Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Dynamika pracy elektrolizerów produkujących wodór Rynek122/9 6.00PLN
Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię Rynek122/10 6.00PLN
Modelowanie procesu fluidalnego spalania paliw stałych w pętli chemicznej Rynek122/11 6.00PLN
Poprawa sprawności cieplnej bloków energetycznych poprzez wykorzystanie odzyskanego ciepła odpadowego Rynek122/12 6.00PLN
Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego z zastosowanym chłodzeniem parowym Rynek122/13 6.00PLN
Analiza location spread w kontekście wyrażanych w mediach oczekiwań stabilności różnicy cen pomiędzy polskim a niemieckim rynkiem gazu Rynek122/14 6.00PLN
Mistakes in the selection and operation of pumps in heating systems Rynek122/15 6.00PLN
Analysis and evaluation of the EU member states development coherence– selected social and economic aspects (2000- 2012 period) Rynek122/16 6.00PLN
High reliable, low cost PLC transmission over 3‑phase LV network using single phase modem Rynek122/17 6.00PLN
Performance analysis of access points of university wireless network Rynek122/18 6.00PLN
Removal of nitrogen oxides from flue gas by ozonation method Rynek121/19 6.00PLN
The performance of a water-water shell-and-tube heat xchanger in off-design conditions with consideration of reference parameters Rynek121/18 6.00PLN
Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant Rynek121/17 6.00PLN
Zagadnienie zagospodarowania pylistego węgla drzewnego Rynek121/16 6.00PLN
Wpływ różnych sposobów transportu biomasy do elektrowni na wielkość redukcji emisji CO2 wynikającej z zastąpienia węgla biomasą Rynek121/15 6.00PLN
Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego a magazynowanie ciepła Rynek121/14 6.00PLN
Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu Rynek121/13 6.00PLN
Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym Rynek121/12 6.00PLN
Kaskadowe wykorzystanie energii geotermalnej na przykładzie odwiertu geotermalnego w Chochołowie k. Zakopanego Rynek121/11 6.00PLN
Możliwości ograniczenia zużycia energii w gospodarstwach domowych związanego z przygotowaniem ciepłych posiłków Rynek121/10 6.00PLN
Metodologia numerycznego modelowania obiegów Stirlinga Rynek121/9 6.00PLN
Analiza numeryczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia Rynek121/8 6.00PLN
Analiza obiegów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi i mikroturbinami Rynek121/7 6.00PLN
Charakterystyka pracy zimnego modelu układu fluidalnego spalania w pętli chemicznej Rynek121/6 6.00PLN
Przewidywane warunki funkcjonowania polskich bloków energetycznych opalanych węglem w perspektywie kilkuletniej Rynek121/5 6.00PLN
Analiza potrzeb inwestycyjnych polskiego sektora energetycznego związanych z wejściem w życie dyrektywy IED Rynek121/4 6.00PLN
Wyodrębnienie głównych czynników kształtujących ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego z wykorzystaniem metod statystycznych Rynek121/3 6.00PLN
Wybrane aspekty ekonomiczne elektroenergetyki polskiej w latach 2012 - 2014 Rynek121/2 6.00PLN
Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami Rynek121/1 6.00PLN
Czy gaz ziemny będzie paliwem konkurencyjnym? Rynek120/1 6.00PLN
Tempo zmian zużycia wybranych paliw i nośników energii w poszczególnych województwach Rynek120/2 6.00PLN
Poprawa wykorzystania mocy cieplnej miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez uwzględnienie krótkookresowego zapotrzebowania na ciepło Rynek120/3 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych kotła odzyskowego Rynek120/4 6.00PLN
Wykorzystanie potencjału efektywności energetycznej instalacji pompowych w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w ciepłowniach Rynek120/5 6.00PLN
Maszyny Stirlinga jako urządzenia do prowadzenia procesu skojarzonej produkcji energii oraz realizacji alternatywnych obiegów chłodniczych Rynek120/6 6.00PLN
Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga: część II Rynek120/7 6.00PLN
Zastosowanie odzysku energii odpadowej w układzie energetycznym zbiornikowca LNG z ponownym skraplaniem gazu Rynek120/8 6.00PLN
Fotowoltaika. Pieniądze unijne decydują Rynek120/9 6.00PLN
Barwnikowe ogniwa słoneczne Rynek120/10 6.00PLN
Analiza mocy kolektorów słonecznych w korelacji ze średnią miesięczną temperaturą powietrza i długością dnia na przykładzie ciepłowni akademickiej Rynek120/11 6.00PLN
Współpraca ogniwa paliwowego typu PEMFC z elektrownią wiatrową i ogniwem fotowoltaicznym w hybrydowym systemie wytwórczym Rynek120/12 6.00PLN
Wpływ wysokości obrzeża łopatki na intensywność zawirowań w kanale turbiny gazowej Rynek120/13 6.00PLN
Zastosowanie metody składowych ortogonalnych do wyznaczania charakterystyk Bodego i Nyquista członów stosowanych w automatyce Rynek120/14 6.00PLN
TG-DTA analysis of sewage sludge, coal, biomass and their mixtures Rynek120/15 6.00PLN
A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace Rynek120/16 6.00PLN
Rynkowe mechanizmy zapewniania długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii Rynek119/1 6.00PLN
Ocena bezpieczeństwa energetycznego w wybranych krajach Unii Europejskiej Rynek119/2 6.00PLN
Potrzeba zmian rozliczeń za moc bierną Rynek119/3 6.00PLN
Konieczność reorganizacji systemów ciepłowniczych w świetle zmian zachodzących w sektorze budowlano-instalacyjnym Rynek119/4 6.00PLN
Możliwości zmniejszenia wydatków związanych z ciepłą wodą użytkową Rynek119/5 6.00PLN

Strony