Artykuły - pełne wersje

Redakcja umożliwia zakup pełnych wersji artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Rynek Energii oraz zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Aby dokonać zakupu należy być zalogowanym na stronie lub dokonać rejestracji w momencie gdy zakup dokonywany jest po raz pierwszy. Rozliczenia realizowane są za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który umożliwia dokonanie natychmiastowej mikropłatności za artykuł. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zamówienie jest finalizowane natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu mikropłatności. Zakupiony artykuł jest możliwy do pobrania w dowolnym momencie z własnego profilu użytkownika będąc zalogowanym na stronie. W przypadku niepowodzenia tranzakcji lub problemów z realizacją zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.


Tytuł Cena
Modele wymiany danych w zarządzaniu siecią nn spełniające wymogi Smart Grid RE140/5 6.00PLN
Ocena oddziaływania na środowisko wybranych systemów zaopatrzenia budynków w ciepło na potrzeby zarządzania energią RE140/7 6.00PLN
Prognozowanie zużycia energii na cele oświetleniowe w latach 2018 – 2030 w aspekcie uchwały sieci polskich miast progresywnych RE140/3 6.00PLN
Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu RE140/11 6.00PLN
Analiza ogrzewania budynku jednorodzinnego za pomocą powietrznej pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną RE140/8 6.00PLN
Analiza ubytku masy ziarna węgla w atmosferze utleniającej oraz obojętnej w zmiennej temperaturze panującej w komorze paleniskowej w dwufazowym przepływie z udziałem materiału inertnego RE140/12 6.00PLN
Funkcjonowanie krajowej sieci dystrybucyjnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii RE140/2 6.00PLN
Efektywność energetyczna adiabatycznych oraz izotermicznych układów CAES RE140/10 6.00PLN
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych RE140/6 6.00PLN
Model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła służącego do odzysku ciepła ze spalin w elektrowni węglowej RE140/9 6.00PLN
Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w KSE RE140/1 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim RE140/4 6.00PLN
Rzeczywistość rozszerzona jako istotny element innowacyjności w działalności zarządczej i operacyjnej przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej RE140/13 6.00PLN
Big Data application in power systems – brief overview of issues and proposals regarding the use of these data for prediction RE140/14 6.00PLN
Stanowisko pomiarowe do badania i kalibracji czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach Rynek139/10 6.00PLN
Zastosowanie sieci neuronowych do oceny krytycznej wilgoci w procesie suszenia Rynek139/13 6.00PLN
Coal-water fuels combustion in fluidised bed Rynek139/14 6.00PLN
Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej Rynek139/6 6.00PLN
Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe Rynek139/7 6.00PLN
Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM Rynek139/12 6.00PLN
Metody genezowania stanu technicznego elektrofiltru w celu lokalizacji uszkodzeń Rynek139/11 6.00PLN
Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej - perspektywa długoterminowa dla Polski Rynek139/4 6.00PLN
Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów Rynek139/9 6.00PLN
Analiza porównawcza lokalizacji mikrosieci energetycznych na obszarach wiejskich i miejskich na przykładzie Bytomia oraz Tylmanowej Rynek139/3 6.00PLN
Wykorzystanie sieci ciepłowniczych w systemach chłodzenia słonecznego Rynek139/8 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu matematycznego do analizy skutków wdrożenia rynku mocy z wykorzystaniem podejścia dynamiki systemowej Rynek139/1 6.00PLN
Wykorzystanie akumulacji ciepła do zmniejszenia minimum technicznego bloku energetycznego Rynek139/5 6.00PLN
Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV Rynek139/2 6.00PLN
Perspektywy rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce Rynek138/1 6.00PLN
Natural gas demand forecasting for business customers Rynek138/13 6.00PLN
Energetyczna infrastruktura krytyczna w Polsce – perspektywy i zagrożenia Rynek138/9 6.00PLN
Produkcja chłodu z ciepła sieciowego Rynek138/6 6.00PLN
Zagrożenia i wyzwania dla krajowej sieci przesyłowej Rynek138/8 6.00PLN
Dezintegracja substratów biologicznych przed procesem fermentacji. Przegląd stosowanych technologii Rynek138/3 6.00PLN
Specyfika formuły naliczania opłat za użytkowanie energii biernej w Polsce Rynek138/10 6.00PLN
Greening gas – element rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu Rynek138/2 6.00PLN
Termodynamiczny model elektrociepłowni gazowo-parowej Rynek138/4 6.00PLN
Problemy wykonywania audytów energetycznych w obiektach przemysłowych Rynek138/7 6.00PLN
Future benefits offered by smart grids require new energy market development Rynek138/12 6.00PLN
Pomiary na stanowisku laboratoryjnym układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga zasilanym gazem ziemnym Rynek138/5 6.00PLN
Funkcjonowanie wielu wyznaczonych operatorów na krajowym rynku energii elektrycznej Rynek138/11 6.00PLN
Biofuel cluster: reasons for action and benefit Rynek138/14 6.00PLN
Modelowanie matematyczne sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z elementami nieliniowymi na potrzeby symulacji w czasie rzeczywistym Rynek137/7 6.00PLN
Nowe podejście do oceny stanu technicznego obiektów złożonych z sektora energetycznego Rynek137/3 6.00PLN
Preliminary specification of the dry ice blasting converging-divergent nozzle parameters basing on the standard (analytical) methods Rynek137/13 6.00PLN
Produkcja i zużycie głównych pochodnych nośników energii w Polsce Rynek137/4 6.00PLN
Ocena możliwości wykorzystania paliwa RDF na cele energetyczne Rynek137/5 6.00PLN
Analiza numeryczna pracy ekspandera krzywkowego zasilanego sprężonym powietrzem Rynek137/12 6.00PLN
Metody analizy termicznej w badaniach paliw Rynek137/6 6.00PLN
Modelowanie parametrów operacyjnych silnika Stirlinga zasilanego wodorem – analiza wstępna Rynek137/8 6.00PLN

Strony