarzystw, wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, urzędów administracji państwowej i spółdzielni mieszkaniowych. Nakład pisma wynosi 1000 egzemplarzy. Czasopismo dostępne jest głównie w prenumeracie. Dystrybuowane jest również na wybranych konferencjach i targach.

 

Zamówienia prosimy kierować na adres redakcji:
REDAKCJA RYNKU ENERGII
ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin

Natomiast wpłat prosimy dokonywać na konto:
KAPRINT (ul. Bieszczadzka 6, 20-722 Lublin)
Bank Pekao SA III O/Lublin,
nr 53124023821111000038952340 

INFORMACJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW

Wskazówki redakcyjne Tekst artykułu prosimy przygotować w programie MS WORD, zachowując poniższe wskazania.
Układ strony: rozmiar strony - A4 (29,7 x 21 cm), układ pionowy, marginesy: 2,6 cm górny, 2 cm dolny, 1,6 cm wewnętrzny i 1,7 zewnętrzny,  strony naprzeciwległe (marginesy lustrzane), szerokość marginesu między kolumnami - 0,8 cm, odstęp między wierszami - pojedynczy, odstęp po akapicie - 0,5 wiersza (6 pkt.), czcionka - Times New Roman CE.
Układ tekstu: tytuł – wielkość czcionki 16 pogrubiona, tekst artykułu - wielkość czcionki 11, krój normalny, tekst dwukolumnowy, tytuły rozdziałów - wielkość czcionki 12, krój pogrubiony, duże litery, słowa kluczowe oraz streszczenie artykułu - tekst jednokolumnowy, wielkość czcionki 10, spis literatury oraz streszczenie w języku angielskim - tekst jednokolumnowy, wielkość czcionki 11. 
Tabele, wykresy, rysunki (fotografie) powinny zmieścić się w jednej kolumnie lub pomiędzy lewym i prawym marginesem strony. 
Wzory wpisać należy z wykorzystaniem Edytora Równań, jaki posiada MS WORD, umieszczając kolejny numer zależności w okrągłych nawiasach przy prawej krawędzi kolumny. 
Literatura. Odnośniki bibliograficzne wpisane w nawiasach kwadratowych w tekst artykułu prosimy zapisać podając dane: autor (nazwisko, pierwsza litera imienia), tytuł, źródło (wydawca, miejsce i rok wydania). Streszczenie artykułu w języku angielskim (około 700 słów, zgodne z jego polską wersją) i słowa kluczowe, poprze­dzone angielską wersją tytułu, należy umieścić na końcu artykułu, po literaturze. Prosimy o fachowe sprawdzenie jego treści.
Autorów artykułów prosimy o zamieszczenie krótkiej notki, która informowałaby czytelników o zajmowanym aktualnie stanowisku w firmie, wykształ­ceniu, specjalizacji, zainteresowaniach i osiągnięciach zawodowych oraz hobby  autora. 
Teksty artykułów w wersji elektronicznej przygotowane zgodnie z podanymi wskazówkami, napisane w dwóch kolumnach lub, gdy byłoby to ułatwieniem, w jednej kolumnie, oraz korespondencję prosimy przesyłać na adres:
infoatkaprint.pl