1. Baltic Pipe a polska polityka gazowa

Baltic Pipe and Polish gas policy
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
polityka gazowa, gaz norweski, hub gazowy

2. Potencjał terminalu LNG w Świnoujściu w aspekcie redystrybucji LNG do celów transportu morskiego

The potential of the LNG terminal in Świnoujście in the aspect of LNG redistribution for the purposes of sea transport
 Andrzej Adamkiewicz, Anna Anczykowska
terminal LNG w Świnoujściu, bunkrowanie, redystrybucja LNG, zbiornikowiec

3. Nowe podejście do oceny stanu technicznego obiektów złożonych z sektora energetycznego

New approach to appraisal technical state of composite object from energy sector
 Aleksandra Czajkowska
obiekt złożony, elektrofiltr, diagnozowanie stanu technicznego, procedury, rozpoznawanie stanu technicznego EF, ocena stanu technicznego elektrofiltrów

4. Produkcja i zużycie głównych pochodnych nośników energii w Polsce

production, consumption, derived energy carriers, electricity, automotive diesel oil, heat
 Daniel Zbroński
produkcja, zużycie, pochodne nośniki energii, energia elektryczna, olej napędowy I, ciepło

5. Ocena możliwości wykorzystania paliwa RDF na cele energetyczne

Assessment of the possibility of using RDF fuel for energy purposes
 Przemysław Rajca, Monika Zajemska
odpady komunalne, paliwo RDF, energetyka

6. Metody analizy termicznej w badaniach paliw

Methods of thermal analysis in research of fuels
 Kijo-Kleczkowska Agnieszka, Szumera Magdalena, Środa Katarzyna
analiza termiczna, paliwa, TG/DTA/DSC

7. Modelowanie matematyczne sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z elementami nieliniowymi na potrzeby symulacji w czasie rzeczywistym

Mathematical modeling of low voltage electrical grid with non-linear elements for real-time simulation
 Maciej Fajfer
symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, system wielordzeniowy, symulacja układów elektrycznych

8. Modelowanie parametrów operacyjnych silnika Stirlinga zasilanego wodorem – analiza wstępna

Modeling of operational parameters of hydrogen-fuelled Stirling engine – introductory analysis
 Krzysztof Grzywnowicz, Wojciech Uchman, Leszek Remiorz
silnik Stirlinga, wodór, energetyka rozproszona, Power-to-Gas

9. Prowadzenie ruchu małej elektrociepłowni gazowej według kryterium efektu ekonomicznego

Operating small gas cogeneration system according to economic effect criterion
 Łukasz Mordasiewicz, Paweł Bućko
kogeneracja, rynek energii, układy gazowe

10. Wyniki optymalizacji pracy elektrociepłowni

Results of CHP optimization
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
maksymalizacja zysku, elektrociepłownia, model rynku

11. Tor a bezpieczeństwo energetyczne. Reaktory torowe

Thorium and energy safety. Thorium reactors
 Michał Stępień, Sebastian Gurgacz, Grzegorz Niewiński
tor, cykl torowy, reaktor torowy, energia jądrowa

12. Analiza numeryczna pracy ekspandera krzywkowego zasilanego sprężonym powietrzem

Numerical analysis of compressed air expander operation
 Michalina Kurkus-Gruszecka, Piotr Krawczyk, Krzysztof Badyda
ekspander krzywkowy, sprężone powietrze, modelowanie CFD

13. Preliminary specification of the dry ice blasting converging-divergent nozzle parameters basing on the standard (analytical) methods

Wstępne określenie parametrów dysz zbieżno-rozbieżnych do czyszczenia mieszaniną suchego lodu i powietrza w oparciu o metody standardowe (analityczne)
 Aleksandra Mikołajczak, Piotr Krawczyk, Michał Stępień, Krzysztof Badyda
converging-divergent nozzle, dry ice blasting, supersonic flow, industrial pollution, two phase flow

14. Comparison of eddy dissipation concept and finite-rate/eddy dissipation models in case of coal gasification in a two-stage entrained flow gasifier and their relation to the experimental results

Porównanie modelu eddy dissipation concept z modelem finite-rate/eddy dissipation model pod kątem procesu zgazowania
 Jakub Mularski, Norbert Modliński, Halina Pawlak-Kruczek
CFD, entrained flow gasifier, coal gasification, air, Euler-Lagrange approach