1. Koncepcja budowy modelu matematycznego do analizy skutków wdrożenia rynku mocy z wykorzystaniem podejścia dynamiki systemowej

The analysis of the effects of capacity market implementation - the concept of a mathematical model with the application of system dynamic approach
 Aleksandra Komorowska, Jacek Kamiński
rynek mocy, rynek energii elektrycznej, dynamika systemowa, modelowanie systemów energetycznych

2. Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV

The impact of power transformer in a low-voltage network on voltage profiles with a large generation of microsources
 Marek Wancerz, Piotr Miller
odnawialne źródła energii, jakość energii, sieć niskiego napięcia, stabilizacja napięcia

3. Analiza porównawcza lokalizacji mikrosieci energetycznych na obszarach wiejskich i miejskich na przykładzie Bytomia oraz Tylmanowej

Comparative analysis of energy microgrid localization in rural and urban areas based on the example of Bytom and Tylmanowa
 Adam Adamek, Łukasz Kordas, Grzegorz Mudrak
mikrosieć, odnawialne źródła energii, klastry energii, energetyka rozproszona, PEST

4. Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej - perspektywa długoterminowa dla Polski

Legal changes in the context of cleaning of exhaust gases in conventional power plants - long-term perspective for Poland
 Dina Czajczyńska, Renata Krzyżyńska, Wojciech Mazurek, Anna Bryszewska-Mazurek
limity emisyjne, oczyszczanie spalin, spalanie węgla, konkluzje BAT

5. Wykorzystanie akumulacji ciepła do zmniejszenia minimum technicznego bloku energetycznego

Thermal energy storage integration into the conventional power plant for minimum load level reducing
 Paweł Rączka
blok energetyczny, minimum techniczne, elastyczność bloku energetycznego, akumulacja

6. Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej

Towards zero-emission gas-fired power generation
 Paweł Ziółkowski
blok gazowo-parowy, turbina gazowa, oksyspalanie, kompaktowość, analiza termodynamiczna

7. Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe

Impact of implementation of intentions included in air protection programs on consumption of natural gas in households
 Tomasz Cieślik, Piotr Janusz, Krzysztof Kogut, Adam Szurlej, Janusz Zyśk
ochrona powietrza, niska emisja, gaz ziemny, gospodarstwa domowe

8. Wykorzystanie sieci ciepłowniczych w systemach chłodzenia słonecznego

District heating usage in solar cooling systems
 Adam Szelągowski, Andrzej Grzebielec
chłodzenie słoneczne, klimatyzacja, sieci ciepłownicze, adsorpcja

9. Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów

Concept of installation to energy utilisation of biogas from large landfills
 Bartosz Ciupek, Rafał Urbaniak, Jarosław Bartoszewicz
składowisko odpadów, biogaz, energetyczne zagospodarowanie odpadów

10. Stanowisko pomiarowe do badania i kalibracji czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach

Measuring stand for testing and calibration of rtd sensors pairs used in  heat meters
 Sławomir Andrzej Torbus, Paweł Grzegorz Paśko, Piotr Cieślik
pomiar temperatury, pomiar ilości zużytego ciepła, czujnik termorezystancyjny, ciepłomierz, błąd pomiaru

11. Metody genezowania stanu technicznego elektrofiltru w celu lokalizacji uszkodzeń

Methods for the genesis of the ESP's technical state allowing to localize damages
 Aleksandra Czajkowska
elektrofiltr, lokalizacja uszkodzeń, rozpoznawanie uszkodzeń, obiekty krytyczne

12. Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM

Testing basic characteristics of PEM fuel cell
 Kamil Parfianowicz
ogniwo paliwowe, tlen, wodór, czysta energia

13. Zastosowanie sieci neuronowych do oceny krytycznej wilgoci w procesie suszenia

Application of neural networks to final moisture content evaluation in process of drying
 Ewa Pelińska-Olko, Michał Ostrycharczyk, Michał Czerep, Halina Pawlak-Kruczek
ciepło odpadowe, sieci neuronowe, metody predykcyjne, suszenie węgla brunatnego, suszenie kontaktowe