Artykuły - pełne wersje

Redakcja umożliwia zakup pełnych wersji artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Rynek Energii oraz zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Aby dokonać zakupu należy być zalogowanym na stronie lub dokonać rejestracji w momencie gdy zakup dokonywany jest po raz pierwszy. Rozliczenia realizowane są za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który umożliwia dokonanie natychmiastowej mikropłatności za artykuł. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zamówienie jest finalizowane natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu mikropłatności. Zakupiony artykuł jest możliwy do pobrania w dowolnym momencie z własnego profilu użytkownika będąc zalogowanym na stronie. W przypadku niepowodzenia tranzakcji lub problemów z realizacją zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.


Tytuł Cena
Polityka fiskalna a ubóstwo energetyczne w Polsce Rynek158/1 6.00PLN
Opportunities and challenges in addressing the global energy crisis Rynek158/12 6.00PLN
Wydzielone struktury w zdecentralizowanym systemie elektroenergetycznym Rynek158/2 6.00PLN
Analiza potencjału technologii Power-to-Heat Rynek158/3 6.00PLN
Analiza możliwości zastosowania palników plazmowych do spalania paliw nietypowych Rynek158/4 6.00PLN
Analiza możliwości badań procesu separacji wodoru z gazu ziemnego z zastosowaniem separacji membranowej Rynek158/5 6.00PLN
Badanie możliwości zastosowanie filtra ceramicznego oraz skuteczności jego odpylania w procesie zgazowania biomasy Rynek158/6 6.00PLN
Metan jako źródło energii elektrycznej i cieplnej w kopalni węgla kamiennego Rynek158/7 6.00PLN
Eksperymentalna podziemna elektrownia szczytowo pompowa UPSH Rynek158/8 6.00PLN
Badania zbiorników adsorpcyjnych przeznaczonych do magazynowania wodoru przy wykorzystaniu systemu stabilizacji temperatury Rynek158/9 6.00PLN
Szacowanie wartości powierzchni BET węgla aktywnego na podstawie liczby jodowej Rynek158/10 6.00PLN
Models of formation of tariffs for heat energy and features of heat supply systems in the largest cities Rynek158/11 6.00PLN
Technologia EWHR odzysku ciepła i redukcji emisji w kotłach Rynek157/5 6.00PLN
Zwiększenie sprawności instalacji produkujących metanol i amoniak przy zastosowaniu modułów ORC Rynek157/4 6.00PLN
Mikrosieci a otoczenie formalno-prawne w Polsce Rynek157/3 6.00PLN
Analiza pracy farmy wiatrowej i farmy fotowoltaicznej dla generacji wodoru Rynek157/2 6.00PLN
Potencjał magazynowania ciepła akumulatorów PCM w miejskim systemie ciepłowniczym w układzie rozproszonym Rynek157/6 6.00PLN
Doświadczalne wyznaczenie właściwości cieplnych prototypowych materiałów izolacyjnych wykonanych technologią druku 3D Rynek157/7 6.00PLN
Analiza możliwości skrócenia czasu rozruchu kotła z paleniskiem pyłowym Rynek157/8 6.00PLN
System regulacji przepływu wody chłodzącej bloku kondensacyjnego zapewniający poprawę sprawności układu Rynek157/9 6.00PLN
Wysokosprawne wentylatory promieniowe jako urządzenia zmniejszające koszty wytwarzania energii i poprawiające ochronę środowiska Rynek157/10 6.00PLN
Zastosowanie dwutlenku cyrkonu jako materiału konstrukcyjnego Rynek157/11 6.00PLN
Experimental results and minimizing NOX emissions’ analysis from the fluidized bed boiler of type OE700 Rynek157/12 6.00PLN
Analiza długookresowego działania układu grzewczego z gruntową pompą ciepła zasilanego panelami fotowoltaicznymi Rynek157/1 6.00PLN
Impact of MV network reconfiguration with distributed generation on voltage values Rynek156/13 6.00PLN
Assessment of possible reductions in electricity consumed by circulation corridor lighting in a selected facility Rynek156/12 6.00PLN
Porównanie energetyki gazowej i wiatrowej z uwzględnieniem wykorzystania zielonego wodoru do magazynowania energii elektrycznej Rynek156/1 6.00PLN
Ceny energii elektrycznej w Polsce – analiza wpływu zmniejszenia podatku akcyzowego na przedsiębiorstwa energochłonne Rynek156/2 6.00PLN
Rozwój elektromobilności i jego wpływ na pracę GPZ w aglomeracji miejskiej Rynek156/3 6.00PLN
Praca zabezpieczeń nadnapięciowych instalacji fotowoltaicznych w sieci niskiego napięcia Rynek156/4 6.00PLN
Ocena środowiskowa zastosowania odpadu w kolektorze słonecznym Rynek156/5 6.00PLN
Zastosowanie materiału zmiennofazowego do wygładzania wahań strumienia ciepła Rynek156/6 6.00PLN
Analiza integracji instalacji wytwarzającej odnawialny metanol z nowoczesną elektrownią gazowo – parową z CCS w technologii oxy–combustion – efekty synergii Rynek156/7 6.00PLN
Wykorzystanie MST w ocenie potencjału biomasy dla ciepłownictwa i logistyce – studium przypadku Rynek156/8 6.00PLN
Analiza ekonomiczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 Rynek156/9 6.00PLN
Bezpośrednie wykorzystanie gazów wylotowych z turbiny gazowej w przemyśle przetwórczym – przegląd zastosowań i możliwości wdrożenia na polskim rynku Rynek156/10 6.00PLN
Energetyczne aspekty pracy przepompowni ścieków po zastosowaniu systemu bezemisyjnego transportu ścieków BTS w kanalizacji tłocznej Rynek156/11 6.00PLN
Analysis of the use of catalytic additives for combustion with wood pellets in a low-power boiler Rynek155/12 6.00PLN
The experience of the island states of Oceania in greener energy (implications for Kamchatka and Kuril Islands) Rynek155/11 6.00PLN
Assessment of power supply energy efficiency by voltage quality criterion Rynek155/10 6.00PLN
Wpływ metody badań metalograficznych na ocenę stanu materiału Rynek155/9 6.00PLN
Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021 Rynek155/8 6.00PLN
Energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty magazynowania ciepła w systemie ciepłowniczym Rynek155/7 6.00PLN
Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Oława Rynek155/6 6.00PLN
Zeroemisyjna produkcja wodoru – koncepcja stanowiska badawczego Rynek155/5 6.00PLN
Charakterystyka generacji fotowoltaicznej w Polsce w perspektywie lat 2030-2040 Rynek155/4 6.00PLN
Zarządzanie poziomem zadłużenia spółek energetycznych w kontekście zmian na rynku energii Rynek155/3 6.00PLN
Transformacja ukraińskiego sektora energii Rynek155/2 6.00PLN
Optymalizacja kosztów transportu gazu skroplonego LNG pod względem lokalizacji magazynów na przykładzie Polski Rynek155/1 6.00PLN
Ujęcie metanu ze zlikwidowanej kopalni Moszczenica i jego energetyczne wykorzystanie Rynek154/5 6.00PLN

Strony